ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ Π.Ε.


Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας στη Β/θμια Εκπαίδευση

   Το Πρόγραμμα αναφέρεται στην Ενέργεια και τις μορφές της, καθώς και τις εφαρμογές της σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα.
Η επεξεργασία του θέματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, οι δράσεις των μαθητών εστιάζονται στη μελέτη και καταγραφή των ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών της ενέργειας. Μελετούν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καταγράφουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης κάθε μορφής, ερευνούν την εφαρμογή τους στον Ελλαδικό χώρο και παγκόσμια. Αξιολογούν τις συμβατικές πηγές της ενέργειας και μελετούν το πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων.
Στο δεύτερο, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, διεξάγουν έρευνα με θέμα την κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριμένα:
 • υπολογίζουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν καθημερινά στο σπίτι τους
 • ενημερώνονται για την χρησιμότητα της μόνωσης των κατοικιών
 • υπολογίζουν την απώλεια θερμικής ενέργειας από τα μέρη των κατοικιών
 • ευαισθητοποιούνται στο πρόβλημα /ζήτημα της εξοικονόμησης της ενέργειας.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ενδεικτικό και συναποφασίζεται από τους μαθητές και τον καθηγητή τους. Στο τέλος, οι μαθητές, συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους, αξιολογούν τα συμπεράσματά τους και συνθέτουν την τελική έκθεση της εργασίας.

Κριτήρια επιλογής του θέματος
Το θέμα της ενέργειας είναι πάντα επίκαιρο και ενδιαφέρον. Παρουσιάζει το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής αντιμετώπισης και επομένως δίνει ευκαιρία για εμπλοκή σε αυτό πολλών παραγόντων, τόσο του σχολείου όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει πλούσια επικοινωνιακή διάσταση.
Η έννοια της ενέργειας, εμπεριέχεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φυσικής Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Επίσης έχει μόνιμο χαρακτήρα στα Αναλυτικά Προγράμματα εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει σε πολλά γνωστικά αντικείμενα.
Το θέμα έχει τοπική, εθνική και παγκόσμια διάσταση. Προσφέρεται για συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων. Έχει πλούσιο εννοιολογικό πλαίσιο.
Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής έρευνα προσφέρουν σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τα νοητικά σχήματα των μαθητών για την έννοια της ενέργειας. (Bliss and Morrison, 1990, Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Νομό Αιτωλ/νίας από ΕΚΦΕ και Παράρτημα ΕΕΦ Αγρινίου,1994).

Ενδεικτικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος
Ενέργεια, μορφές και εφαρμογές της ενέργειας
Επισήμανση του θέματος
 • Συγκέντρωση υλικού από τον τύπο, την τηλεόραση και τα περιοδικά, σχετικό με την ενέργεια στην κοινωνία μας, τη θέρμανση, την ηλεκτρική ενέργεια, την κατανάλωση της ενέργειας.
 • Ενημέρωση των μαθητών για το ενεργειακό πρόβλημα, συζήτηση μέσα στην τάξη με την βοήθεια και παρακολούθηση του καθηγητή τους.
 • Με ερωτηματολόγιο ανιχνεύονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με το θέμα που θα διαπραγματευθούν, καθώς και η εξοικείωσή τους με τους επιστημονικούς όρους που θα συναντήσουν.
Διατύπωση στόχων
Οι μαθητές/ριες
 • Να αναγνωρίζουν τις ενεργειακές πηγές
 • Να διαχωρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις συμβατικές
 • Να διαπιστώσουν ότι ο ήλιος είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας
 • Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών μορφών της ενέργειας
 • Να αναφέρουν γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας όπου μπορεί να γίνει εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
 • Να ευαισθητοποιηθούν στην κατανάλωση της ενέργειας
 • Να αποκτήσουν θετική στάση και συμπεριφορά στο πρόβλημα/ζήτημα της εξοικονόμησης της ενέργειας
 • Να υπολογίζουν την απώλεια της θερμικής ενέργειας στο σπίτι τους
 • Να καταγράφουν τους παράγοντες που επιδρούν στην απώλεια της θερμικής ενέργειας
 • Να υπολογίζουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν στην καθημερινή τους ζωή
 • Να συσχετίζουν τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή ζωή
 • Να ευαισθητοποιηθούν στα ενεργειακά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας
 • Να καταγράψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης της ενέργειας
 • Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της Ιστορίας των Επιστημών στο πρόβλημα που μελετούν
 • Να συσχετίζουν λογοτεχνικά κείμενα με το ενεργειακό πρόβλημα/ζήτημα
 • Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας
 • Να ασκηθούν στη μεθοδολογία της έρευνας
Μέθοδος
Μαθητοκεντρική - Ομαδοκεντρική, Διαθεματική - Διεπιστημονική
Πηγές
Εγκυκλοπαίδειες, ΜΜΕ, Διαδίκτυο, έντυπο υλικό, φωτογραφικό υλικό, CD-ROMs, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Επιστημονικά άρθρα.
Διδακτικές Ενέργειες
 • Χωρισμός των μαθητών/τριων σε ομάδες
 • Καταγραφή των μορφών ενέργειας και επιλογή από τις ομάδες των ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών που θα μελετήσουν
 • Άντληση πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, και διαδίκτυο
 • Διερεύνηση από τη βιολογία και τη λογοτεχνία, της άποψης ότι ο ήλιος είναι πρωταρχική πηγή ενέργειας. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή.
 • Επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εφόσον υπάρχει στο νομό.
 • Φωτογράφηση και κατασκευή άλμπουμ από τους μαθητές με αντίστοιχο θέμα· Διεξαγωγή έρευνας με θέμα την κατανάλωση της ενέργειας
 • Κατασκευή ερωτηματολογίου έρευνας για την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι τους
 • Διεξαγωγή της έρευνας από τις ομάδες με την βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, της οικογένειας των μαθητών/τριων, των καθηγητών.
 • Σύγκριση ατομικών και ομαδικών αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Σύνταξη έκθεσης με τα αποτελέσματα κάθε ομάδας.
 • Συγγραφή συνολικής κοινής έκθεσης όλων των μαθητών.
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια Η/Υ.
Σύνθεση της εργασίας
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού της πρώτης φάσης από όλες τις ομάδες.
 • Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας κάθε ομάδας και σύνθεση εργασίας ανά ομάδα.
 • Επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή ζωή από όλες τις ομάδες.
 • Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με τα συμπεράσματα και τα ερευνητικά αποτελέσματα.
 • Επισημάνσεις και προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος της υπερκατανάλωσης της ενέργειας.
Παρουσίαση της εργασίας
 • Καθορισμός ημέρας που θα γίνει η παρουσίαση τόσο του πληροφοριακού και φωτογραφικού υλικού, όσο και των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Ηλεκτρονική παρουσίαση της εργασίας
Κριτήρια αξιολόγησης
 • Η σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας, ο βαθμός επίτευξης των στόχων, η μεθοδολογική και διαθεματική προσέγγιση, το πλήθος των πηγών που επιλέχθηκαν αυτοδιοίκηση
Κοινοποίηση
 • Με πρωτοβουλία των μαθητών γίνεται κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της εργασίας στην τοπική κοινωνία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Με ποιους τρόπους διατηρείται το σπίτι σου ζεστό το χειμώνα;

Στρώνουμε χαλιά :
Βάζουμε κουρτίνες στα παράθυρα:
Έχουμε διπλά τζάμια:
Έχουμε ταπετσαρίες στους τοίχους:
Μονώνουμε τις χαραμάδες:
Κάτι άλλο:

2. Ποια μέρη του σπιτιού σου έχουν μόνωση;

Οι εξωτερικοί τοίχοι:
Τα παράθυρα:
Η οροφή:
Το πάτωμα:
Κάτι άλλο:

3. Ποιες ενεργειακές πηγές χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του σπιτιού σου;

Τζάκι:
Αερόθερμο:
Ηλεκτρική θερμάστρα:
Θερμάστρα πετρελαίου:
Θερμάστρα γκαζιού:
Κεντρική θέρμανση πετρελαίου (Καλοριφέρ)
Κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου
Κλιματιστικό:
Κάτι άλλο:

4. Μπορείς να υπολογίσεις την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείς στο σπίτι σου καθημερινά; Συμπλήρωσε τον πίνακα:

Συσκευή Φωτισμός στο γραφείο σου Τηλεόραση Ραδιόφωνο Κασετόφωνο, CD
Ισχύς        
Χρονική διάρκεια        
Κατανάλωση σε kWh
       


Για να υπολογίσεις την ενέργεια που καταναλώνεις κάθε μέρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την μαθηματική σχέση: E = P · t σε ΚWh

5. Πόση είναι η απώλεια ενέργειας από τα παράθυρα και τους τοίχους της τάξης σας;
  Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας Διαφορά θερμοκρασίας
Δθ = 15 οC
Διαφορά θερμοκρασίας
Δθ = 20 οC
Παράθυρα
(α = 3 W/m2 οC)
     
Tοίχος
(α = 0.6 W/m2 οC)
     

Το ποσοστό της θερμικής ενέργειας που διαφεύγει από ένα δωμάτιο, εξαρτάται από τρεις παράγοντες:
 • Από το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του. Υπάρχουν πίνακες, που δείχνουν πόσο εύκολα τα διάφορα υλικά αφήνουν τη θερμότητα να περάσει από αυτά.

  Υλικό κατασκευής Τιμή α σε W/m²°C
  Παράθυρα με απλό τζάμι 5,6
  Παράθυρα με διπλό τζάμι 3
  Τοίχος με διπλό τούβλο και ανάμεσα στρώμα αέρα 1,7
  Τοίχος με μόνωση 0,6

 • Από την επιφάνεια (S) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή. Τα μεγαλύτερα παράθυρα έχουν και μεγαλύτερη απώλεια ενέργειας.
 • Από τη διαφορά θερμοκρασίας (Δθ), στο εσωτερικό του δωματίου και στον εξωτερικό χώρο.
Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με τη μαθηματική σχέση: P = a · S · Δθ , με την οποία μπορείς να υπολογίσεις την απώλεια της θερμικής ισχύος από την τάξη σας, αφού πρώτα κάνεις τις απαιτούμενες μετρήσεις.

6. Πόση ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί η οικογένειά σου; Παρακολούθησε το ρολόι της ΔΕΗ, και σημείωσε την ένδειξη, κάθε 10 ημέρες.

 
Χρονική περίοδος
1ο Δεκαήμερο 2ο Δεκαήμερο 3ο Δεκαήμερο
Ενέργεια σε kWh      

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον Εκπαιδευτικό
 1. Αντωνίου, Ν., κ.ά. 2001 Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα
 2. Bliss, J. 1994. Αναπαραστάσεις του Φυσικού κόσμου. Γνωστική, Επιστημολογική και Διδακτική προσέγγιση (Κεφάλαιο 2). Επιμέλεια Κουλαϊδής Β., Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
 3. Δαπόντες, Ν., Μαρνέλη, Λ.1998. Μικρόκοσμοι Φυσικής, μια πρόκληση για τη διδασκαλία της Φυσικής - Η Ενέργεια, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής, Θεσσαλονίκη,
 4. ΕΚΦΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Παράρτημα ΕΕΦ Αγρινίου 1994. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 5. Jardine, J. 1996. Physics Through Applications, Oxford University Press
 6. Lemeigman G. - Weil-Barais A. 1997. Η οικοδόμηση των εννοιών στη Φυσική. Η διδασκαλία της Μηχανικής. Επιμέλεια Δαπόντες, Ν. Δημητρακοπούλου, Α., Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα
 7. Παπασταματίου, Ν., κ.ά. 1999. Φυσική Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΔΒ, Αθήνα
 8. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τηλ. 210 - 6039900