ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Αρχική σελίδα

 

Συνολική Έκθεση Αξιολόγησης

Επιτελική Σύνοψη

Executive Summary

Εισαγωγή

Μέρος 1: Αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού

Μέρος 2: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Πράξης

Μέρος 3: Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων

Μέρος 4: Αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης

Μέρος 5: Αξιολόγηση των ειδικών και γενικών επιπτώσεων (ωφελειών)

Μέρος 6: Έρευνες πεδίου

Μέρος 6.1: Ερωτηματολόγια

Μέρος 6.2: Στατιστική περιγραφή του δείγματος των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών σε επίπεδο χώρας και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Περιφέρεια

Μέρος 6.3: Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίων λοιπών ομάδων – στόχων (Επιμορφωτές, Διευθυντές σχολείων, ΚΣΕ, ΚΕΠΙΣ, Επιτροπές Επιμόρφωσης)

Μέρος 7: Συμπεράσματα – Προτάσεις

 

Επιμέρους Εκθέσεις Αξιολόγησης

Επιμέρους Εκθέσεις Αξιολόγησης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφέρεια

Παράρτημα: Πίνακες και Γραφήματα