Περιεχομενα

Επιτελική Σύνοψη

Αντικείμενο του έργου

Έρευνες πεδίου

Συμπεράσματα

Προτάσεις

 

Executive Summary

Introduction

Field Researches

Conclusions

Suggestions

 

 

 

Επιτελικη Συνοψη

 

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η Αξιολόγηση του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 («Παιδεία και Πολιτισμός»), στο Μέτρο 1.2 («Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»).

Το έργο «Αξιολόγηση Επιμόρφωσης» έχει ανατεθεί με βάση την από 18.04.2006 σύμβαση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση, τα βασικά ζητήματα τα οποία καλύπτει το έργο της αξιολόγησης είναι τα εξής:

 

Έρευνες πεδίου

Για την επίτευξη των στόχων του αξιολογητικού έργου εφαρμόστηκε δόκιμη μεθοδολογία, η οποία κάλυψε το σύνολο των ανωτέρω ζητημάτων ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες πεδίου:

        i.            Διακίνηση ερωτηματολογίου στους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς.

       ii.            Διακίνηση ερωτηματολογίου στα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).

     iii.            Διακίνηση ερωτηματολογίου στους επιμορφωτές.

    iv.            Διακίνηση ερωτηματολογίου στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ).

      v.            Διακίνηση ερωτηματολογίου στα περιφερειακά στελέχη υλοποίησης (Επιτροπές Επιμόρφωσης).

    vi.            Διακίνηση ερωτηματολογίου στους διευθυντές σχολικών μονάδων.

   vii.            Συνεντεύξεις με κεντρικά στελέχη υλοποίησης (ΔΑ ΚτΠ, ΥΠΕΠΘ, Τεχνικοί Σύμβουλοι).

 viii.            Συνεντεύξεις με τα περιφερειακά στελέχη υλοποίησης (Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης).

 

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του αξιολογητικού έργου είναι, ανά ενότητα αξιολόγησης, τα εξής:

 

Αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού

Η υλοποίηση της Πράξης αποτελεί μία απολύτως αναγκαία παρέμβαση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, βασικό ζητούμενο στην Κοινωνία της Γνώσης. Ωστόσο, η αξιολογούμενη Πράξη δε συνιστά την ικανή συνθήκη για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Απαιτείται η υλοποίηση σειράς άλλων πράξεων, εκ των οποίων μία από τις κυριότερες είναι η πραγματοποίηση ενός δεύτερου κύκλου επιμόρφωσης για την επέκταση και εμβάθυνση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Πράξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Σύμβουλος Αξιολόγησης, τόσο ο δείκτης αποτελεσματικότητας όσο και ο δείκτης αποδοτικότητας της Πράξης έχουν απόλυτα ικανοποιητικές τιμές.

 

Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων

Η άποψη του Τελικού Δικαιούχου αλλά και των Τεχνικών Συμβούλων είναι ότι το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πολύ ικανοποιητικά.

Μέσω του Συστήματος Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης όλοι οι εμπλεκόμενοι ήξεραν εξαρχής ποιος ήταν ο ρόλος τους και οι αρμοδιότητές τους, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καλή υλοποίηση του έργου. Η πληροφορία αυτή υπήρχε στους ιστοτόπους των φορέων, ενώ επίσης διακινούνταν ως επίσημα έγγραφα και εγκυκλίους προς όλους τους εμπλεκόμενους. Κατά την ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», η Πράξη θα μπορούσε να υλοποιηθεί με ένα πιο απλό σύστημα, ίσως ακόμη και με τη διαδικασία voucher μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαγωνισμών.

Όσον αφορά το MIS, αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματος ως αξιόπιστο, έδινε τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης, και βοήθησε πραγματικά στην υλοποίηση του έργου. Δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στη χρήση του. Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης το χρησιμοποίησαν ευρέως και εκτίμησαν τη σημασία του.

Δεν υπήρξαν θεσμικά ή διοικητικά κενά, αφού το Σύστημα Διαχείρισης της Πράξης περιγράφει όλες τις πτυχές του έργου, ενώ βελτιωνόταν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Η συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς ήταν πολύ καλή και πολύ εύκολη δεδομένου ότι όλοι οι φορείς είχαν σαφείς αρμοδιότητες. Αντίστοιχα, οι διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ήταν πολύ καλές και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα.

Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η διάχυση της πληροφορίας ήταν πολύ ικανοποιητικές.

Οι διαδικασίες ελέγχου, όπως περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του Συστήματος Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης διασφάλισαν την καλή εκτέλεση του έργου. Το «Σύστημα Διαδικασιών Επιμόρφωσης», στο οποίο υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες σε θέματα υλοποίησης των διαδικασιών, η ευθύνη για το ποιος υλοποιεί, η συσχέτιση δηλαδή των διαδικασιών με τις εμπλεκόμενες οντότητες υλοποίησης και όλα τα συναφή ζητήματα οργάνωσης αποτελούσαν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας του έργου. Οι μηχανισμοί ελέγχου (από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο) κρίνεται ότι απέδωσαν. Σε αυτό συνέβαλε η άρτια λειτουργία των Επιτροπών Επιμόρφωσης και η ύπαρξη του MIS.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται στις ενέργειες που αφορούν την πιστοποίηση. Τέθηκε θέμα συμβατότητας μεταξύ συστήματος επιμόρφωσης και συστήματος πιστοποίησης ενώ διατυπώθηκε η άποψη ότι υπάρχει ελαστικότητα στην πιστοποίηση.

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου με τον καλύτερο τρόπο.

 

Αξιολόγηση του επιμορφωτικού υλικού

Τα γενικά συμπεράσματα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης είναι τα εξής:

·         Όσον αφορά το Σύστημα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων:

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Τα οφέλη για τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς είναι σημαντικά:

 

Σημαντική επίσης είναι και η συμβολή του προγράμματος επιμόρφωσης

Εκτός από τα οφέλη για τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς, μία σημαντική επιπτωση της Πράξης ήταν η συγκρότηση ενός μηχανισμού υλοποίησης, ο οποίος αποδείχθηκε επαρκής για την υλοποίηση ενός έργου τόσο μεγάλης κλίμακας. Ειδικότερα:

 

Προτάσεις

Από τα ανωτέρω συμπεράσματα αλλά και από τη προηγηθείσα έρευνα προκύπτουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια:

 

 

Executive Summary

 

Introduction

This projects goal is the evaluation of the project “Teachers’ Training in ICT” that was included in the Operational Programme Information Society (OPIS) under the Action line 1 “Education and Culture”, at the Measure 1.2 “New technologies in Education”.

The project “Evaluation of the Training” was assigned by the Final Beneficiary, the Ministry of National Education and Religious Affairs with the contract dated 18.04.2006 to be deployed by the National and Kapodistrian University of Athens.

According to the aforementioned contract, the fundamental issues to be covered in the evaluation research were the following:

 

Field researches

In order to accomplish the goals of the evaluation project, an accomplished methodology was developed and implemented, which covered all the above issues. Furthermore, extensive field researches were realized:

i.                    Questionnaire survey among the trained teachers who participated in the project

ii.                   Questionnaire survey at the Training Support Centers (ΚΣΕ)

iii.                 Questionnaire survey among the trainers

iv.                Questionnaire survey at the Certification Centers (ΚΕΠΙΣ)

v.                  Questionnaire survey among the staff of the peripheral implementation Education Committees (Επιτροπές Επιμόρφωσης)

vi.                Questionnaire survey among the School Directors

vii.               Semi-structured interviews with the staff of the central mechanisms (OPIS, Ministry of National Education and Religious Affairs, Technical Consultants)

viii.             Semi-structured interviews with the Co-ordinators of the Education Committees.

 

Conclusions

The conclusions that the evaluation research arrived at, according the five evaluation sections, are the following:

 

Evaluation of the programme planning

The implementation of the action comprises an absolutely necessary intervention for the introduction of the Information and Communication Technologies (ICT) in Education, which is a essential goal for the Information Society. However, the evaluated Action does not constitute the prerequisite for the accomplishment of the aforementioned goal. A series of other actions are required, one of which and maybe one of the more important ones is the implementation of a second phase of training for the expansion and profound examination of the acquired knowledge and skills.

 

Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Action

According to the data that the Evaluation Consult has been able to gather, both the Action’s effectiveness and efficiency indicators have reached satisfactory levels.

 

Evaluation of the monitoring, management and controlling actions’ mechanisms

According to the beliefs of the final Beneficiary and the Technical Consultants, the project was planned and deployed in a satisfactory way.

Through the Action’s Implementation, Management, Monitoring, Evaluation, Controlling and Application System, all the stakeholders knew right from the beginning what their roles consisted in, as well as their responsibilities, and this resulted in the fair implementation of the project. All this information was available both through the websites of the three central agents, and the official documents sent to all stakeholders. According to the Special Management Service (SMS) of the OPIS, the Action could have been implemented with a simpler system, even with the process of vouchers through open contests.

Regarding the MIS, it is evaluated by the results as reliable, that it gave the ability for monitoring and controlling, and that it really helped in project’s implementation. No significant problems in its use were traced. The Education Committees used it extensively and appreciated its contribution.

No significant institutional or management gaps were traced, since the Action’s Implementation System described all the aspects of the project and was under continuous renewal and improvement during the whole implementation.

The collaboration among the implicated agents was very good and very easy given that all the agencies had explicit responsibilities. Accordingly, the coordination processes among the implicated agencies were very good and there were not encountered any problems.

The speed of decision making, as well as the information distribution was very satisfying.

The monitoring processes, as are described in the respective article of the Implementation, Management, Monitoring, Evaluation, Controlling and Application System, ensured the project’s well implementation. In the “Training Processes System” all processes regarding the training procedure are recorded. The correlation of the procedures with the entities who implemented them comprised a quality assurance system. It is evaluated that the controlling mechanisms (from the lowest to the highest level) have been fruitful. Both the good function of the Education Committees and the existence of the MIS have helped to this end.

There were delays in the actions regarding the certification system. Two issues were pointed out: its consistency to the training system and the estimation that there is resilience in certification.

The Education Committees corresponded to the project’s needs and demands in the most satisfying way.

 

Evaluation of the course and accreditation material

The general conclusions about the quality of the course and the certification material are the following:

o        The curriculum is good and corresponds to the teachers’ needs.

o        The quality of the course material was evaluated quite high, both by the trainers and the trainees. The book, as well as the presentations that were used, were of high quality by all aspects: design, structure, content, illustration.

o        The cd-rom’s content was useful and complete but it was not that user-friendly because one had to know already how to use computers in order to be able to go through it. Furthermore, it required access to a PC. Both conditions were very difficult to be fulfilled, especially by beginners.

o        The questions are consistent to the criteria set. They correspond to the goals of the training, they are explicit and clear, they cover the whole range of the curriculum. The types of the questions used are suitable for this kind of certification, have the adjusted degree of difficulty, and they activate the whole range of skills that are taught during the training.

o        The generated tests are levelled regarding the subject matter, the difficulty level, the kind of questions, are unique and equal to each other.

o        User’s interface is functional and user-friendly.

o        There were no reports of significant technical problems that the trainees encountered during the certification process.

 

Evaluation of the general and specific effects

The benefit for the trained teachers are important:

 

The positive effects of the Actions include the following: self-esteem is raised, a feeling of independence is created, the satisfaction “because they completed something successfully” is achieved, the pure desire of learning is experienced, the innovation spirit is sensed, and the recognition of the value of knowledge is lived.

Moreover, the programme’s intervention is important also to

Apart from the benefits for the trained teachers, an important effect of the Action is the constitution of an implementation mechanism, which proved to be adequate for the deployment of a project of such big range. In particular:

 

Suggestions

From the above mentioned, as well as from the research conducted, interesting suggestions and proposals have come forward, which will be presented briefly: