Θεματική Βιβλιογραφία:

Literacy - Αλφαβητισμός - Γραμματισμός

(όλων των τύπων)

 

1/2004

 

1.      Abadzi, Helen, 1951- -- What we know about acquisition of adult literacy  : is there hope?  / Helen Abadzi -- ix, 93 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Washington  : World Bank, c1994 -- p -- Αλφαβητισμός, Λειτουργικός  -- Αναπτυσσόμενες χώρες; Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα  -- Αναπτυσσόμενες χώρες -- 374.012091724

 

2.      American Association for the Advancement of Science -- Benchmarks for science literacy  / American Association for the Advancement of Science -- xv, 418 σ.  : εικ., σχ., χάρτης, 23 εκ. -- New York Oxford  : Oxford University Press, 1993 -- - -- Επιστήμη  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Μαθηματικά  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Μηχανική  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 507.1273

 

3.      Breivik, Patricia Senn; Senn, J. A. -- Information literacy  : educating children for the 21st century  / by Patricia Senn Breivik and J. A. Senn -- 270 σ., 24 εκ. -- Washington  : National Education Association, c1998 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

4.      Bruce, Christine -- The seven faces of information literacy  / Christine Bruce -- 203 σ., 26 εκ. -- Adelaide  : Auslib Press, 1997 -- - -- Καθηγητές κολλεγίου  -- Αυστραλία; Εκπαίδευση, Ανώτατη  -- Αυστραλία; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Αυστραλία; Βιβλιοθήκες και εκπαίδευση  -- Αυστραλία  -- Κοινή γνώμη -- 025.5240994

 

5.      California School Library Association , (Συγγραφέας) -- From library skills to information literacy  : a handbook for the 21st century  / California School Library Association -- viii, 159 σ., 30 εκ. -- California  : Hi Willow Research and Publishing, c1997 -- - -- Πληροφορίες, Ανάκτηση των; Βιβλιογραφική έρευνα -- 025.524

 

6.      Cultural literacy and the idea of general education  : eighty-seventh yearbook of the national society for the study of education . Part II  / by the Yearbook Committee and Associated Contributors ; edited by Ian Westbury and Alan C. Purves ; editor for the society Kenneth J. Rehage -- x, 272 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Chicago, Ill.  : National Society for the Study of Education  : Distributed by the University of Chicago Press, 1988 -- - -- Εκπαίδευση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ανθρωπολογία, Εκπαιδευτική; Πολιτισμός; Πολιτισμός  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 370

 

7.      Gilster, Paul -- Digital literacy  / Paul Gilster -- xii, 276 σ., 23 εκ. -- New York  : Wiley Computer Publishing, c1997 -- - -- Διαδίκτυο (Ιnternet); Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- 025.04

 

8.      Handbook of literacy and technology  : transformations in a post-typographic world  / edited by David Reinking ... [κ.ά] -- xxx, 379 σ., 27 εκ. -- Mahwah, N.J. London  : Lawrence Erlbaum Associates, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή  -- Συνέδρια; Αγγλική γλώσσα  -- Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή  -- Συνέδρια; Εκπαιδευτική τεχνολογία  -- Συνέδρια -- 371.33

 

9.      Hautecoeur, Jean-Paul -- Alpha 94  : strategies d'alphabetisation et de developpement culturel en milieu rural  / sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur -- 440 σ., 23 εκ. -- Quebec  : Ministere de l'Education Hambourg  : Institut de l'Unesco pour l'Education, 1993 -- - -- Εκπαίδευση ενηλίκων; Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα; Αναλφαβητισμός  -- Προγράμματα -- 370.113

 

10.  Information literacy standards for student learning  / prepared by the American Association of School Librarians, Association for Educational Communications and Technology -- 56 σ., 22 εκ. -- Chicago  : American Library Association, 1998 -- - -- Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

11.  Lind, Agneta; Johnston, Anton -- Adult literacy in the third world  : a review of objectives and strategies  / Agneta Lind, Anton Johnston -- 141 σ., 23 εκ. -- Stockholm  : Swedish International Development Authority, 1990 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Αναπτυσσόμενες χώρες; Εκπαίδευση ενηλίκων  -- Αναπτυσσόμενες χώρες; Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα  -- Αναπτυσσόμενες χώρες -- 374.012

 

12.  Literacy, technology, and society  : confronting the issues  / editors Gail E. Hawisher, Cynthia L. Selfe -- x, 604 σ.  : εικ., 25 εκ. -- New Jersey  : Prentice - Hall, c1997 -- - -- Τεχνολογία  -- Κοινωνικές απόψεις; Τεχνολογία και κράτος -- 303.483

 

13.  Massaro, Toni Marie, 1955- -- Constitutional literacy  : a core curriculum for a multicultural nation  / Toni Marie Massaro -- viii, 200 σ., 25 εκ. -- Durham London  : Duke University Press, 1993 -- - -- Εκπαίδευση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Εκπαίδευση  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πολυπολιτισμική εκπαίδευση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Εκπαίδευση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Δίκαιο και νομοθεσία -- 375.00973

 

14.  Messaris, Paul -- Visual "literacy"  : image, mind, and reality  / Paul Messaris -- xii, 208 σ., 24 εκ. -- Boulder San Francisco Oxford  : Westview Press, c1994 -- p -- Μάθηση; Επικοινωνία, Οπτική  -- Ψυχολογικές απόψεις -- 370.1523

 

15.  Organisation for Economic Co-operation and Development; Canada. Human Resources Development Canada -- Literacy skills  : further results from the International Adult Literacy Survey  / Organisation for Economic Co-operation and Development ; Human Resources Development Canada -- 195 σ.  : διαγρ., 28 εκ -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development [Ottawa]  : Human Resources Development Canada, c1997 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Οικονομικές απόψεις  -- Στατιστική; Αλφαβητισμός  -- Κυβερνητική πολιτική; Εκπαίδευση  -- Αξιολόγηση; Λειτουργισμός (Γλωσσολογία)  -- Στατιστική -- 379.24

 

16.  Organisation for Economic Co-operation and Development; Statistics Canada -- Literacy, economy, and society  : results of the first International Adult Literacy Survey  / Organisation for Economic Co-operation and Development ; Statistics Canada -- 199 σ.  : εικ., χάρτ., 28 εκ -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development Ottawa  : Statistics Canada, 1995 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Οικονομικές απόψεις  -- Στατιστική; Αλφαβητισμός  -- Κυβερνητική πολιτική; Εκπαίδευση  -- Αξιολόγηση -- 379.24

 

17.  Orpwood, Graham; Garden, R. A., (Επιμελητής Έκδοσης) -- Assessing mathematics and science literacy  / Graham Orpwood and Robert A. Garden            ; general editor David F. Robitaille -- 104 σ.  : πίν., 22 εκ. -- Vancouver  : Pacific Educational Press, 1998 -- - -- Third International Mathematics and Science Study; Μαθηματικά  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Αξιολόγηση; Επιστήμη  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Αξιολόγηση; Μαθηματική ικανότητα -- 507.71

 

18.  Rankin, Virginia -- The thoughtful researcher  : teaching the research process to middle school students  / Virginia Rankin -- 211 σ., 30 εκ. -- Engelwood, Colorado  : Libraries Unlimited, 1999 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

19.  Rassool, Naz, 1949- -- Literacy for sustainable development in the age of information  / Naz Rassool -- xvi, 264 σ., 21 εκ -- Clevedon Philadelphia  : Multilingual Matters, c1999 -- p -- Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις; Κοινωνιογλωσσολογία; Αλφαβητισμός, Λειτουργικός; Πληροφορική  -- Κοινωνικές απόψεις -- 302.2244

 

20.  Skills for life  : information literacy for grades 7-12  / Christine Allen and Mary Alice Anderson, editors -- Ποικίλη αρίθμηση, 30 εκ. -- Ohio  : Linworth Publishing, c1999 -- - -- Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορητικός γραμματισμός  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

21.  Spitzer, Kathleen L.; Eisenberg, Michael B.; Lowe, Carrie A. -- Information literacy  : essential skills for the information age  / by Kathleen E. Spitzer, with Michael B. Eisenberg -- 336 σ., 22 εκ. -- Syracuse, N.Y.  : ERIC Clearinghouse on Information and Technology, 1998 -- - -- Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορητικός γραμματισμός  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

22.  Thomas, Nancy Pickering -- Information literacy and information skills instruction  : applying research to practice in the School Library Media Center  / Nancy Pickering Thomas ; edited by Paula Kay Montgomery -- xx, 187 σ., 28 εκ. -- Colorado  : Libraries Unlimited, c1999 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.626

 

23.  Why numbers count  : quantitative literacy for tomorrow's America  / edited by Lynn Arthur Steen -- xxviii, 194 σ.  : πίν., σχ., 24 εκ. -- New York  : College Entrance Examination Board, 1997 -- - -- Μαθηματικά  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 510.71

 

24.  Young, Rosemary M.; Harmony, Stephena -- Working with faculty to design undergraduate information literacy programs  : a how-to-do-it manual for librarians  / Rosemary M. Young and Stephena Harmony -- x, 123 σ.  : σχ., 28 εκ. -- New York London  : Neal Schuman, c1999 -- - -- Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Τριτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.70973

 

25.  Λαζαρίδης, Κώστας Π. -- Πως να μάθωμε γράμματα σ' όσους δεν ξέρουν  / Κώστα Π. Λαζαρίδη -- 44 σ., 19 εκ. -- Αθήναι  : Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, 1955 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Εγχειρίδια; Αναλφαβητισμός  -- Εγχειρίδια; Εκπαίδευση ενηλίκων -- 374.0124