ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΠΙΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Μαθηματικών,

Γ’ Τάξη, Μάθημα Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, Β’ Τεύχος .

ΤΜΗΜΑ:

Γ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

16

Περιγραφή Διδασκαλίας

 

Μαθησιακό Αντικείμενο: Προετοιμασία Μαθηματικών Γ1

Συγκεκριμένο Θέμα: Προετοιμασία Μαθηματικών,

Γ’ Τάξη, Μάθημα Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης,

Β’ Τεύχος

Χρόνος Διδασκαλίας: 40 Λεπτά, τμήμα Γ1

Αριθμός Μαθητών: 16

Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική.

 

Περιγραφή

 

            Δίνεται στα παιδιά ένα πρόβλημα πρόσθεσης. Τα παιδιά λύνουν ανά ομάδες το πρόβλημα. Ένα παιδί λύνει το πρόβλημα στον πίνακα.

Έπειτα τα παιδιά σχηματίζουν και λύνουν ανά ομάδες το αντίστροφο πρόβλημα. Ένα παιδί λύνει το πρόβλημα στον πίνακα.

Αφού λύσουμε το πρόβλημα στον πίνακα, γράφω στον πίνακα δύο αριθμούς (το 315 και το 128) και ζητώ από κάθε ομάδα να σχηματίσει και να λύσει ένα πρόβλημα με τα στοιχεία που βλέπουν στον πίνακα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται και λύνεται στον πίνακα το πρόβλημα της κάθε ομάδας.