ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε.Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας στη Β/θμια Εκπαίδευση

Κριτήρια επιλογής και περιεχόμενο του θέματος
Το θέμα «Καιρός και Κλίμα - Η προστασία της ατμόσφαιρας» επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους :
α.Είναι διαχρονικό και επίκαιρο, τοπικό και παγκόσμιο.
β.Παρουσιάζεται ως ένα βασικό ζήτημα/πρόβλημα στην Agenda 21 της Συνόδου Κορυφής του Ρίο το 1992.
γ.Έχει σχέση με πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό και τεχνητό δομημένο περιβάλλον.
δ.Βρίσκεται στα Προγράμματα Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
ε.Μπορεί να υποστηριχθεί από δραστηριότητες που υπάρχουν στο "Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, Γυμνάσιο, Τόμος Γ΄ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (Γη, αέρας, νερό), Εκδόσεις Π.Ι..

Μεθοδολογικό Πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος
Καιρός και Κλίμα - Προστασία της Ατμόσφαιρας
Επισήμανση του θέματος/ προβλήματος
 • Συγκέντρωση αποκομμάτων από τον τύπο τα οποία να έχουν σχέση με το προς μελέτη θέμα π.χ. αποτελέσματα ακραίων καιρικών φαινομένων, ρύπανση της ατμόσφαιρας κτλ.
 • Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων δελτίων καιρού και σχετική συζήτηση
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για ανίχνευση των ιδεών των μαθητών
Διατύπωση στόχων
Οι μαθητές/ριες
 • Να διαχωρίζουν τις έννοιες καιρός και κλίμα
 • Να παρατηρούν, να καταγράφουν στοιχεία και μετρήσεις των κλιματικών στοιχείων: θερμοκρασία, υγρασία, ύψος βροχόπτωσης κτλ.
 • Να οργανώνουν αρχεία
 • Να συσχετίζουν αρχές και έννοιες των Φ.Ε. με την καθημερινή πραγματικότητα
 • Να εξοικειωθούν με διαδικασίες της επιστημονικής μεθοδολογίας μέσα από δραστηριότητες εύρεσης του μικροκλίματος της περιοχής του σχολείου τους, η οποία απαιτεί μετρήσεις 30 τουλάχιστον χρόνων
 • Να καταγράφουν τις αρνητικές παρεμβάσεις, επιδράσεις και συνέπειες και να προτείνουν λύσεις για την προστασία της ατμόσφαιρας
 • Να αξιοποιούν τις πληροφορίες των δελτίων πρόγνωσης του καιρού, όπως παρουσιάζεται στα ΜΜΕ
 • Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας
 • Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία της ατμόσφαιρας
Μέθοδος
Μαθητοκεντρική - Ομαδοσυνεργατική
Διαθεματική - Διεπιστημονική
Υλικά
Ανακυκλώσιμα υλικά για την κατασκευή απλών οργάνων και θερμόμετρα ή όργανα του εμπορίου αν υπάρχουν στο σχολείο
Διδακτικές Ενέργειες
 • Χωρισμός των μαθητών/ριων σε ομάδες
 • Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη / χάρτη ιδεών
 • Σύνταξη ερωτηματολογίου σχετικό με αιτίες και συνέπειες των επικείμενων κλιματικών αλλαγών
 • Κατασκευή απλών μετεωρολογικών οργάνων με απλά μέσα: Ανεμόμετρο, Ανεμούριο, Βροχόμετρο, Υγρόμετρο
 • Διεξαγωγή πειραμάτων για την επαλήθευση ή διάψευση μιας υπόθεσής τους
 • Άντληση πληροφοριών/στοιχείων από άλλες πηγές πληροφόρησης
 • Επίσκεψη σε ένα μετεωρολογικό σταθμό ή σε εγκαταστάσεις ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
 • Επιστολές σε υπηρεσίες, οργανώσεις κτλ.
 • Προγραμματισμός περαιτέρω δράσεων
Σύνθεση της εργασίας
 • Οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών ή των μετρήσεων, κατασκευή πινάκων, ιστογραμμάτων με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, κολλάζ με το φωτογραφικό υλικό κτλ.
 • Συγγραφή σεναρίου στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις επισκέψεις και οι εμπειρίες από το όλο πρόγραμμα.
 • Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της παρέμβασης του ανθρώπου, λήψη μέτρων κτλ.
Παρουσίαση της εργασίας
Καθορισμός ημέρας που θα γίνεται η παρουσίαση όλων των καινοτόμων δράσεων.
Κριτήρια αξιολόγησης
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων, η μεθοδολογική και διαθεματική του προσέγγιση, το πλήθος των πηγών που επιλέχθηκαν, η εξαγωγή και τεκμηρίωση των συμπερασμάτων, η σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας.
Κοινοποίηση
Οι ομάδες αναλαμβάνουν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων/ πορισμάτων της εργασίας
Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον Εκπαιδευτικό
 1. Αγγελίδης, Π. Ζ. 1993.Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδόσεις ART of TEXT, Θεσσαλονίκη.
 2. Γεωργόπουλος, Αλ. & Τσαλίκη, Ελ. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 3. Frey, K. 1986. H μέθοδος Project(μτφρ Κλ. Μάλλιου) Εκδόσεις Κυριακίδη Θεσσαλονίκη
 4. Καλαϊτζίδης, Δ. και Ουζούνης, Κ. 1999. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Σπανίδης, Ξάνθη
 5. Miller, G. 1995. Βιώνοντας το Περιβάλλον Ι - Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Επιμέλεια Παυλόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 6. Miller, G. 1995. Βιώνοντας το Περιβάλλον ΙΙ - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Επιμέλεια Παυλόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 7. Παπαδημητρίου, Β. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο: Μια διαχρονική Θεώρηση. Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα
 8. Ράπτης, Ν. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα
 9. Σπυροπούλου Κατσάνη Δ. 2000. Ο καιρός, το κλίμα και η σχέση τους με το περιβάλλον. Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα.
 10. Φλογαίτη, Ε. Βασάλα, Π. 1999. Το ενεργειακό ζήτημα. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα