ΕΡΓΟ: «Πανελλήνια Βιβλιοθήκη Ψηφιακού Υλικού και Βέλτιστων Πρακτικών Πιστοποίησης και Αξιοποίησης Εκπαιδευτικών Λογισμικών»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓΚΛΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Κατηγορία πράξεων: 1. «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό»
2. «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ψηφιακής βιβλιοθήκης διδακτικού εκπαιδευτικού υλικού η οποία θα λειτουργήσει ως μέσο καταγραφής και ευρείας διάθεσης συσσωρευμένης και τεκμηριωμένης παιδαγωγικής γνώσης προς τους εκπαιδευτικούς / μαθητές / γονείς. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα ενσωματώσει σε ηλεκτρονική μορφή υλικό για την αξιοποίηση των σύγχρονων λογισμικών που υπάρχουν ή θα αποκτηθούν, καθώς και των ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν στην εκπαίδευση. Επίσης, στην ψηφιακή βιβλιοθήκη θα καταγράφεται εμπειρία από τη χρήση των ΤΠΕ και των λογισμικών στην τάξη.
Αναλυτικότερα η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα ενσωματώνει κατάλληλα εργαλεία προσθήκης, παρουσίασης και άντλησης πληροφορίας, για την «αποκεντρωμένη» καταγραφή, εισαγωγή, επέκταση, εμπλουτισμό, και εκσυγχρονισμό του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (διδακτέα ύλη, εκπαιδευτικά λογισμικά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κτλ.). Επιπλέον, η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα υποστηρίζει την εμπεριστατωμένη καταγραφή γνώσης και εμπειρίας στον τομέα της αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και την καταγραφή της «Ελληνικής πραγματικότητας» στο χώρο του εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως αυτή θα προκύψει από τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης λογισμικού που θα υλοποιηθούν στα Έργα 2 και 3.
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή και διαθέσιμη σε όλους μέσω του Διαδικτύου καθώς προσβάσιμη, ώστε να μην παρουσιαστεί αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων όπως είναι τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).