ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I.        Εισαγωγικό Σημείωμα: Μεθοδολογία προσέγγισης,  λειτουργία της ομάδας εργασίας και  συμπεράσματα 

II.    Προτάσεις προς το Π.Ι.

 

III. Ο Θεσμός των σχολικών βιβλιοθηκών: Έκθεση λειτουργίας κατά το σχολικό έτος 2001-2002 

IV.  Ανάπτυξη Διαδανεισμού: Σκοπιμότητα και διερεύνηση των παραμέτρων υλοποίησης.

Πρόταση για την ανάπτυξη συστήματος διαδανεισμού στη Βιβλιοθήκη του ΠΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  Κώδικας Υποχρεώσεων Συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών. 

V.      Έρευνα:  Όψεις λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών, Σχολικό Έτος 2000-2001

Μέρος Α’,  Η κίνηση των βιβλίων στις σχολικές βιβλιοθήκες και οι προτιμήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας

Μέρος Β’, Επισκέψεις σε σχολικές βιβλιοθήκες

VI.  Χρήση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας από την Εκπαιδευτική Κοινότητα (2000-2001) : Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων

VII.     Διερεύνηση Βιβλιογραφικών Προτάσεων με αντικείμενο τις Σχολικές Βιβλιοθήκες:   Μεθοδολογία και Κατάλογος Τίτλων Βιβλιογραφικών Προτάσεων

VIII. Πρακτικά συνεδριάσεων

IX.  Έγγραφα