Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων

των Ολοήμερων Σχολείων

 

Ηλίας Δ. Αναγνώστου

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

 

Παιδεία μεν εσθ’ η παίδων τε και αγωγή

                          Πλάτων, Νόμοι 659D

 

 

ΕΝΝΟΙΑ (ΕΣ) ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

v    Συγχύσεις. Ευρεία («λειτουργική») και στενή έννοια.

v    Παιδαγωγός (οί) και παιδαγωγούμενος.

v    Αξιολογικό κριτήριο / «παμπαιδαγωγισμός».

v    Παράγοντες καθορισμού εμπειριών και επιθυμητών συμπεριφορών. (ιδεολογίες / καθορισμός σκοπών της αγωγής / Φιλοσοφία της Αγωγής)

v    Μάθηση : η ανταπόκριση στην παιδαγωγία.

v    Αγωγή του Λόγου, Αισθητική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Αγωγή Υγείας κτλ

v    Λόγος περί της Μεθόδου.

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικά Προγράμματα Φ.Ε.Κ. 303 και 304, 13/03/2003

 

Εικαστικά, σελ. 3827 – 3856

Θέατρο, σελ. 3857 – 3866

Μουσική, σελ. 4070 – 4084

Ξένες Γλώσσες, σελ. 4085 – 4132

Πληροφορική, σελ. 4140 – 4156

Φυσική Αγωγή, σελ. 4281 - 4305

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γεδεών,Σ. : Γενική Παιδαγωγική Θεωρία, Αθήνα, 1981

2. Γεωργούλη, Κ.Δ.: Γενική Παιδαγωγική, Αθήνα, 1973

3. Κοσμόπουλου, Α.: Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του προσώπου, Αθήνα, 1983

4. Κοσμόπουλου, Α.: Μύστες της Παιδαγωγικής Αθήνα, 1973

5. Κούμπε, Φ.: Επιστήμη της Αγωγής, Αθήνα, 1984

6. Κρουσταλλάκη, Γ.: Η Παιδαγωγική σήμερα, τομ. Α', Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα, 1985

7. Λιαντίνη, Δ: Homo Educandus (Φιλοσοφία της Αγωγής), Αθήνα, 1984

8. Μαραθεύτη, Μ: Η αγωγή του προσώπου, Λευκωσία 1986.

9. Ντιούι, Τζ.: Το σχολείο και το Παιδί, μετ. Κ.Δ. Σωτηρίοου, Αθήνα 1926.

10. Ξωχέλλη, Π: Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης, Εκδόσεις Κυριακίδης, Αθήνα 1986.

11. Φράγκου, Χρ: Βασικές Παιδαγωγικές σχέσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1983.

12. Φράγκου, Χρ: Ψυχοπαιδαγωγική Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1983.

13. Χαραλαμπόπουλου, Ι: Γενική Παιδαγωγική, Αθήνα, 1983.