ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία στα Μαθηματικά Μονάδες όγκου σελ.135)

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο :Προετοιμασία μαθηματικών

Συγκεκριμένο θέμα: Μονάδες μέτρησης όγκου

Χρόνος διδασκαλίας:40 λεπτά

Τμήμα:Στ3

Αριθμός μαθητών:21 Ομάδες:5

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι :Καμία

Εποπτικά μέσα: Πίνακας- ανάπτυγμα κυβικού μέτρου- επιδιασκόπιο- τ.μ.- ορθογώνια χαρτόκουτα

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ατομική-ομαδική

Αποτελέσματα - αξιολόγηση: Τα παιδιά αισθάνθηκαν καλύτερα ,γιατί γνώρισαν τις μονάδες από άλλη οπτική γωνία

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Οι μαθητές έχουν διδαχτεί στην κύρια ώρα διδασκαλίας, τις μονάδες μέτρησης του όγκου .Στην τάξη λύσαμε μαζί την 1η εργασία Για το σπίτι έχουν την 3η.

  Στην ώρα της προετοιμασίας ,ο στόχος μας είναι να αναλύσουμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο στις υποδιαιρέσεις των μονάδων μέτρησης του όγκου.Επίσης να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευχέρεια στην γραφή τους.

  Αφού λύσαμε την 4η εργασία, φτιάξαμε στον πίνακα, τα τετράδιά μας, στη διαφάνεια, έναν πίνακα:

Ακέραιοι αριθμοί

Συμμιγείς αριθμοί

Κλασματικοί αριθμοί

Δεκαδικοί αριθμοί

351 κ.δεκ

 

 

 

 

2 κ.μ. 5 κ.εκ. 9 κ.χιλ

 

 

 

 

547/100 κ.μ

 

87644κ.χιλ

 

 

1,85056 κ.μ

 

  Αναθέσαμε σε κάθε μια ομάδα  να συμπληρώσει ,από μια σειρά .Προβάλλαμε στη διαφάνεια τις στήλες 'όπως συμπληρώθηκαν απ` τα παιδιά και τις επεξεργαστήκαμε όλοι μαζί.