1. Στην οθόνη που εμφανίζεται, προκειμένου να κάνει αναζήτηση εγγραφών, καταθέτει τουλάχιστον ένα ή και περισσότερα από τα στοιχεία του άρθρου που θα ήθελε, π.χ. συγγραφέα, λέξεις από τον τίτλο κλπ. στο δεξί κελί  Στο παράδειγμα συμπληρώθηκε μόνο το θέμα «ειδική αγωγή».για να εντοπιστούν όλα τα άρθρα που συνδέονται με αυτό (Εικόνα 3)4.  Μπορεί να συνδυάσει στοιχεία εφόσον συμπληρώσει δύο πεδία (που συνδέονται με AND, OR, AND NOT).     Μπορεί ακόμα να ορίσει το είδος του στοιχείου από το αριστερό κελί και να συμπληρώσει το ζητούμενο στο δεξί κελί.
(Εικόνα 4)


Εικόνα 3

Εικόνα 4

Επόμενη Σελίδα