ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα σχολεία, είναι η πρώτη δυνατότητα ενασχόλησης των μαθητών/ριων με κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Το εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απορρέει από τις διεθνείς συνόδους, τις συνδιασκέψεις για το περιβάλλον, τα πορίσματα της Διδακτικής και περιλαμβάνει:

Βασικές αρχές, Στόχους και Θεματικούς άξονες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Ενδεικτικό πλαίσιο ανάπτυξης Προγράμματος και Kριτήρια αξιολόγησης Προγραμμάτων.