ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε.Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας στη Α/θμια Εκπαίδευση

Ενδεικτικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος
Δάσος- Ανάπτυξη- Περιβάλλον
Επισήμανση του θέματος/ προβλήματος
 • Συγκέντρωση αποκομμάτων και στοιχείων από τον τύπο , τα ΜΜΕ και τα περιοδικά τα οποία να έχουν σχέση με το δάσος: η ζωή στο δάσος, οι κίνδυνοι που το απειλούν, οι πυρκαγιές των δασών κτλ.
 • Ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριων
Διατύπωση στόχων
Οι μαθητές/ριες
 • Να καταγράψουν τα είδη της χλωρίδας του δάσους που θα μελετήσουν (αριθμός δένδρων του δάσους, ηλικία των δένδρων, κατάσταση δένδρων, αποψίλωση του δάσους κτλ), τη βλάστηση, τα ζώα που ζουν στο δάσος.
 • Να καταγράψουν τα αβιοτικά στοιχεία: έδαφος, θερμοκρασία, υγρασία του δάσους
 • Να περιγράψουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος
 • Να αναφέρουν το ρόλο του δάσους και να αξιολογήσουν τη χρησιμότητά του
 • Να καλλιεργήσουν στάση υπευθυνότητας για την προστασία του δάσους και την αειφόρο διαχείρισή του
Μέθοδος Υλικά
Μαθητοκεντρική - Ομαδοσυνεργατική
Αποκόμματα τύπου, σημειωματάρια, μετροταινίες, φωτογραφική μηχανή κτλ
Διδακτικές Ενέργειες
 • Ερωτηματολόγιο/συζήτηση που αφορά στις αιτίες, συνέπειες, αποτελέσματα από την καταστροφή των δασών
 • Διαθεματική προσέγγιση του θέματος μέσα από όλα τα αντικείμενα
 • Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη / χάρτη ιδεών/εννοιών
 • ¶ντληση πληροφοριών/στοιχείων από άλλες πηγές πληροφόρησης (βιβλιοθήκη, συνεντεύξεις με ειδικούς, εργαζόμενους, κατοίκους της περιοχής που μελετάται το θέμα).
 • Διεξαγωγή πειραμάτων και άλλων εργαστηριακών ασκήσεων: Πείραμα διάβρωσης του εδάφους εξαιτίας των βροχών και της έλλειψης βλάστησης
 • Οργάνωση των επισκέψεων στο κοντινό δάσος και πιθανόν σε ένα άλλο δάσος που πρόσφατα κάηκε.
 • Εξερεύνηση και αποτίμηση των διαφορών που θα παρατηρηθούν από τις επισκέψεις.
 • Καταγραφή του πάχους των κορμών των δένδρων, του ύψους τους κατ’ εκτίμηση, των ειδών τους και ιδιαίτερα της ηλικίας τους.
 • Καταγραφή των τυχόν ανθρώπινων παρεμβάσεων στο δάσος: υποδομή δασοπροστασίας, αποψίλωση, κάδοι απορριμμάτων, ρήψη απορριμμάτων κτλ.
 • Οργάνωση συνάντησης με τους υπεύθυνους προστασίας του δάσους : δασαρχείο, πυροσβεστική υπηρεσία κτλ
 • Δραματοποίηση
 • Επιστολές σε κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανώσεις για τη διαχείριση και προστασία του δάσους
Σύνθεση της εργασίας
 • Οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών ή των μετρήσεων και άλλων στοιχείων: Πίνακες με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, φωτογραφικό υλικό, κατασκευή ιστογραμμάτων κτλ.
 • Συγγραφή σεναρίου στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες και ενέργειες της επίσκεψης και οι εμπειρίες από το όλο πρόγραμμα.
 • Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών από τις πυρκαγιές των δασών.
Παρουσίαση της εργασίας
Καθορισμός ημέρας που θα γίνεται η παρουσίαση όλων των καινοτόμων δράσεων.
Αξιολόγηση
Από επιτροπή που συγκροτείται και στην οποία συμμετέχουν ο σύλλογος διδασκόντων, ο σύλλογος γονέων & κηδεμόνων, αντιπροσωπεία μαθητών/ριων, η τοπική αυτοδιοίκηση
Χρονοδιάγραμμα
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/ριων, οργάνωση των δραστηριοτήτων, προγραμματισμός επισκέψεων κτλ.
 • ¶ντληση πληροφοριών και στοιχείων από άλλες πηγές, διεξαγωγή πειραμάτων και άλλων εργαστηριακών ασκήσεων
 • Επίσκεψη στο δάσος και συνάντηση με τους υπευθύνους
 • Επίσκεψη στο καμένο δάσος και δεντροφύτευση ύστερα από συνεννόηση με το δασαρχείο
 • Επεξεργασία των στοιχείων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον Εκπαιδευτικό
 1. Αγγελίδης, Π. Ζ. 1993.Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδόσεις ART of TEXT, Θεσσαλονίκη.
 2. Γεωργόπουλος, Αλ. & Τσαλίκη, Ελ. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 3. Frey, K., 1986. H μέθοδος Project (μτφρ Κλ. Μάλλιου), Εκδόσεις Κυριακίδη Θεσσαλονίκη
 4. Καλαϊτζίδης, Δ. και Ουζούνης, Κ. 1999. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Σπανίδης, Ξάνθη
 5. Miller, G. 1995. Βιώνοντας το Περιβάλλον Ι - Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Επιμέλεια Παυλόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 6. Miller, G. 1995. Βιώνοντας το Περιβάλλον ΙΙ - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Επιμέλεια Παυλόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 7. Παπαδημητρίου, Β. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο: Μια διαχρονική Θεώρηση. Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα
 8. Ράπτης, Ν. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός.
 9. Σπυροπούλου Κατσάνη Δ. 2000. Ο καιρός, το κλίμα και η σχέση τους με το περιβάλλον, Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα.
 10. Φλογαίτη, Ε. Βασάλα, Π. 1999. Το ενεργειακό ζήτημα. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα