ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

   

Στόχοι της έρευνας

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή της άποψης των εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ε.-Σ.Ε.Κ. ειδικότητας ηλεκτρολόγου, σχετικά με την αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων, των βιβλίων, του εργαστηριακού εξοπλισμού, του επιπέδου των εισερχομένων μαθητών στα Τ.Ε.Ε, από τα Γυμνάσια. Επίσης, στην καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης τους καθώς και υποστήριξης τους με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, πολυμέσα).

 

Βασικές ερευνητικές υποθέσεις

 

  • Οι ερχόμενοι από το Γυμνάσιο μαθητές της Α' τάξης  Τ.Ε.Ε. υστερούν σε βασικά γνωστικά αντικείμενα

  • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι συμβατό τόσο με τις σύγχρονες απαιτήσεις, όσο και με το επίπεδο των μαθητών

  • Υπάρχουν ενότητες που εμφανίζουν δυσκολίες στην αφομοίωση από τους μαθητές

  • Υπάρχουν ελλείψεις στον εργαστηριακό εξοπλισμό

  • Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στα νέα αντικείμενα που περιλαμβάνει το Α.Π.Σ.

  • Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τον εκπαιδευτικό.