ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος

   Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε αδρές γραμμές περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Επιλογή θέματος
Η επιλογή του θέματος συναποφασίζεται από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς και αφορά στο τοπικό, εθνικό και, στη συνέχεια, στο παγκόσμιο περιβάλλον.
Διατύπωση στόχων
Οι στόχοι είναι γνωστικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί, αισθητικοί, αυτομορφωτικοί και στάσεις ζωής.
Η διατύπωση των στόχων οφείλει να οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα.
Χρονοδιαγράμματα
Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το θέμα του προγράμματος.
Μεθοδολογική προσέγγιση
Η μεθοδολογική προσέγγιση και η επιλογή των άλλων διδακτικών στρατηγικών εξαρτάται από το θέμα.
Διδακτικές ενέργειες
Οι διδακτικές ενέργειες που επιλέγονται βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους στόχους που τέθηκαν και μπορεί να είναι:
Τήρηση ημερολογίου
Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/ χάρτη ιδεών/εννοιών
Άντληση πληροφοριών/στοιχείων από πηγές πληροφόρησης
Κατασκευή οργάνων, λήψη μετρήσεων και οργάνωση αρχείων
Σύνταξη ερωτηματολογίου ή ημιδομημένης συνέντευξης
Επίσκεψη στην εν λόγω περιοχή και συγκέντρωση στοιχείων
Διεξαγωγή πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων
Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους μαθητές/τριες άλλων σχολείων (Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.)
Δραματοποίηση σεναρίου
Επιστολές σε τοπικούς φορείς, υπηρεσίες, οργανώσεις κ.ά.
Σύνθεση της εργασίας
Η σύνθεση της εργασίας περιλαμβάνει:
Οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών και του έντυπου υλικού, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, διαγράμματα, ιστογράμματα, κολάζ κ.ά.
Συγγραφή σεναρίου στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, οι ενέργειες και οι εμπειρίες από όλο το πρόγραμμα.
Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της παρέμβασης του ανθρώπου, λήψη μέτρων, προγραμματισμός περαιτέρω δράσεων κ.ά.
Παρουσίαση της εργασίας
Καθορισμός ημέρας που θα γίνεται η παρουσίαση όλων των καινοτόμων δράσεων.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από το σύλλογο των διδασκόντων, αντιπροσωπεία μαθητών, σύλλογο γονέων & κηδεμόνων, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κοινοποίηση
Οι ομάδες αναλαμβάνουν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων/πορισμάτων της εργασίας.