Μέρος 3: Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων

 

 

Περιεχόμενα

 

1     Εισαγωγή. 4

2     Μεθοδολογία. 5

2.1       Συνεντεύξεις από τα Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης 5

2.2       Συνεντεύξεις από τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης 5

2.3       Έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια. 6

3     Αποτελέσματα έρευνας με ημιδομένες συνεντεύξεις 7

3.1       Οι απόψεις των Κεντρικών Στελεχών Υλοποίησης 7

3.2       Οι απόψεις των Περιφερειακών Στελεχών (Συντονιστές ΕΕ) 22

4     Αποτελέσματα έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγιο. 33

4.1       Οι απόψεις των Επιμορφωθέντων Εκπαιδευτικών. 33

4.2       Οι απόψεις των Επιμορφωτών. 33

4.3       Οι απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 33

4.4       Οι απόψεις των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης 34

4.5       Οι απόψεις των Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) 35

4.6       Οι απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) 36

5     Συμπεράσματα. 38

6     Προτάσεις 44

Παραρτήματα. 46

Παράρτημα 1     Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης. 47

Παράρτημα 2     Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων. 51

 


1          Εισαγωγή

Η ανά χείρας έκθεση αποτελεί το τρίτο μέρος του τελικού παραδοτέου του υποέργου 9 «Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης» του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 («Παιδεία και Πολιτισμός»), στο Μέτρο 1.2 («Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»).

Το αντικείμενο του έργου του τρίτου μέρους της αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στη από 18.04.2006 σύμβαση βάσει της οποίας ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.), είναι όπως περιγράφεται παρακάτω:

Στην ενότητα αυτή η Αξιολόγηση εξετάζει την επάρκεια και την ποιότητα των διαχειριστικών και εκτελεστικών μηχανισμών, ως προς την αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης. Επίσης, η Αξιολόγηση ασχολείται με την ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου, όπως αυτές λειτουργούν επιτόπου, εξετάζοντας:

·         την αρτιότητα του συστήματος υλοποίησης και διαχείρισης

·         τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την επιλογή όλων των συντελεστών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Πράξης με αποτελεσματικό τρόπο

·         την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης για την εξασφάλιση της συμβατότητας της υλοποίησης με τις κοινοτικές πολιτικές.

Τα ζητούμενα της ενότητας αυτής είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μηχανισμών στην κατεύθυνση της αξιολόγησης του βαθμού της συνεργασίας και συνεισφοράς τους στην πρόοδο υλοποίησης του Έργου.

Η Αξιολόγηση εκτιμά επίσης τα συστήματα συγκέντρωσης δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της Αξιολόγησης.

2          Μεθοδολογία

Στην ενότητα αυτή η Αξιολόγηση βασίζει τα συμπεράσματά της σε έρευνα πεδίου, η οποία διενεργήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Καλύφτηκε το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων, δηλαδή τα Κεντρικά (ΚΕΕΤΠΕ, ΠΙ, ΙΤΥ) και Περιφερειακά Στελέχη (Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης) Υλοποίησης, καθώς και ο φορέας συγχρηματοδότησης (ΕΥΔ ΚτΠ). Μέσω των συνεντεύξεων αυτών διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου σε όλα τα επίπεδα και τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες. Στο Έκτο Μέρος της Συνολικής Έκθεσης Αξιολόγοσης παρουσιάζονται τα σχέδια της ημιδόμημενης συνέντευξης για τις δύο ομάδες-στόχους:

-         τα Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης (ΕΥΔ ΚτΠ, ΚΕΕΤΠΕ, Τεχνικοί Σύμβουλοι)

-         τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης (Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης)

Προτιμήθηκε η διενέργεια ημιδομημένων (στοχευμένων) συνεντεύξεων γιατί η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα για τη σε βάθος αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε η δυνατότητα στους ερωτώμενους να εμπλουτίσουν τις απαντήσεις τους με περισσότερες πληροφορίες ή και να προβούν σε σχολιασμό, στα σημεία που θεώρησαν σκόπιμο να κάνουν κάτι τέτοιο.

 

2.1         Συνεντεύξεις από τα Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης

Οι συνεντεύξεις από τους φορείς υλοποίησης και το φορέα χρηματοδότησης έγιναν με τα εξής άτομα:

-         Κολυβά Βασιλική (ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»)

-         Δρούγκας Αλέξανδρος (Γραμματέας ΚΕΕΤΠΕ)

-         Γεωργακοπούλου Βασιλική (Μέλος της Ομάδας Έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

-         Σκοινιώτης Παναγιώτης (Μέλος της Ομάδας Έργου του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών).

 

2.2         Συνεντεύξεις από τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης

Το Νοέμβριο 2006 έγιναν οι επιτόπιες επισκέψεις στα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης, και συγκεκριμένα τους Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης. Μέλη της Ομάδας έργου του Αναδόχου μετέβησαν σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και μίλησαν αυτοπροσώπως με τους Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης βάσει του σχεδίου συνέντευξης που ετοιμάστηκε για τις ανάγκες του έργου της αξιολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη, έγινε τηλεφωνική συνέντευξη, και σε κάποιες περιπτώσεις, οι ερωτώμενοι απάντησαν γραπτά στις ερωτήσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του είδους των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν:

 

Είδος συνέντευξης

Αριθμός

Προσωπική

37

Τηλεφωνική

14

Γραπτή

7

Σύνολο

58

 

Οι απόψεις των Συντονιστών των Επιτροπών Επιμόρφωσης παρατίθενται ανώνυμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των συνεντεύξεων.

 

2.3         Έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια

Στην έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε ερωτήθηκαν διάφορες ομάδες-στόχοι για τις απόψεις τους σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υλοποίησης του έργου της επιμόρφωσης. Οι ομάδες-στόχοι ήταν οι εξής:

-         Επιμορφωθέντες

-         Επιμορφωτές

-         Επιτροπές Επιμόρφωσης

-         Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης

-         Κέντρα Πιστοποίησης

-         Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 

3          Αποτελέσματα έρευνας με ημιδομένες συνεντεύξεις

3.1         Οι απόψεις των Κεντρικών Στελεχών Υλοποίησης

 

 1. Καταλληλόλητα και σαφήνεια του Συστήματος Διαχείρισης (διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες)

Η άποψη του Τελικού Δικαιούχου αλλά και των Τεχνικών Συμβούλων είναι ότι το έργο, έτσι όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, λειτούργησε πολύ καλά. Το έγγραφο «Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης» περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πράξης. Το Σύστημα αυτό δημιουργήθηκε από τον Τελικό Δικαιούχο, δηλαδή το ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία με τους δύο Τεχνικούς Συμβούλους. Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερειακά ο τρόπος υλοποίησης της πράξης και ήταν ένα πολύ καθοριστικό βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου (Δρούγκας). Ο κος Σκοινιώτης τόνισε ότι η ύπαρξη αυτού του συστήματος ήταν επιβεβλημένη επειδή το μέτρο 1.2 του ΕΠ ΚτΠ εξαιρείται από το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

«Από το Τεχνικό Δελτίο του έργου προβλεπόταν ένα τέτοιου είδους Σύστημα Διαχείρισης με διακριτούς ρόλους και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Συνεπώς αυτό που έκανε το Υπουργείο ήταν να καθιερώσει μια οργανωτική δομή που να καλύπτει κεντρικά και περιφερειακά τις ανάγκες οργάνωσης του έργου και ταυτόχρονα αυτό έγινε και υπουργική απόφαση όπου εκεί αναγράφονταν πλήρως οι ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα όλων των οργάνων που συμμετείχαν στην υλοποίηση της πράξης. Αυτό το σύστημα στη συνέχεια, πρακτικά, οδήγησε στο να δημιουργηθεί και μια τυποποίηση στο έργο στο επίπεδο διαδικασιών και για την επιμόρφωση και για την πιστοποίηση. Οι οποίες διαδικασίες επίσης εντάχθηκαν στις υπουργικές αποφάσεις και κοινοποιήθηκαν σε όλους και υλοποιήθηκαν και ηλεκτρονικά όλες αυτές οι διαδικασίες μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα που αφορούσαν μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Άρα λοιπόν όλο το φυσικό αντικείμενο καθώς και το οικονομικό αντικείμενο υπέστη μια τυποποίηση, που ήταν αναγκαία, για όλην την έκταση του έργου. Το μεν φυσικό αντικείμενο διεκπεραιωνόταν μέσα από τις διαδικασίες του πληροφοριακού συστήματος το οποίο φτιάχτηκε από το ΙΤΥ, το δε οικονομικό μέσα από τις διαδικασίες του Ειδικού Λογαριασμού, τους Οδηγούς οικονομικής διαχείρισης που εκδόθηκαν, και όλα τα συναφή στοιχεία…» (Σκοινιώτης)

Μέσω του Συστήματος Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης όλοι οι εμπλεκόμενοι ήξεραν εξαρχής ποιος ήταν ο ρόλος τους και οι αρμοδιότητές τους, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καλή υλοποίηση του έργου. Η πληροφορία αυτή υπήρχε στους ιστοτόπους των φορέων, ενώ επίσης διακινούνταν ως επίσημα έγγραφα και εγκυκλίους προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο κος Δρούγκας θεωρεί ότι ο τρόπος λειτουργίας με τους δύο τεχνικούς συμβούλους λειτούργησε πολύ καλά γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα λυνόντουσαν πριν να φτάσουν κεντρικά στην Υπηρεσία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Κεντρική Υπηρεσία να ασχολείται μόνο με τα πιο σημαντικά θέματα που ξεπερνούσαν το τοπικό επίπεδο. Η κα Γεωργακοπούλου συμφωνεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης εξυπηρέτησε τις ανάγκες του έργου, ενώ βρισκόντουσαν λύσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα. Το Σύστημα Διαχείρισης ήταν σαφές από την αρχή της υλοποίησης του έργου.

Η μόνη αλλαγή που έγινε ήταν μετά τη διαπίστωση ότι οι ΕΕ που λειτουργούσαν καλύτερα ήταν αυτές στις οποίες συντονιστής ήταν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του νομού, είτε της Πρωτοβάθμιας, είτε της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρώτα, συντονιστής της ΕΕ μπορούσε να είναι ακόμη και ένας απλός καθηγητής ή κάποιος σχολικός σύμβουλος. Το 2004, όταν άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου, καθώς επίσης και ο υπεύθυνος του προγράμματος, αποφασίστηκε ex officio να τοποθετηθούν στη θέση του συντονιστή ένας από τους δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα με το εάν είχαν κάνει αίτηση ή όχι. Συντονιστής έγινε ο αρχαιότερος από τους δύο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο αυτή η επιλογή βοήθησε στη λειτουργία του έργου ήταν ότι γινόταν καλύτερη διακίνηση των εγγράφων. Επίσης, είχε παρατηρηθεί ότι στις επιτροπές στις οποίες συντονιστής δεν ήταν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, έφθαναν στα κεντρικά περισσότερα θέματα προς επίλυση. Μπήκαν στη θέση του συντονιστή αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση σε κάθε νομό. Αυτή η αλλαγή που έγινε μπορεί να θεωρηθεί και επιβεβαίωση του ότι το σύστημα λειτούργησε πάρα πολύ καλά, και τελικά δεν χρειάστηκε να γίνουν άλλες αλλαγές (Δρούγκας).

Ο κος Δρούγκας ανάφερε ότι ενδεικτικό της επιτυχίας της δομής του προγράμματος είναι ότι η ίδια δομή υιοθετήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ για την επέκταση του προγράμματος της Επιμόρφωσης, το νέο πρόγραμμα που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, ή ακόμη και άλλα προγράμματα επιμόρφωσης σε υπολογιστές, όπως το πρόγραμμα ΗΡΩΝ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αντίστοιχα, η κα Γεωργακοπούλου το προτείνει ως δομή για το στήσιμο παρόμοιων έργων διότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έμαθαν να δουλεύουν σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και στα επόμενα έργα θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η υλοποίηση. Το ίδιο και ο κος Σκοινιώτης, αναφέρει ότι υπήρξαν και άλλες πλέον ανεξάρτητες δράσεις όπως η Επιμόρφωση Ενηλίκων και διάφορα άλλα έργα, τα οποία πλέον υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο «γιατί το αποδέχτηκε ο χώρος των εκπαιδευτικών, αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας.»

Μια διαφορετική άποψη ωστόσο εξέφρασε η κα Κολυβα, από την ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Μετά τα τέσσερα αυτά χρόνια υλοποίησης, έχοντας συσσωρεύσει πείρα από την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, και βλέποντας την πορεία των εξελίξεων όσον αφορά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ότι τώρα θα πρότεινε άλλον τρόπο υλοποίησης. Καταρχήν πιο απλοποιημένο διαχειριστικά, ίσως ακόμη και την υλοποίηση με τη διαδικασία voucher μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαγωνισμών.

Η ύπαρξη της ΚΕΕΤΠΕ ήταν κάτι καλό για το έργο και σαφώς ήταν επιβεβλημένη η υποστήριξη του Τελικού Δικαιούχου μέσα από Τεχνικούς Συμβούλους λόγω της γεωγραφικής έκτασης του έργου. Η υλοποίηση έγινε με πιο περίπλοκο μηχανισμό από ότι χρειαζόταν, ενώ θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο ίδιο το αντικείμενο του έργου, το οποίο ήταν η «εκπαίδευση». Ωστόσο, εν μέρει ήταν και πολιτική απόφαση το ότι έγινε πολύπλοκο «κυρίως για να στηρίξει και εκπαιδευτικούς θεσμούς», «όλος αυτός ο μηχανισμός στήθηκε προφανώς για να ενισχύσει και δομές του Υπουργείου Παιδείας» (Κολυβά). Μία από τις συνέπειες του τρόπου υλοποίησης ήταν ότι αυξήθηκε το κόστος του έργου.

 

 1. Καταλληλότητα και επάρκεια του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης (MIS)

Το πληροφοριακό σύστημα (MIS) περιέχει τα πάντα, οποιαδήποτε πληροφορία ήταν απαραίτητη για την καλή λειτουργία του έργου. Τα πνευματικά δικαιώματα του MIS ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και όταν ολοκληρωθεί το έργο θα είναι περιουσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ήδη χρησιμοποιείται και σε άλλα αντίστοιχα έργα. Το MIS ξεκίνησε να λειτουργεί από τη Β’ επιμορφωτική περίοδο, δηλαδή το Σεπτέμβριο 2002. Η Α’ περίοδος ήταν πιλοτική, και το MIS χρησιμοποιήθηκε μόνο πιλοτικά σε κάποιες διευθύνσεις. Αυτό το γεγονός, το ότι δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε την Α’ περίοδο, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν ενημερωθεί τα στοιχεία αυτής της περιόδου στο σύστημα.

Ο κος Σκοινιώτης επισημαίνει ότι το MIS δεν λειτούργησε από την Α’ περίοδο επιμόρφωσης γιατί έπρεπε σε μια μικροκλίμακα, αντιπροσωπευτική, να δοκιμαστούν όλες αυτές οι διαδικασίες της επιμόρφωσης, κατάρτισης, διοίκησης του έργου, όλες οι διαδικασίες με τα τυποποιημένα έντυπα κλπ για να διαπιστωθεί κατά πόσο λειτουργούν. Έτσι η Α’ περίοδος επιμόρφωσης ήταν η δοκιμαστική περίοδος στην οποία οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες και αμέσως μετά φτιάχτηκε το πληροφοριακό σύστημα. Το ότι ακολουθήθηκε αυτή η πορεία υλοποίησης εξασφάλιζε ότι οι διαδικασίες ήταν δοκιμασμένες, είχαν γίνει αποδεκτές, και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν ηλεκτρονικά. Κατά τη σχεδίαση αυτού του συστήματος λήφθηκε υπόψη ότι το μεγάλο βάρος της διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου δεν θα έπρεπε να φαίνεται στον χρήστη. Έτσι, η διεπαφή φτιάχτηκε έτσι ώστε ο χρήστης να ξέρει βήμα βήμα τι έχει να κάνει και να έχει και τις αντίστοιχες οδηγίες, τα εγχειρίδια χρήστης.

Όσον αφορά τη χρήση του, η κα Γεωργακοπούλου επισημαίνει ότι το MIS ήταν αξιόπιστο, έδινε τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης, και βοήθησε πραγματικά στην υλοποίηση του έργου. Δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος γιατί αυτοί που το χειρίστηκαν ήταν ειδικοί, ήταν είτε καθηγητές Πληροφορικής, είτε ακόμη υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ (Δρούγκας). Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης το χρησιμοποίησαν δεόντως και το εκτίμησαν (Γεωργακοπούλου). Κατανόησαν τη σημαντικότητα του εργαλείου αυτού γιατί τους «έλυνε τα χέρια» και «κέρδιζαν χρόνο» (Γεωργακοπούλου).

Όσον αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα η κα Κολυβά επισημαίνει ότι είχε ζητήσει να δει το Υπουργείο Παιδείας να το λειτουργεί αλλά δεν μπορούσε. Είναι απαίτηση της ΕΥΔ στο τέλος του έργου το ΥΠΕΠΘ να είναι ικανό να το λειτουργεί, μόνο έτσι θα είναι επιλέξιμη ως δαπάνη. Η χρήση του στο έργο ήταν καλή γιατί έδωσε όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα για το έργο αλλά θεωρεί ότι δεν ήταν σωστό τελικά να πληρωθεί μέσα από το έργο. Αύξησε το κόστος του έργου, ήταν μια «παράπλευρη απώλεια» για ένα φυσικό αντικείμενο που είναι η εκπαίδευση.

 

 1. Επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος υλοποίησης και παρακολούθησης

Θεσμικά ή διοικητικά κενά

Δεν υπήρξαν θεσμικά ή διοικητικά κενά, αφού το Σύστημα Διαχείρισης της Πράξης περιγράφει όλες τις πτυχές του έργου, ενώ συμπληρωνόταν εφόσον διαπιστωνόταν μια τέτοια ανάγκη (Δρούγκας). Σε αυτό συμφωνεί και η κα Γεωργακοπούλου, αφού αναφέρει ότι η ΚΕΕΤΠΕ συνεδρίαζε τακτικά και φρόντιζε για την γρήγορη επίλυση όλων των θεμάτων που προέκυπταν. Ο κος Σκοινιώτης αναφέρει ότι δεν υπήρχαν κενά, απλώς το σύστημα βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς προέκυπταν ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχή, όπως για παράδειγμα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, ο κος Σκοινιώτης τονίζει ότι λειτούργησαν μέσα στις προδιαγραφές της κανονικής τους δουλειάς, δηλαδή ασχολήθηκαν με θέματα που ήξεραν ήδη. Και έτσι τελικά βοήθησε πάρα πολύ το ότι χρησιμοποιήθηκαν ως σύνδεσμοι στις περιοχές ευθύνης που τους αναλογούσαν.

 

Συνεργασία ανάμεσα στους φορείς

Όλοι συμφωνούν ότι η συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς ήταν πολύ καλή και πολύ εύκολη υπό την έννοια ότι όλοι οι φορείς είχαν σαφείς αρμοδιότητες. Αντίστοιχα, οι διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ήταν πολύ καλές και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ο κος Σκοινιώτης αναφέρει ότι η συνεργασία ήταν καλή γιατί ξεκινούσε καταρχάς από υψηλό επίπεδο, από δύο καθηγητές πανεπιστημίων οι οποίοι ήταν μέλη της ΚΕΕΤΠΕ και οι οποίοι ουσιαστικά διηύθυναν το έργο εκατέρωθεν. Ο κος Ζαγούρας από τη μεριά του ΙΤΥ και ο κος Σπυρέλης από την μεριά του ΠΙ, όταν ξεκίνησε το έργο, και τον κο Γκλαβά στη συνέχεια. Σε πρώτο επίπεδο η ανταλλαγή απόψεων υπήρχε εκεί, ενώ ακολουθούσε η ανταλλαγή απόψεων στο επίπεδο των ομάδων έργου των δύο φορέων.

 

Διαδικασίες και ταχύτητα λήψης αποφάσεων

Ο κος Σκοινιώτης αναφέρει ότι οι διαδικασίες λήψης απόφασης γινόταν σε δύο επίπεδο: σε ένα ευέλικτο σχήμα που με τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές (email) επαφές έδινε λύσεις στα προβλήματα που δεν είχαν πολιτικές προεκτάσεις οπότε δεν χρειαζόταν να περάσουν μέσα από συνεδριάσεις, ενώ για τα θέματα τα οποία έπρεπε να λυθούν με υπουργικές αποφάσεις αναλάμβανε η Κεντρική Υπηρεσία. Ειδικά η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email αύξανε πολύ την ταχύτητα διακίνησης της πληροφορίας. Ο κος Δρούγκας επισημαίνει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας με email, θα υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Για το Υπουργείο Παιδείας, η επικοινωνία με email ήταν καινοτόμο. Η επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης εκτιμήθηκε πάρα πολύ, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ήταν προσωπική (Δρούγκας). Επίσης, εκτός από την ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιήθηκε πολύ και το τηλέφωνο, καθώς επίσης και οι συχνές συναντήσεις ανάμεσα σε όλους τους φορείς. Η τηλεφωνική και οπτική επαφή βοήθησε στη δημιουργία καλού κλίματος συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις ομάδες συνεργατών (Δρούγκας).

Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων ήταν πολύ γρήγορη. «Το πρόγραμμα, η πράξη λειτουργούσε με προδιαγραφές ανώνυμης ιδιωτικής εταιρείας» (Δρούγκας). Στις περιόδους αιχμής έβρισκε κανείς μέσα στο γραφείο του υπευθύνου άτομα να δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ, και ακόμη και στις ΕΕ. Δηλαδή δεν δούλευαν με συνθήκες συνηθισμένου ωραρίου δημοσίου. Αυτό είχε προκύψει μέσα από τις απαιτήσεις του ίδιου του έργου αφού η επιμόρφωση γινότανε απογευματινές ώρες. Οπότε και η Κεντρική Υπηρεσία έπρεπε να ήταν εκεί, και οι Τεχνικοί Σύμβουλοι είχαν άτομα εκείνες τις ώρες που δούλευαν.

Η κα Γεωργακοπούλου τονίζει ότι τον πρώτο ειδικά καιρό η ταχύτητα λήψης αποφάσεων ήταν ακόμη πιο γρήγορη εξαιτίας των απαιτήσεων του χρονοπρογραμματισμού του έργου που επέβαλε να διευθετούνται όλα τα θέματα όσο πιο σύντομα γίνεται ώστε να προχωρά η υλοποίηση του έργου.

 

Διάχυση της πληροφορίας

Αναφέρθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διάχυση της πληροφορίας προκειμένου όλοι να γίνουν συμμέτοχοι στη λειτουργία αυτού του συστήματος είχε πολύ μεγάλη σημασία (Σκοινιώτη). Η πληροφορία μεταφέρθηκε από το κέντρο διοίκησης προς τους περιφερειακούς μηχανισμούς διοίκησης του έργου, που ήταν οι ΕΕ, και αυτές με τη σειρά τους τη διέδωσαν προς τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης, και στα σχολεία, σε ότι αφορούσε τον κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στις περιοχές ευθύνης τους.

Στη διάχυση της πληροφορίας αλλά και στην υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων βοήθησε πολύ το Helpdesk, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα χρήσιμος μηχανισμός. Έδωσε τη δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας τα μέσα που είχε καθένας για επικοινωνία. Άλλοι από αυτούς είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό τρόπο, άλλοι όχι και έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, ενώ άλλοι επιθυμούσαν τη γραπτή επικοινωνία μέσω φαξ. Υπήρχαν και αυτοί που προτιμούσαν να λαμβάνουν πληροφόρηση και ενημέρωση ως επί το πλείστον από διάφορα sites. Τα sites και το helpdesk είχαν και κάποιες προεκτάσεις, δηλαδή υπήρχαν λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά περιοχή ευθύνης όπου εκεί γινόταν αποκλειστικά συνομιλία ανάλογα με την οντότητα, δηλαδή υπήρχαν λίστες που απευθύνονταν στις ΕΕ, στους εκπαιδευτικούς, στα ΚΣΕ, και τέλος στα ΚΕΠΙΣ. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ευρύς μηχανισμός που χρησιμοποιούσε από φαξ, τηλεφωνική υποστήριξη μέχρι ηλεκτρονική υποστήριξη και κάλυπτε το έργο σε όλες τις περιοχές ευθύνης.

Η κα Κολυβά επισημαίνει ότι ο μηχανισμός δούλεψε, αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Επίσης, σε γενικές γραμμές το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε. Επίσης, το ΥΠΕΠΘ θεσμικά έχει σχέση με το αντικείμενο του έργου. Ωστόσο, θέτει το θέμα ότι τα έργα πρέπει να υλοποιούνται μέσα στον ίδιο τον φορέα. Ασφαλώς και θα δινόταν τεχνική υποστήριξη, λόγω ιδιαίτερα της ευρύτητας του έργου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποκαθίσταται από τους Τεχνικούς Συμβούλους. Στην περίπτωση αυτού του έργου, συχνά είχε την εντύπωση ότι οι «οι Τεχνικοί Σύμβουλοι υποκαθιστούσαν [το ΥΠΕΠΘ], δηλαδή … παρέπεμπαν στους Τεχνικούς Συμβούλους» για πολλά, δηλαδή έπρεπε να μιλούν απευθείας με το ΙΤΥ ή το ΠΙ. Αυτό ωστόσο δεν είναι αποδεκτό από την ΕΥΔ, αφού θεωρούν ότι θα πρέπει να μιλούν μόνο με τον Τελικό Δικαιούχο. Ενώ υπήρχε η ΚΕΕΤΠΕ η οποία ήταν επιτελική, σε πολλά θέματα δεν μπορούσε να απαντήσει παρά μόνο μέσω των Τεχνικών Συμβούλων. Το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει πιο ασκήσει πιο δυναμικά το ρόλο του.

 

 1. Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου – διασφάλισης ποιότητας

Δεν υπήρχε σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ούτε internal audit, με την έννοια όπως θα την απαιτήσει το 4ο ΚΠΣ (Κολυβά). Ωστόσο, οι διαδικασίες ελέγχου που περιγράφονται στο άρθρο 8 του Συστήματος Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης συνιστούν μια τυποποίηση η οποία διασφάλισε την καλή εκτέλεση του έργου. Το 2ο μέρος είναι το «Σύστημα Διαδικασιών Επιμόρφωσης» στο οποίο υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες σε θέματα υλοποίησης των διαδικασιών, η ευθύνη για το ποιος υλοποιεί, η συσχέτιση δηλαδή των διαδικασιών με τις εμπλεκόμενες οντότητες υλοποίησης και όλα αυτά αποτελούσαν ένα σύστημα ποιότητας για το έργο.

Επίσης, σε επιμέρους ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή υλικού όπως ήταν το υλικό επιμόρφωσης και το υλικό πιστοποίησης, εκεί υπήρχαν διαφορετικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που αφορούσαν είτε τη γραμμή παραγωγής είτε τυποποιημένες παιδαγωγικές διαδικασίες για την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού. Προς τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών των παραγώγων του έργου συνέβαλαν οι Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης, το ΠΙ και το ΕΑ ΙΤΥ, οι οποίοι δρουν στο έργο και ως επιστημονικοί σύμβουλοι στο πεδίο της ειδικότητάς τους.

Όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι διαδικασίες ελέγχου ξεκινούσαν από το χαμηλό επίπεδο, τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, οι οποίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές έπρεπε να κάνουν τουλάχιστον δύο επισκέψεις σε κάθε ΚΣΕ της περιοχής τους και να διαπιστώσουν αν το απουσιολόγιο, οι υπογραφές με τα άτομα που ήταν μέσα στην τάξη ήταν τα ίδια, αν γινόντουσαν τα μαθήματα τις ημερομηνίες που είχαν δηλώσει ότι θα γίνουν κλπ. Έτσι γινόταν επιτόπιος έλεγχος χωρίς προειδοποίηση. Η ηλεκτρονική υποβολή των παρουσιολογίων γινόταν από το Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης. Σε κάθε ΚΣΕ παρόντες ήταν ο Συντονιστής, ο επιμορφωτής, και ο βοηθός επιμορφωτή, και ο καταχωρητής / καταχωρήτρια, ο οποίος έκανε τις καταχωρήσεις. Τη στιγμή που γινόταν το μάθημα είχε καταχωρηθεί ήδη το παρουσιολόγιο.

Οι μηχανισμοί ελέγχου απέδωσαν αφού διαπιστώθηκε μία ατασθαλία, η οποία είναι καταγεγραμμένη. Πρόκειται για ένα ΚΣΕ στο οποίο λειτουργούσαν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό των εγγεγραμμένων. Το συγκεκριμένο ΚΣΕ έκλεισε αμέσως.

Σε υψηλότερο βαθμό, οι Τεχνικοί Σύμβουλοι δούλευαν καταρχήν online ελέγχοντας την υλοποίηση μέσα από το MIS, αλλά και κάνοντας επιτόπιες επισκέψεις για να ελέγξουν το αρχείο των Επιτροπών Επιμόρφωσης αλλά και τη λειτουργία των ΚΣΕ. Γινόταν αντιπαραβολή στοιχείων με τα στοιχεία του MIS, σε σχέση με τα τυποποιημένα έντυπα που έβγαιναν και ερχόντουσαν στη διάθεση των Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης. Επίσης, αναφέρθηκε (Γεωργακοπούλου) ότι πολλές φορές γινόταν απευθείας επικοινωνία και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η παρακολούθηση γινόταν σε εβδομαδιαία βάση, έτσι ώστε να διαπιστωθούν από νωρίς οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες.

Μέρος της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Ε15) από τους επιμορφωθέντες, τα σχόλια των οποίων ήταν σε γενικές γραμμές θετικά. Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι παρέδιδαν αναφορές με την αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων προκειμένου να διαπιστώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των επιμορφούμενων.

Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, υπήρχε ένα ξεχωριστό σύστημα το οποίο περιγραφόταν στον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης. Στον Οδηγό αυτό περιέχονταν όλες οι οδηγίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση των οικονομικών θεμάτων που αφορούσαν τα προγράμματα επιμόρφωσης και τα προγράμματα πιστοποίησης. Αυτό φτιάχτηκε με ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ελάμβανε, έλεγχε παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα πριν τα καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε φυσικό αντικείμενο έργου, ήταν πλήρως καθορισμένες όλες οι διαδικασίες, καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο του έργου.

 

 1. Σύστημα πιστοποίησης: καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, πού οφείλονταν και πώς ξεπεράστηκαν

Η πιστοποίηση υλοποιήθηκε μέσα από δύο υποέργα:

-         Υποέργο 6: Παραγωγή Υλικού και Ανάπτυξη Αυτόματου Συστήματος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Υλοποιήθηκε από το ΕΑ ΙΤΥ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εγγραφή σε ΣΑΕ

01/02/2002

 

 

Εγκριτική απόφαση

 

 

 

Έναρξη υλοποίησης

 

 

1/01/2003

Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών – Απόφαση ολοκλήρωσης

31/12/2003

 

15/11/2006

Αποπληρωμή

31/03/2004

 

30/11/2006

 

-         Υποέργο 7: Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών (Υλοποιήθηκε σε συνεργασία από κοινού με το ΕΑ ΙΤΥ και το ΠΙ).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εγγραφή σε ΣΑΕ

01/02/2002

 

 

Εγκριτική απόφαση

02/01/2002

 

 

Έναρξη υλοποίησης

02/05/2002

 

01/01/2003

Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών-Απόφαση ολοκλήρωσης

31/12/2003

 

30/11/2006

Αποπληρωμή

31/03/2004

 

30/11/2006

 

Όπως φαίνεται και από τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων υπήρξαν καθυστερήσεις, τόσο στην έναρξη της υλοποίησής του, όσο και στην περαίωση των εργασιών. Οι βασικοί λόγοι για αυτές τις καθυστερήσεις είναι οι εξής:

-         Το σύστημα της πιστοποίησης αναπτύχθηκε εξαρχής από το ΕΑ ΙΤΥ. Αυτό σήμαινε ότι απαιτήθηκε επαρκής χρόνος υλοποίησης λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της Πράξης που προκύπτουν από:

α) τους υποψήφιους εξεταζόμενους που είναι ενήλικες, εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων,

β) το περιεχόμενο και τη διάρκεια της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί και

γ) τους στόχους της επιμόρφωσης που αφορούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς.

δ) Κρίσιμος επίσης παράγοντας είναι η μεγάλη γεωγραφική διασπορά του έργου.

Εξαιτίας αυτών των αναγκών κρίθηκε ότι τα υπάρχοντα εμπορικά συστήματα πιστοποίησης δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

-         Ένας εξωτερικός παράγοντας για την καθυστέρηση του υποέργου αυτού ήταν οι εκλογές του 2004 και η αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αφού είναι αναμενόμενο ότι χρειάζεται χρόνος για την ενημέρωση της καινούριας ηγεσίας. Η δοκιμαστική περίοδος διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2003, ενώ η πρώτη περίοδος πιστοποίησης έγινε το 2005.

-         Οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια οδήγησαν σε αναβολές σε προγράμματα πιστοποιήσεων.

Οι καθυστερήσεις στο έργο της πιστοποίησης είχαν την επίπτωση οι εκπαιδευτικοί να πιστοποιηθούν στη χρήση των ΤΠΕ αρκετά αργότερα από όταν παρακολούθησαν το πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κο Σκοινιώτη, φαίνεται ότι η καθυστέρηση αυτή δεν είχε μεγάλη επίπτωση στο έργο αφού τελικά οι εκπαιδευτικοί προετοιμάστηκαν και τελικά προσήλθαν στις εξετάσεις. Επίσης, σύμφωνα με την κα Γεωργακοπούλου, με τις συνεχόμενες περιόδους πιστοποίησης ξεπεράστηκε εν μέρει το πρόβλημα της καθυστέρησης της πιστοποίησης. Αυτοί που υστερούν στην προσέλευση είναι όσοι επιμορφώθηκαν το 2002, καθώς και αυτοί που έχουν είναι μεγαλύτεροι από 45-50 χρονών (Σκοινιώτης). Αυτή η ομάδα των εκπαιδευτικών δυστροπούν γενικότερα στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και νιώθουν μια φοβία στη συμμετοχή τους σε διαδικασίες αξιολόγησης (Σκοινιώτης). Υπήρχε εξ αρχής στο Υπουργείο Παιδείας ο προβληματισμός για το αν θα πρέπει μια τέτοια διαδικασία να ονομαστεί αξιολόγηση ή πιστοποίηση, έτσι ώστε να μην αποθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί στο να συμμετάσχουν (Σκοινιώτης).

Από την άλλη, η άποψη της κα Κολυβά είναι διαφορετική. Θεωρεί ότι δόθηκε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο θέμα της πιστοποίησης. Η διαδικασία της πιστοποίησης στην πληροφορική έχει διπλή έννοια: πιστοποίηση από τον φορέα που έχει αυτή τη διαπίστευση στη χρήση ενός λογισμικού, αλλά και πιστοποίηση στη χρήση ενός λογισμικού με έμφαση σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Θα μπορούσε στο έργο η πιστοποίηση να γίνει μέσω της ελεύθερης αγοράς στην πληροφορική, εξοικονομώντας έτσι πόρους για το έργο, και να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 1. Προβλήματα και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν και πού οφείλονταν

Το σημαντικότερο θέμα που αναφέρθηκε από την κα Κολυβά ήταν ότι το έργο καθυστέρησε τα δύο πρώτα χρόνια γιατί ο έλεγχος βρήκε ότι δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε έναν οργανισμό σαν το ΕΑ ΙΤΥ, δηλαδή έθεσε ένα θέμα για την 9250, άρθρο 6. Το πρόβλημα αυτό ανέκυψε λόγω της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, η οποία διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν γνωστό εκ των προτέρων. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε δίνοντας εντολή εκτέλεσης, και λέγοντας ότι το ΕΑ ΙΤΥ δεν έχει κανένα κέρδος.

Σύμφωνα με την κα Γεωργακοπούλου, τα αρχικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν η μεγάλη έκταση του έργου, η μεγάλη ευρύτητά του, το γεγονός ότι απευθυνόταν σε όλον τον όγκο των εκπαιδευτικών, ότι έπρεπε να είναι αποκεντρωμένο, και το ότι έπρεπε να βρεθεί ένας μηχανισμός που ταυτόχρονα και να λειτουργεί και να ελέγχει και να εξυπηρετεί και να μην είναι χρονοβόρος. Επίσης επισημαίνει ότι οι κυριότερες δυσκολίες παρουσιάστηκαν την πρώτη περίοδο υλοποίησης γιατί ακόμη το έργο ήταν άγνωστο για όλους και έπρεπε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που ανέκυπταν. Υπήρχε ιδιαίτερος φόρτος εργασίας στους Τεχνικούς Συμβούλους γιατί έπρεπε ταυτόχρονα και να μαθαίνουν και να εξηγούν σε άλλους, δηλαδή στις Επιτροπές Επιμόρφωσης, πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.

Ζητήματα που αναφέρθηκαν είναι τα εξής:

-         Το έργο της πιστοποίησης (Δρούγκας) συνάντησε δυσκολίες λόγω των καταλήψεων στα πανεπιστήμια, αφού τα περισσότερα ΚΕΠΙΣ ανήκουν σε πανεπιστήμια. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εν μέρει μέσω του MIS, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων και τον επαναπρογραμματισμό των αναβληθεισών πιστοποιήσεων. Επίσης, σύμφωνα με την κα Κολυβά, η πιστοποίηση θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί με μια απλούστερη διαδικασία, και έτσι να εξοικονομηθούν και πόροι και χρόνος.

-         Ένα συχνό θέμα που έθεταν οι εκπαιδευτικοί ήταν ότι τα τμήματα δεν είχαν δημιουργηθεί με βάση το επίπεδο των εκπαιδευομένων, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων που είχαν γνώσεις χρήσης υπολογιστών ή τελείως αρχάριοι να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο πρακτικής εξάσκησης.

-         Η ανάγκη του να υπάρχει από την αρχή το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή (Σκοινιώτης). Δεν βόλεψε τους εκπαιδευτικούς το να έχουν στην διάθεσή τους το cd, κάτι που έχει σχέση με τον τρόπο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που έχουν συνηθίσει. Η μη διάθεσή του σε έντυπη μορφή ήταν μια απόφαση του Υπουργείου ώστε να πιέσει τους εκπαιδευτικούς να μπουν σε μια διαφορετική διαδικασία επιμόρφωσης, καθώς επίσης και να καταφύγουν στον υπολογιστή ώστε να ασχοληθούν σοβαρά για την εξάσκησή τους.

-         Επίσης, αναφέρθηκε ότι στην αρχή δημιουργούσε ένα πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς το πώς θα μπορέσουν να καλύψουν το έξοδο της αγοράς του υπολογιστή, με την έννοια του ότι το επίδομα χωριζόταν σε δύο δόσεις, και η δεύτερη δόση, η οποία σχετιζόταν με την πιστοποίηση, καθυστέρησε να καταβληθεί.

Σύμφωνα με τον κο Σκοινιώτη, επειδή και το Υπουργείο και οι Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης παρακολουθούσαν το έργο από κοντά και συνεχώς, σε καθημερινή βάση, θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα που εμφανίζονταν αντιμετωπίζονταν άμεσα και δραστικά ώστε να μην συνιστούν στο τέλος κάτι άξιο λόγου. «Άρα αυτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε σε καθημερινή βάση νομίζω ότι είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι του έργου που δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν προβλήματα.» (Σκοινιώτης)

 

 1. Ανταπόκριση των περιεφερειακών στελεχών υλοποίησης (Επιτροπές Επιμόρφωσης) στις ανάγκες/απαιτήσεις του έργου

Και οι τρεις φορείς (ΚΕΕΤΠΕ, ΠΙ, ΙΤΥ) συμφωνούν ότι οι Επιτροπές Επιμόρφωσης ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν σημαντικό ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, δεν τους ανατέθηκε να κάνουν κάτι εκτός εκπαίδευσης, δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, δουλεύοντας ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν (Δρούγκας). «Αυτοί που ζήτησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δεν ήταν αυτοί που βαρέθηκαν την τάξη και θέλανε να αράξουν κάπου, ήταν άτομα δραστήρια που ήξεραν ότι θα κάνουν δουλειά, πού ήθελαν να κάνουν κάτι παραγωγικό, κάτι καινούριο» (Δρούγκας). Οι Επιτροπές λειτούργησαν σύμφωνα με τους ρόλους που τους ανατέθηκαν, ήξεραν τι έργο είχαν να κάνουν, είχαν την εποπτεία και του έργου και την υποστήριξή του χρησιμοποιώντας τους κατά τόπους μηχανισμούς εκπαίδευσης που τους ξέρανε πολύ καλά, στις περιοχές ευθύνης που τους είχε ανατεθεί (Σκοινιώτης).

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν ότι μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης τους είχε δοθεί δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου (Δρούγκας). Βέβαια, αναφέρθηκε (Γεωργακοπούλου) ότι οι Επιτροπές έπρεπε να κοινοποιούν στον Τεχνικό Σύμβουλο, και κατ’επέκταση και την Κεντρική Επιτροπή, τις όποιες τέτοιες αποφάσεις έπαιρναν και στη συνέχεια μπορούσαν να τις εφαρμόσουν, εφόσον υπήρχε και η αποδοχή της προτεινόμενης λύσης. Αυτό σημαίνει, βέβαια, ότι η αυτονομία των Επιτροπών Επιμόρφωσης να ήταν κάπως περιορισμένη.

Είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στην επαρκή ενημέρωση των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τα καθήκοντά τους και γι αυτό γινόντουσαν ενημερωτικές ημερίδες είτε από την Κεντρική Υπηρεσία είτε από τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης. Οι ενημερώσεις αυτές κρίνονται επαρκείς για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Επίσης, η υποστήριξη των επιτροπών είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επίλυση αποριών ήταν συνεχής και διαρκής.

Σύμφωνα με την κα Γεωργακοπούλου οι Επιτροπές δούλεψαν πολύ και σε προσωπικό επίπεδο, αφού έπρεπε να μελετήσουν τα στοιχεία που τους δόθηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι Επιτροπές δραστηριοποιήθηκαν το ίδιο καλά. Επισημαίνει ότι οι Επιτροπές πρέπει να υποστηρίζονται πολύ, ειδικά στην αρχή, μέσω σεμιναρίων και έντυπου υλικού ώστε να αποφεύγονται λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθώνονται εκ των υστέρων με παρεμβάσεις των Τεχνικών Συμβούλων.

 

 1. Ανταπόκριση του έργου στις πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι το πρόγραμμα κάλυψε τις πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Δρούγκας, Γεωργακοπούλου), λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του έργου έτσι όπως είχαν τεθεί. Δηλαδή, το έργο έλεγε ότι θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στις βασικές δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες σε 48 ώρες, ξεκινώντας από το «αυτό είναι ποντίκι και αυτό είναι πληκτρολόγιο» και φτάνοντας στο λογισμικό και πώς να το χρησιμοποιούμε (Δρούγκας). Σύμφωνα με τον κο Σκοινιώτη, θα πρέπει να δούμε το έργο στην προοπτική των πραγμάτων. Πρακτικά αυτό το έργο αποτελούσε και αποτελεί έναν προπομπό μεγαλύτερων δράσεων και πιο ουσιαστικών. Σε πρώτη φάση λοιπόν το Υπουργείο στόχευε να δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν χρήση βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Σε επόμενη φάση ακολουθούν και άλλα σχετικά έργα, που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως ένα τέτοιο έργο-προπομπός, το έργο σίγουρα κάλυψε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση στις βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ.

Η κα Κολυβά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο αντικείμενο του έργου, που ήταν η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διεργασία. Από την μια πλευρά κάλυψε ανάγκες, τις ανάγκες εκείνης της κατηγορίας των εκπαιδευτικών που δεν είχαν καμία σχέση με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Από την άλλη, ωστόσο, δεν κάλυψε επαρκώς την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά τους. Στην ουσία ήταν μια εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες και ήταν αναγκαίο να υλοποιηθεί για μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών.

Τα βασικά παράπονα που εξέφρασαν οι επιμορφωθέντες είναι τα εξής:

-         ότι τα τμήματα δεν ήταν ομοιογενή ως προς το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα σε ένα τμήμα να υπάρχουν τελείως αρχάριοι και πιο προχωρημένοι χρήστες,

-         ότι οι 48 ώρες είναι λίγες για την επιμόρφωση στη χρήση των ΤΠΕ, ειδικά των τελείως αρχαρίων,

-         ότι θα έπρεπε να προβλέπονται περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης για την καλύτερη εμπέδωση της διδακτικής ύλης.

Παρά τα παραπάνω ζητήματα που έθεσαν οι επιμορφωθέντες, φαίνεται ότι το έργο κάλυψε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση προς τη ζήτηση. Η επιμόρφωση των 83.320 ατόμων που υλοποιήθηκε, καθώς επίσης και η επιμόρφωση σε δεύτερη φάση των υπόλοιπων 35.000 ατόμων καλύπτει τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί από τη μεριά των εκπαιδευτικών (Δρούγκας).

Όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, υπάρχει το θέμα που συνδέεται με την καταλληλότητα και επάρκεια των επιμορφωτών. Η καταλληλότητα και η επάρκεια των επιμορφωτών συνδέεται με τις γνώσεις τους στο ίδιο το αντικείμενο της επιμόρφωσης, αλλά και με την παιδαγωγική τους κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, οι επιμορφωτές είχαν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως είχαν περιγραφεί στην αντίστοιχη προκήρυξη για την ένταξή τους στο μητρώο των επιμορφωτών. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, αναφέρθηκε από το κο Σκοινιώτη, ότι έγινε προσπάθεια να καλυφθεί η ανάγκη της επιμόρφωσης των επιμορφωτών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων φτιάχνοντας έναν Οδηγό Επιμορφωτή ο οποίος αναφερόταν στο θέμα αυτό. Αυτός ο Οδηγός προστέθηκε στο επιμορφωτικό υλικό το οποίο ήταν διαθέσιμο για τους επιμορφωτές που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. Επίσης, οι επιμορφωτές ενημερώθηκαν σχετικά σε ημερίδες που έγιναν αποκλειστικά γι αυτούς.

Εξάλλου, μετά την υλοποίηση του έργου διαφαίνεται ότι προτιμήθηκαν αυτοί οι οποίοι είχαν τα καλύτερα σχόλια από τους εκπαιδευτικούς (Σκοινιώτης). Αυτό φαίνεται από το πόσο απασχολήθηκαν οι επιμορφωτές, αφού κάποιοι έχουν δουλέψει περισσότερο σε σχέση με κάποιους άλλους. Αυτό γινόταν ως εξής: στο πλαίσιο των μηχανισμών υλοποίησης, είχε υιοθετηθεί η διαδικασία της κοινοποίησης των προγραμμάτων της επιμόρφωσης προκαταρτικά προκειμένου να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί, το ΚΣΕ στο οποίο θα γινόταν η επιμόρφωση, το ωράριο του προγράμματος, αλλά και τον επιμορφωτή. Μέσα από αυτήν την ανοικτή διαδικασία, ο εκπαιδευτικός με δική του ευθύνη το πού θα πάει και ποιον επιμορφωτή θα έχει απέναντί του. Βέβαια, θεωρούμε ότι εμπόδιο σε αυτήν την «ανοικτή» επιλογή των καλύτερων επιμορφωτών ήταν ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών για το ποιο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν, δηλαδή η κλήρωση.

 

 1. Καινοτομία του έργου

Η κα Κολυβά εξέφρασε την άποψη ότι καταρχήν η καινοτομία του έργου θα μπορούσε να εντοπιστεί στην ίδια την ιδέα του έργου, δηλαδή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία για την αλλαγή της καθημερινής παιδαγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό και σε συνάφεια με άλλους τομείς: curricula, εξοπλισμό, τα οποία γίνονται μέσα από άλλες δράσεις του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά δεδομένα.

Στον διοικητικό τομέα η αποκέντρωσή του με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (Δρούγκας, Γεωργακοπούλου), και το γεγονός ότι ενώ στηρίχθηκε σε δομές του δημοσίου, ουσιαστικά δούλεψε με ρυθμούς και διαδικασίες ιδιωτικού τομέα. Στον τεχνολογικό τομέα το MIS γιατί έδινε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των διαδικασιών (Δρούγκας, Γεωργακοπούλου).

Ο κος Σκοινιώτης εντοπίζει την καινοτομία του έργου σε διάφορα σημεία, είτε σε παράγωγα προϊόντα είτε στον τρόπο που υλοποιήθηκε.

-         Το επιμορφωτικό υλικό, το βιβλίο που φτιάχτηκε έχει μία υφή που δεν την βρίσκει κανείς εύκολα στο εμπόριο, που καλύπτει όλες αυτές τις πτυχές και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς.

-         Το υλικό πιστοποίησης που φτιάχτηκε για το Σύστημα Πιστοποίησης επίσης αποτελεί μια καινοτομία σε σχέση με τις συνθήκες και τις ανάγκες που κλήθηκε να καλύψει.

-         Το πληροφοριακό σύστημα, δεν υπάρχει τέτοιο σε άλλες δράσεις που να καλύπτει πλήρως όλον τον κύκλο διαδικασιών επιμόρφωσης.

 

 1. Άλλες επισημάνσεις

Ο κος Δρούγκας επισημαίνει ότι θετικά στοιχεία του έργου ήταν το γεγονός ότι ήταν ανοικτό τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης ότι το δημόσιο λειτούργησε αποτελεσματικά, αφού τα σχολεία έμειναν ανοικτά και πέρα του ωραρίου τους, ότι δηλαδή «το δημόσιο σχολείο λειτούργησε σαν τα Community Centres της Αγγλίας, ήταν ανοικτά όλην την ημέρα. Τα σχολεία στην κοινωνία.»  

Η κα Γεωργακοπούλου επισημαίνει ότι ήταν ένα δύσκολο αλλά καλό έργο, εξυπηρέτησε τους εκπαιδευτικούς ενώ όσοι εργάστηκαν για αυτό επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο.

Η κα Κολυβά επισημαίνει ότι θα πρέπει όλες αυτές οι δράσεις να μην γίνονται ασυντόνιστα και θα πρέπει κάποια στιγμή, κάποιος φορέας που έχει διάρκεια (πχ το Παιδαγωγικό ή κάποιος Οργανισμός Επιμόρφωσης) να τα παρακολουθεί ώστε να υπάρχουν συνέργιες, να μην υπάρχουν επικαλύψεις, και να μην είναι σεμινάρια που γίνονται για να γίνονται. Επίσης, τονίζει ότι θα πρέπει να μπει η έννοια της διαχείρισης του έργου στον φορέα που το υλοποιεί. Τέλος, αναφέρει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και το υποέργο της δημοσιότητας.

 


3.2         Οι απόψεις των Περιφερειακών Στελεχών (Συντονιστές ΕΕ)

 

 1. Καταλληλόλητα του Συστήματος Διαχείρισης (διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες)

Η γενική άποψη είναι ότι το Σύστημα Διαχείρισης ήταν κατάλληλο. Ως προϋπόθεση τέθηκε από έναν συντονιστή η επιλογή των κατάλληλων προσώπων για την επιτροπή (υπεύθυνα άτομα και σχετικά προς το αντικείμενο πρόσωπα). Οι διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν ήταν οι εξής:

-         Το σύστημα διαχείρισης γενικά ήταν υπερβολικό για αποτέλεσμα μόνο 48 ωρών επιμόρφωσης.

-         Υπήρχε έλλειψη άμεσης επικοινωνίας με ΚΕΕΤΠΕ. Επειδή υπήρχε επαφή μόνο με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τον Ειδικό Λογαριασμό, αυτό δυσχέραινε την επίλυση των προβλημάτων.

-         Η διαχείριση να μην γίνεται μόνο από την Αθήνα, να υπάρχει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, έστω σε επίπεδο περιφέρειας.

-         Η αίσθηση του επείγοντος δεν υπάρχει στα ανώτερα κλιμάκια.

-         Το σύστημα ήταν καλό αλλά δυσκίνητο και γραφειοκρατικό.

 

 1. Σαφήνεια του Συστήματος Διαχείρισης (διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες)

Ως προς τη σαφήνεια του Συστήματος Διαχείρισης (κατά πόσο ήταν σαφείς οι διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων) η γενική άποψη ήταν ότι ήταν σαφές, αν και υπήρξαν και συντονιστές που εξέφρασαν την άποψη ότι το σύστημα δεν ήταν καθόλου σαφές ή όχι αρκετά σαφές (αναφέρθηκε από 2 επιτροπές). Υπήρξαν προβλήματα συνεργασίας με μερικά ΚΣΕ λόγω απειρίας του προσωπικού τους. Επίσης, μία ΕΕ αναφέρει ότι έκανε διπλό έργο ενημερώνοντας το ΥΠΕΠΘ και τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης. Από τα σχόλια συγκεκριμένης ΕΕ, διαφαίνεται ότι δεν ήταν κατανοητή η διάκριση ανάμεσα στο ΥΠΕΠΘ και στον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης. Από μία επιτροπή αναφέρθηκε ότι χρειάζεται αποσαφήνιση ο ρόλος του γραμματέα της ΕΕ.

 

 1. Καταλληλότητα του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης (MIS)

Όσον αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα, αλλά από μία επιτροπή θεωρήθηκε ότι απαιτούσε προηγούμενη εμπειρία από ανάλογα συστήματα. Οι επιτροπές είναι ικανοποιημένες με τη χρήση του MIS. Τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν αρχικά στη χρήση του ξεπεράστηκαν γρήγορα με τη συνδρομή και της υποστήριξης από τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης. Επίσης, τονίστηκε από άλλη επιτροπή το γεγονός ότι το MIS δεν αντικατέστησε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις. Σε μία περίπτωση αναφέρθηκε ότι δεν ήταν τόσο εύχρηστο και γι αυτό υπήρχε ανάγκη συχνής επικοινωνίας για αποσαφήνιση ζητημάτων.

Τα προβλήματα που αναφέρονται έχουν να κάνουν με:

-         τη μη ευελιξία του συστήματος στο χρόνο εισαγωγής απουσιών και παρουσιών σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης λόγω απειρίας,

-         δύσχρηστο όσον αφορά στο σχολιασμό στοιχείων (πχ ΑΜ, ΑΦΜ),

-         αναφέρθηκαν μικρά προβλήματα στην καταχώρηση παρουσιολογίων την ώρα της εκπαίδευσης και έπρεπε να καταχωρηθούν την επόμενη ημέρα από την ΕΕ.

 

 1. Επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος υλοποίησης και παρακολούθησης

Θεσμικά ή διοικητικά κενά

Σε γενικές γραμμές δεν υπήρχαν θεσμικά ή διοικητικά κενά. Όσα παρατηρήθηκαν στην αρχική του λειτουργία, στη συνέχεια βελτιώθηκε. Από μία επιτροπή τονίστηκε το γεγονός ότι στις επιτροπές δεν δούλευαν όλα τα μέλη το ίδιο, αλλά στις περιπτώσεις που υπήρχε δέσιμο, πέτυχε επικοινωνιακά και οργανωτικά. Άλλη επιτροπή ανέφερε ότι μερικές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπιζαν με μεγάλη σοβαρότητα τις επιστολές της επιτροπής οπότε τις έστελνε μέσω της διεύθυνσης. Ως πρόβλημα αναφέρθηκε από μία επιτροπή η δυσκολία συντονισμού και σύγκλισης της επιτροπής. Επίσης, σε άλλη επιτροπή δημιουργήθηκαν πρακτικά ζητήματα επειδή το γραφείο της γραμματειακής υποστήριξης ήταν σε άλλο χώρο.

 

Επάρκεια των μηχανισμών εφαρμογής

Οι μηχανισμοί εφαρμογής ήταν επαρκείς αναφορικά με τις υπάρχουσες απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης. Αναφέρθηκε ωστόσο η άποψη ότι κυρίως ο γραμματέας και ο συντονιστής έφεραν εις πέρας το έργο της ΕΕ. Επίσης, διατυπώθηκαν διαφορετικές γνώμες όσον αφορά το μέγεθος της επιτροπής, αφού σε μία περίπτωση ζητήθηκε η επιτροπή να γίνει επταμελής από πενταμελής, ενώ σε άλλη περίπτωση να είναι τριμελής.

Επειδή μεγάλο μέρος των καθηκόντων αφορούσε τον οικονομικό έλεγχο και τη διαχείριση δαπανών, με αποτέλεσμα να επισκιάζονται οι διοικητικές/εκπαιδευτικές αρμοδιότητες της ΕΕ, προτάθηκε επίσης η δημιουργία δύο υποεπιτροπών στη θέση της μιας Επιτροπής από τις οποίες η μία να έχει οικονομικά/διαχειριστικά καθήκοντα και η άλλη διοικητικές/εκπαιδευτικές αρμοδιότητες.

 

Ταχύτητα και ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Η ταχύτητα και ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τους κεντρικούς μηχανισμούς ήταν πολύ καλή. Ωστόσο, εκφράστηκαν και αντίθετες απόψεις:

-         Καθυστερήσεις: εκφράστηκε η άποψη ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν συνερχόταν τακτικά με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων (αναφέρθηκε από τρεις επιτροπές). Ένα από αυτά τα πρακτικά ζητήματα ήταν η καθυστέρηση στην δικαιολόγηση των απουσιών των εκπαιδευτικών και στην επανένταξή τους στο σύστημα διαχείρισης (τέσσερις επιτροπές). Επίσης, αναφέρθηκε από μία επιτροπή ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και στην παραλαβή των εγκυκλίων, ενώ από άλλη ότι στην υπογραφή των συμβάσεων.

-         Μικρές προθεσμίες εκτέλεσης: Σχολιάστηκε από το συντονιστή μιας επιτροπής ότι υπήρχε αργοπορία στις εντολές και μικρές προθεσμίες εκτέλεσης. Άλλος συντονιστής πρότεινε οι προκαταρτικές διαδικασίες σε κάθε περίοδο επιμόρφωσης να αρχίζουν νωρίτερα για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση χωρίς την πίεση χρόνου.

-         Δυσκολίες επικοινωνίας: Σε άλλη περίπτωση οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων χαρακτηρίστηκαν χρονοβόρες και δυσκίνητες. Σε μια άλλη αναφέρθηκε η δυσκολία επικοινωνίας με στέλεχος του ΕΑ ΙΤΥ.

-         Χρονοβόρες διαδικασίες: Σε μια περίπτωση αναφέρθηκε η ροή των ενεργειών από την ΕΕ προς το ΕΑ ΙΤΥ και μετά προς την ΚΕΕΤΠΕ δημιουργεί καθυστερήσεις για την διεκπεραίωση των εργασιών. Η ΕΕ θα μπορούσε να ενημερώνει και τους δύο φορείς ταυτόχρονα για μεγαλύτερη ταχύτητα. Άλλη επιτροπή ζήτησε την καθιέρωση τακτικών τηλεδιασκέψεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

 

Προτάσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Οι προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων ήταν οι εξής:

-         Αποκέντρωση του συστήματος διοίκησης του έργου σε επίπεδο περιφέρειας.

-         Πιο τακτικές συνεδριάσεις και άμεση ανταπόκριση των κεντρικών μηχανισμών στα αιτήματα της ΕΕ (αναφέρθηκε από δύο επιτροπές).

-         Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις ΕΕ έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης, μια που τα μέλη των Επιτροπών γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες του τόπου τους (χωροταξική κατανομή των ΚΣΕ, χιλιομετρικές αποστάσεις για τις μετακινήσεις των συναδέλφων κά).

-         Να υπάρχει επικοινωνία με έναν μόνο φορέα.

-         Ορισμένες αποφάσεις να λαμβάνονται από την επιτροπή χωρίς έγκριση, πχ αναπληρωματικός επιμορφούμενος.

 

Αποκλίσεις / καθυστερήσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό

Γενικά δεν υπήρξαν αποκλίσεις / καθυστερήσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό, παρά μόνο στο έργο της πιστοποίησης. Ωστόσο, σε μία περίπτωση αναφέρθηκε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις που οφείλονταν στο γεγονός ότι μερικές φορές δεν λήφθηκαν υπόψιν οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή των καθηγητών. Από άλλο συντονιστή θεωρήθηκε επίσης ότι υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά την έκδοση των πιστοποιήσεων και μεγάλα χρονικά κενά ανάμεσα στις επιμορφωτικές περιόδους. Επισημάνθηκε ότι υπήρχε έλλειψη διευκρινήσεων όσον αφορά κάποια διαδικαστικά θέματα πχ τι γίνεται με όσους επιμορφώθηκαν και κατόπιν δεν προσήλθαν στην πιστοποίηση.

 

Προτάσεις για βελτίωση

Οι προτάσεις για τη βελτίωση όλων των παραπάνω θεμάτων ήταν οι εξής:

-         να αυξηθούν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι που τώρα είναι μόνο 2 για όλην την Ελλάδα,

-         να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια εκτέλεσης εντολών,

-         να υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (προγραμματισμός) μεταξύ της εξαγγελίας και της εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και χρόνος για την ενημέρωση των επιμορφωτών,

-         καλύτερος συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των ΕΕ καθώς και μεταξύ του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και των Επιτροπών Επιμόρφωσης,

-         η διεύρυνση των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος σε όλους τους τομείς του έργου θα έδινε ακόμη καλύτερα διαχειριστικά αποτελέσματα,

-         μεγαλύτερη ευελιξία στην μετάθεση συγκεκριμένων ημερομηνιών μαθημάτων λόγω τοπικών εορτών και εθίμων.

 

 1. Απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης

Σε γενικές γραμμές δεν διαγνώστηκαν ιδιαίτερες ανάγκες για επιμόρφωση των Επιτροπών επιμόρφωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εν τούτοις, διατυπώθηκε η άποψη από έναν συντονιστή ότι αν υπήρχε κάποια επιμόρφωση, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο και χωρίς μεγάλο κόπο, αφού τα μέλη της ΕΕ κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έργου.

Εκφράστηκαν οι εξής διαφορετικές γνώμες:

-         Στην έλλειψη αρχικής επιμόρφωσης των μελών της ΕΕ αποδόθηκε το θέμα ότι δεν υπήρχε απόλυτη εξειδίκευση γνώσεων και ρόλων. Τα μέλη αλληλοβοηθούμενα μεταξύ τους κάλυπταν τα κενά που προέκυπταν. Οπότε ήταν αναγκαία μια αρχική επιμόρφωση για την κάλυψη τέτοιων αδυναμιών.

-         Οι καινούριες Επιτροπές και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που εμπλέκονται για πρώτη φορά πρέπει να έχουν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

-         Σχόλια και προτάσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής και την σύσταση της ΕΕ:

o        Αξιολογήθηκε αρνητικά ο τρόπος επιλογής των στελεχών των ΕΕ διότι δεν είχαν την απαραίτητη γνώση, εμπειρία και υποδομή για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Αποτέλεσμα ήταν να δραστηριοποιηθούν μερικά μόνο μέλη στη λειτουργία των ΕΕ. Προτείνεται η επιτροπή να γίνει τριμελής και να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη σε ώρες γραφείου.

o        Προτάθηκε να γίνεται η στελέχωση των ΕΕ με έμπειρο και μόνιμο προσωπικό.

o        Η συγκρότηση της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τα διοικητικά στελέχη, αλλά να αντικατοπτρίζει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων. Η συμμετοχή μελών που έχουν εξειδικευμένο υπόβαθρο πχ πληροφορικής είναι καταλυτικής σημασίας.

o        Τονίστηκε ότι η σύνθεση των μελών της επιτροπής πρέπει να γίνεται με άλλο γνώμονα, καθώς τώρα είχε δοθεί βάρος στη διοίκηση και όχι στη γνώση του αντικειμένου.

o        Άλλη πρόταση ήταν να γίνεται πρώτα η επιλογή του συντονιστή της ΕΕ και στη συνέχεια αυτός να καταθέτει μια συμβουλευτική πρόταση αναφορικά με τη δομή και τη σύσταση της επιτροπής.

o        Να υπάρχει επιλογή από την περιφέρεια (Περιφερειακός Διευθυντής).

o        Ο συντονιστής να επιλέγει τον γραμματέα.

o        Προσεκτικότερη επιλογή των μελών ώστε να έχουν γνώσεις και διάθεση.

 

Οι προτάσεις για επιμορφωτικά προγράμματα αφορούσαν τα εξής:

-         Θα βοηθούσαν σεμινάρια διοικητικής και νομικής φύσης.

-         Επιμόρφωση σε θέματα ΤΠΕ.

-         Επιμόρφωση σε θέματα οικονομικής-λογιστικής διαχείρισης.

 

 1. Προβλήματα και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν και πού οφείλονταν

Αναφέρθηκαν τα εξής θέματα:

-         Υπήρξαν δυσκολίες με την πιστοποίηση. Ένας συντονιστής ανέφερε ότι υπήρχε μερικές φορές ασυμβατότητα ως προς το λειτουργικό της επιμόρφωσης και της πιστοποίησης. Από άλλο συντονιστή αναφέρθηκε επίσης ότι κάποιες πτυχές της διαδικασίας πιστοποίησης ήταν προβληματικές. Τέλος από πολλούς συντονιστές αναφέρθηκε ότι ήταν σημαντικό πρόβλημα η καθυστέρηση της πιστοποίησης.

-         Από 2 επιτροπές αναφέρθηκε ως πρόβλημα και το μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην επιμόρφωση και την πιστοποίηση (έως και 3 χρόνια).

-         Παρουσιάστηκαν προβλήματα με το συντονισμό των διευθυντών των ΚΣΕ.

-         Προβλήματα λόγω του γραφειοκρατικού συστήματος.

-         Η πρακτική της κλήρωσης δεν είναι απόλυτα λειτουργική. Τα στελέχη (Διευθυντές κλπ) πρέπει να έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης (προτείνεται από δύο επιτροπές), ενώ άλλη επιτροπή προτείνει να έχουν προτεραιότητα τα διοικητικά στελέχη διεύθυνσης.

-         Υπήρξε πρόβλημα συνεργασίας με ιδιωτικά ΚΣΕ/ΚΕΚ που η έδρα τους δεν ήταν στο ίδιο Νομό. Ο συντονιστής μιας επιτροπής προτείνει να ελέγχεται ο φυσικός τους διαχειριστής, καθώς και ενώ άλλος συντονιστής προτείνει τη θέσπιση πιο αυστηρών κριτηρίων στην επιλογή τους και συστηματικό έλεγχο της λειτουργία τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

-         Ένα πρακτικό πρόβλημα που προέκυψε αφορούσε στην επίδοση των ενταλμάτων πληρωμής στους επιμορφούμενους, λόγω των αναγκαστικών τους μεταθέσεων σε άλλη περιοχή.

-         Δεν υπήρχε ομοιογένεια στα τμήματα (αρχάριοι-προχωρημένοι).

-         Υπήρξαν δυσκολίες στην εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος επιμόρφωσης καθώς οι ημερομηνίες δεν ήταν καθόλου ελαστικές.

-         Στη συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών (αναφέρθηκε από 3 επιτροπές).

-         Να υπάρχει γραμματέας στο κέντρο επιμόρφωσης.

-         Παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην εκκαθάριση των οικονομικών υποθέσεων και στη γραφειοκρατία όλων των υπηρεσιών (δύο επιτροπές).

-         Δυσκολίες παρουσιάστηκαν στην δικαιολόγηση απουσιών των εκπαιδευτικών που απουσίαζαν στην πιστοποίηση (δύο επιτροπές).

-         Υπήρξε πρόβλημα με τον έλεγχο στοιχείων οικονομικής διαχείρισης. Σύμφωνα με την άποψη ενός συντονιστή δεν ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ποια αναλώσιμα μπορούσαν να δικαιολογηθούν με τη χρήση τιμολογίων. Προτείνεται η χρήση ειδικών καταστάσεων. Επίσης, άλλος συντονιστής προτείνει τα τιμολόγια των αναλώσιμων να αποστέλλονται κάθε τρίμηνο και όχι κάθε μήνα.

-         Προβλήματα υπήρξαν κατά τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ΚΣΕ, όπως η τήρηση του ωραρίου και της ύλης που έπρεπε να διδαχθεί. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από επιμορφούμενους ότι δεν διδάχθηκαν όλην την προβλεπόμενη ύλη ή ότι δεν τηρείτο κανονικά το ωράριο λειτουργίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

-         Η συμπλήρωση από τα ΚΣΕ του οικονομικού φακέλου παρουσίασε αρκετά λάθη τα οποία επιλύθηκαν με τη βοήθεια της ΕΕ.

-         Αναφέρθηκαν καθυστερήσεις στις αμοιβές των μελών της ΕΕ, καθώς επίσης ότι δεν υπήρχε ενημέρωση για τις προϋποθέσεις αμοιβής των μελών των ΕΕ, πχ δεν υπήρχε ενημέρωση για τον ανώτερο αριθμό συνεδριάσεων.

-         Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για την παρακολούθηση ή έλεγχο των τμημάτων.

-         Παρουσιάστηκαν προβλήματα στην διανομή των βιβλίων των επιμορφούμενων καθώς αρκετοί δικαιούχοι είχαν αλλάξει πάρει μετάθεση σε άλλη διεύθυνση εκπαίδευσης.

-         Υπήρξαν προβλήματα στην κατάρτιση του πίνακα των επιμορφωτών με τους συναδέλφους που μετατέθηκαν αλλά παρέμειναν στους παλιούς πίνακες.

-         Αναφέρθηκε ως πρόβλημα τα κριτήρια επιλογής των βοηθών επιμορφωτών.

-         Πολλοί συντονιστές αναφέρονται σε προβλήματα και δυσκολίες σε θέματα διαχείρισης οικονομικών.

 

 1. Ανταπόκριση των επιμορφωτών στις ανάγκες του έργου της επιμόρφωσης

Οι επιμορφωτές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες του έργου. Προτάθηκε να υπάρχει τουλάχιστον μία συνάντηση στην αρχή της επιμορφωτικής περιόδου μεταξύ Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων ΚΣΕ και επιμορφωτών. Από δύο συντονιστές σχολιάστηκε το γεγονός ότι δεν υπήρξε προσαρμογή της διδακτικής ύλης και του τρόπου διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών, πχ ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες ενός φιλολόγου από αυτές ενός φυσικού. Έτσι προτείνεται η επιμόρφωση ανά ειδικότητα. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η παρατήρηση ότι θα έπρεπε οι επιμορφωτές να έχουν, πέρα από τεχνική κατάρτιση, και παιδαγωγική ώστε οι τεχνικές γνώσεις που παρέχουν να μπορούν να εφαρμοστούν και για τη διδασκαλία των μαθητών και ότι χρήζουν επιμόρφωσης σε παιδαγωγικά θέματα (έλλειπε διδακτική εμπειρία), και σε θέματα διδακτικής, ψυχολογίας και παιδαγωγικών. Άλλος συντονιστής προτείνει αυτοί που δεν είναι καθηγητές πληροφορικής να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης ενώ διατυπώθηκε η άποψη να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση των επιμορφωτών σε θέματα τεχνολογίας και επικοινωνίας για να μπορούν να εξηγούν με μεγαλύτερη σαφήνεια στους επιμορφούμενους.

Όσον αφορά την ανταπόκρισή τους στα διαχειριστθκά θέματα, μόνο σε μια περίπτωση αναφέρθηκε ότι δεν έδωσαν την δέουσα σημασία στο διαδικαστικό.

 

 1. Επάρκεια πόρων (χρήματα και υποδομές) για το έργο της επιμόρφωσης

Οι περισσότεροι Δ/ντες, ειδικά σε απομακρυσμένους νομούς, εξέφρασαν την επιθυμία ενίσχυσης των προγραμμάτων με προσωπικό, πόρους και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να διευκολύνονται και οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές στο έργο τους. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν είναι οι εξής:

-         διατυπώθηκε η άποψη ότι οι υποδομές και τα χρήματα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στο έργο της επιμόρφωσης.

-         Ότι υπήρξε αδυναμία κάλυψης βασικών λειτουργικών αναγκών της ΕΕ πχ δαπάνες τηλεπικοινωνίας (αναφέρθηκε από δύο επιτροπές).

-         Αναφέρθηκε ότι αν δεν υπήρχε η υποδομή της Β/θμιας Εκπαίδευσης, θα υπήρχαν πολλές δυσκολίες για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου της επιμόρφωσης.

-         Οι αμοιβές των Διευθυντών ΚΣΕ είναι χαμηλές και δεν καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα των ΚΣΕ που λειτουργούν σε σχολεία (θέρμανση, καθαριότητα) (αναφέρθηκε από τέσσερις επιτροπές).

-         Δεν υπάρχουν χώροι στέγασης.

-         Να δοθούν χρήματα για την οργάνωση του Γραφείου και του Κέντρου Επιμόρφωσης.

-         Η γραμματειακή υποστήριξη ήταν πρόβλημα. Πρέπει να επανεξεταστεί ως προς το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων σε αυτή.

Ανάμεσα στις προτάσεις που έγιναν, καταγράφηκαν τα εξής:

-         Προτείνεται ο συντονιστής ή κάποιο μέλος της Επιτροπής να έχει μειωμένο διδακτικό ωράριο ώστε να μπορεί να βρίσκεται στο γραφείο και πρωινές ώρες για ενημέρωση, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αντιμετώπιση προβλημάτων.

-         Από δύο συντονιστές προτείνεται να γίνει αναπροσαρμογή των οικονομικών στοιχείων με βάση τα σημερινά δεδομένα.

-         Να δοθούν αναβαθμισμένα συστήματα Η/Υ.

-         Να υπογραφεί σύμβαση με εταιρεία ταχυμεταφορέων για την ευκολότερη αποστολή της αλληλογραφίας της ΕΕ με το ΠΙ και το ΥΠΕΠΘ.

-         Χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο λόγω φόρτου εργασίας, καθώς και φωτοτυπικό μηχάνημα.

 

 1. Λόγοι συμμετοχής των επιμορφούμενων και κάλυψη των προσδοκιών και αναγκών τους

Οι συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης διατύπωσαν τις παρακάτω γνώμες όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν για τους εξής λόγους:

-         Απόκτηση δεξιοτήτων ώστε να ανταποκριθούν πληρέστερα στο εκπαιδευτικό τους έργο.

-         Ανάγκη χρήσης του Η/Υ για προσωπικούς λόγους.

-         Ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

-         Μοριοδότηση για επαγγελματική ανέλιξη.

-         Οικονομική παροχή

Το πρόγραμμα κάλυψε σε γενικές γραμμές τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά επείγει να ξεκινήσει η Β’ φάση της επιμόρφωσης ώστε να γίνει η πρακτική αξιοποίηση αυτών των γνώσεων μέσα στην τάξη.

Σε μία περίπτωση διατυπώθηκε η άποψη ότι δεν υπήρξε απόλυτη ανταπόκριση του προγράμματος, διότι θα έπρεπε να προσανατολίζεται και στην παιδαγωγική.

 

 1. Άλλα θέματα που επισημάνθηκαν

Τονίστηκαν τα εξής:

-         Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης:

o        Αρκετοί συντονιστές ανέφεραν ότι η διάρκεια του προγράμματος ήταν μικρή για κάποιον χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χρήση των υπολογιστών.

o        Προτείνεται από πολλούς συντονιστές να γίνει προκαταρτικό επίπεδο για τους αρχαρίους. Διάφορες επιτροπές προτρέπουν να ξεκινήσει άμεσα η Β’ φάση της επιμόρφωσης για τις ειδικότητες. Προέχει η πρακτική αξιοποίηση μέσα στο περιβάλλον διδασκαλίας των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πρώτο στάδιο.

o        Να υπάρχει περισσότερη πρακτική εξάσκηση των επιμορφούμενων.

o        Να συνεχίζονται εθελοντικά τα προγράμματα ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία οι επιμορφούμενοι.

o        Να δοθεί προσοχή στην έγκαιρη διάθεση του υλικού της επιμόρφωσης.

o        Να παραδίδεται μια εργασία ώστε οι επιμορφούμενοι να ασχοληθούν με το αντικείμενο.

o        Να υπάρχουν 2 επιμορφωτές σε κάθε πρόγραμμα.

-         Διαδικασίες σχετικές με τους εκπαιδευτικούς:

o        Να δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης σε περισσότερους εκπαιδευτικούς (ζητήθηκε από δύο επιτροπές).

o        Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά των επιμορφωθέντων σε κάθε νομό δεν δίνουν την πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης, αφού σε κάποιους νομούς (ιδιαίτερα τους ακριτικούς) σημειώνονται συχνές και μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού.

o        Να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αλλαγή του τόπου παρακολούθησης του σεμιναρίου με ηλεκτρονική κλήρωση.

o        Να επανεξεταστεί ο τρόπος επιλογής. Να προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν πολλά έτη προϋπηρεσίας αλλά δεν συνταξιοδοτούνται ακόμη.

o        Να υπάρξουν περισσότερα κίνητρα, οικονομικά ή μη.

o        Να καταργηθεί το όριο ελάχιστης συμμετοχής σε 10 επιμορφούμενους προκειμένου να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, ειδικά για τους ακριτικούς νομούς ή να είναι πιο ευέλικτη η διαδικασία.

-         Σύστημα πιστοποίησης:

o        Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ συστήματος επιμόρφωσης και συστήματος πιστοποίησης (αναφέρθηκε από δύο συντονιστές).

o        Διατυπώθηκε η άποψη ότι υπάρχει μία ελαστικότητα στην πιστοποίηση. Έτσι ζητείται να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος στην πιστοποίηση (ζητήθηκε από τρεις συντονιστές), ενώ από έναν ακόμη συντονιστή ζητήθηκε να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στα ΚΕΠΙΣ ως προς την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στις εξετάσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών. Επίσης από έναν άλλο συντονιστή διατυπώνονται επιφυλάξεις για την καθαρότητα και αντικειμενικότητα της πιστοποίησης.

o        Να μην ακυρώνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης αν κάποιος ακύρωνε τη συμμετοχή του.

o        Να δίνονται οι βεβαιώσεις πιστοποίησης αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και όχι μετά από 2-4 χρόνια, γιατί οι περισσότεροι πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί έχουν μετατεθεί σε άλλους νομούς και είναι χρονοβόρα και δύσκολη η ανεύρεσή τους (τρεις συντονιστές).

-         Σχετικά με τα ΚΕΠΙΣ:

o        Επειδή ο νομός Ευρυτανίας δεν έχει ΚΕΠΙΣ, η ΕΕ δεν γνωρίζει πόσοι έχουν δώσει εξετάσεις και τι ποσοστό επιτυγχάνει.

o        Περισσότερα ΚΕΠΙΣ για λιγότερες μετακινήσεις.

o        Να γίνει Κέντρο Πιστοποίησης στην Καρδίτσα για να μην πηγαίνουν οι επιμορφωθέντες αλλού.

-         Σχετικά με τα ΚΣΕ/ΚΕΚ:

o        Τα σχολικά εργαστήρια έχουν ανάγκη για ανανέωση εξοπλισμού.

o        Επισημάνθηκε ότι χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση οι διευθυντές των ΚΕΚ.

4          Αποτελέσματα έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγιο

4.1         Οι απόψεις των Επιμορφωθέντων Εκπαιδευτικών

Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

 

4.2         Οι απόψεις των Επιμορφωτών

Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωτών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών.

 

Οι διαδικασίες συνεργασίας των επιμορφωτών με τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) κρίνονται ως

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωτών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες συνεργασίας με τα ΚΣΕ.

 

4.3         Οι απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Οι διαδικασίες ένταξης των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης των εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

 

4.4         Οι απόψεις των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης

Οι διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών κρίνονται από τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης ως

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης έχει σχετικά θετική γνώμη για τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

 

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ αξιολογείται ως

 

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με την ΚΕΕΤΠΕ κρίνεται

 

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης κρίνεται

 

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης κρίνεται

 

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κρίνεται

 

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κρίνεται

 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα σχετικά με τη συνεργασία των Επιτροπών Επιμόρφωσης με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους φορείς:

-    Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης συνεργάστηκαν καλύτερα με τους φορείς (σε φθίνουσα κατάταξη): Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης, Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης, ΚΕΕΤΠΕ, αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.

-       Η πιο δύσκολη και χρονοβόρα συνεργασία των Επιτροπών Επιμόρφωσης ήταν (με αύξουσα σειρά προς την καλύτερη συνεργασία) με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, την ΚΕΕΤΠΕ, αλλά και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

-     Η λιγότερο δύσκολη και χρονοβόρα συνεργασία των Επιτροπών Επιμόρφωσης ήταν με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (αναμενόμενο αφού οι Διευθυντές των Διευθύνσεων ήταν και οι συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης), αλλά και με τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης.

 

4.5         Οι απόψεις των Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

Τα κριτήρια ένταξης των ΚΣΕ στο Μητρώο αξιολογούνται ως λογικά από την πλειοψηφία (94%) των υπευθύνων των ΚΣΕ.

Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των υπευθύνων ΚΣΕ έχει σχετικά θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης τους στο Μητρώο των ΚΣΕ.

 

4.6         Οι απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ)

Οι διαδικασίες πιστοποίησης των Κέντρων Πιστοποίησης θεωρούνται

Επομένως, οι διαδικασίες πιστοποίησης των ΚΕΠΙΣ αξιολογούνται ως σύνθετες και αναγκαίες, και χρήζουν επανεξέτασης προκειμένου να απλοποιηθούν.

 

Η συνεργασία των Κέντρων Πιστοποίησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ θεωρείται

 

Η συνεργασία των Κέντρων Πιστοποίησης με την ΚΕΕΤΠΕ θεωρείται

 

Η συνεργασία των Κέντρων Πιστοποίησης με την Επιτροπές Επιμόρφωσης θεωρείται

 

Η συνεργασία των Κέντρων Πιστοποίησης με τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης θεωρείται

 

Η συνεργασία των Κέντρων Πιστοποίησης με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θεωρείται

 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα σχετικά με τη συνεργασία των Κέντρων Πιστοποίησης με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους φορείς:

-         Η πιο εύκολη και ευέλικτη συνεργασία είναι με τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης, μετά με την ΚΕΕΤΠΕ και μετά με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

-         Η αξιολόγηση της συνεργασίας των ΚΕΠΙΣ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και τις Επιτροπές Επιμόρφωσης είναι ασαφής και δεν μπορούν να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα.

-         Με κανέναν εμπλεκόμενο φορέα η συνεργασία δεν κατ’απόλυτη τιμή δύσκολη και χρονοβόρα.

 

5          Συμπεράσματα

 

Καταλληλόλητα και σαφήνεια του Συστήματος Διαχείρισης (διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες)

-      Σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων, το Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης λειτούργησε ικανοποιητικά, αφού δημιούργησε μια τυποποίηση την οποία εφάρμοζαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και προσαρμόστηκαν σε αυτήν. Οι διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες ήταν σαφείς. Επίσης, ο τρόπος λειτουργίας με τους δύο τεχνικούς συμβούλους λειτούργησε πολύ καλά γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα λυνόντουσαν πριν να φτάσουν κεντρικά στην Υπηρεσία.

-         Όσον αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία των Επιτροπών Επιμόρφωσης θα πρέπει να ειπωθούν τα εξής:

o        Η απόφαση να είναι ο συντονιστής της Επιτροπής Επιμόρφωσης ήταν σωστή αφού έτσι διευκολύνθηκαν οι διαδικασίες διάχυσης των πληροφοριών.

o        Η αλλαγή στα μέλη των Επιτροπών, και ιδιαίτερα του συντονιστή, κατά τη διάρκεια ενός έργου με μεγάλη διάρκεια θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της γνώσης της υλοποίησης του έργου.

 

Καταλληλότητα και επάρκεια του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης (MIS)

-      Το Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης (MIS), του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ, είναι ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων διαδικασιών.

-        Ήταν ένα σύστημα το οποίο βοήθησε πολύ το συγκεκριμένο έργο, αφού ελαχιστοποίησε τους κινδύνους καθυστέρησης από παράγοντες όπως η μεγάλη γεωγραφική διασπορά του έργου, η αναβολές εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών (πχ απεργίες και καταλήψεις), ενώ διευκόλυνε τις καθημερινές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου. Δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ οι χρήστες υποστηρίχτηκαν από τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης σε επαρκή βαθμό για τη λειτουργία του.

-         Τα εγχειρίδια χρήστης του MIS αξιολογούνται ως απολύτως ικανοποιητικά.

 

Επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος υλοποίησης και παρακολούθησης

-        Δεν διαπιστώθηκαν θεσμικά ή διοικητικά κενά. Ωστόσο τέθηκε το θέμα ότι θα πρέπει ένας αρμόδιος οργανισμός (όπως για παράδειγμα ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών) να συντονίζει τέτοιες ενέργειες ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, αλλά και οι στόχοι της επιμόρφωσης να είναι οι πλέον καίριοι.

-        Τέθηκε το θέμα ότι η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνεται στον Τελικό Δικαιούχο, και ότι δεν είναι επιτρεπτό από την ΕΥΔ της ΚτΠ οι Τεχνικοί Σύμβουλοι να υποκαθιστούν τον Τελικό Δικαιούχο. Θα πρέπει να μπει πιο ενεργά η έννοια της διαχείρισης του έργου στο ΥΠΕΠΘ.

-         Ήταν σημαντικό το ότι οι Επιτροπές Επιμόρφωσης λειτούργησαν μέσα στις προδιαγραφές της κανονικής τους εργασίας, δηλαδή ασχολήθηκαν με θέματα που ήξεραν ήδη.

-         Οι μηχανισμοί εφαρμογής εργάστηκαν αποτελεσματικά και αποδοτικά.

-         Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάστηκαν αποτελεσματικά.

-         Η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων ατόμων εργάστηκε με ζήλο ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου.

-       Οι διαδικασίες και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων κρίνονται ικανοποιητικοί. Η χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας διευκόλυνε πολύ αυτές τις διαδικασίες, και επέτρεψε την άμεση επίλυση θεμάτων που δεν χρειαζόταν να περάσουν από την ΚΕΕΤΠΕ.

-       Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω του helpdesk αξιολογείται επίσης θετικά διότι επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους προκειμένου να επιλύσουν τα θέματα που τους αφορούσαν.

-         Η διάχυση της πληροφορίας κρίνεται επαρκής. Ωστόσο, υπολείπεται να ολοκληρωθεί το υποέργο της δημοσιότητας.

 

Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου – διασφάλισης ποιότητας

-         Δεν υπήρχε σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ούτε internal audit, με την έννοια όπως θα την απαιτήσει το 4ο ΚΠΣ

-         Η τυποποίηση που υλοποιήθηκε αποτέλεσε ένα μοντέλο διασφάλισης ποιότητας για το έργο.

-         Η παραγωγή του επιμορφωτικού υλικού αλλά και του υλικού πιστοποίησης ακολούθησε τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο είναι ο αρμόδιος φορέας για την διαπίστευση της ποιότητας ανάλογων προϊόντων.

-         Οι μηχανισμοί ελέγχου απέδωσαν αφού διαπιστώθηκε μία ατασθαλία, η οποία είναι καταγεγραμμένη.

-         Το MIS βοήθησε στην διαδικασία απομακρυσμένου ελέγχου της υλοποίησης του έργου.

 

Σύστημα πιστοποίησης

-       Το σύστημα της πιστοποίησης αναπτύχθηκε εξαρχής από το ΕΑ ΙΤΥ. Αυτό σήμαινε ότι απαιτήθηκε επαρκής χρόνος υλοποίησης λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της Πράξης που προκύπτουν από:

α) τους υποψήφιους εξεταζόμενους που είναι ενήλικες, εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων,

β) το περιεχόμενο και τη διάρκεια της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί και

γ) τους στόχους της επιμόρφωσης που αφορούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς.

δ) Κρίσιμος επίσης παράγοντας είναι η μεγάλη γεωγραφική διασπορά του έργου.

-         Εξωτερικοί παράγοντες για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου:

o        Οι εκλογές του 2004 καθυστέρησαν την εκκίνηση της διαδικασίας της πιστοποίησης.

o        Οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια οδήγησαν σε αναβολές σε προγράμματα πιστοποιήσεων.

-       Η καθυστέρηση της διαδικασίας της πιστοποίησης είχε ως συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν τις πρώτες περιόδους να πιστοποιηθούν πολύ αργότερα (πάνω από 2 χρόνια). Η καθυστέρηση αυτή τελικά ξεπεράστηκε με τις συνεχόμενες περιόδους πιστοποίησης, ωστόσο, θεωρείται ως ένα από τα μειονεκτήματα στην υλοποίηση του έργου και κάτι το οποίο επισημαίνεται από πολλούς εμπλεκομένους.

-       Από κάποιους συντονιστές Επιτροπών Επιμόρφωσης αναφέρθηκαν προβλήματα συμβατότητας ως προς το λειτουργικό της επιμόρφωσης και της πιστοποίησης. Θεωρούμε ότι πρόκειται για τη χρήση διαφορετικής έκδοσης κάποιου λογισμικού (είτε του λειτουργικού συστήματος είτε κάποια εφαρμογής γραφείου).

 

Προβλήματα και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν και πού οφείλονταν

-         Το έργο καθυστέρησε τα δύο πρώτα χρόνια γιατί ο έλεγχος της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ βρήκε ότι δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε έναν οργανισμό σαν το ΕΑ ΙΤΥ, δηλαδή έθεσε ένα θέμα για την 9250, άρθρο 6. Το πρόβλημα αυτό ανέκυψε λόγω της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, η οποία διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν γνωστό εκ των προτέρων. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε δίνοντας εντολή εκτέλεσης, και λέγοντας ότι το ΕΑ ΙΤΥ δεν έχει κανένα κέρδος.

-         Τα αρχικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν η μεγάλη έκταση του έργου, η μεγάλη ευρύτητά του, το γεγονός ότι απευθυνόταν σε όλον τον όγκο των εκπαιδευτικών, ότι έπρεπε να είναι αποκεντρωμένο, και το ότι έπρεπε να βρεθεί ένας μηχανισμός που ταυτόχρονα και να λειτουργεί και να ελέγχει και να εξυπηρετεί και να μην είναι χρονοβόρος.

-       Οι κυριότερες δυσκολίες παρουσιάστηκαν την πρώτη περίοδο υλοποίησης γιατί ακόμη το έργο ήταν άγνωστο για όλους και έπρεπε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που ανέκυπταν.

-       Ένα συχνό θέμα που έθεταν οι εκπαιδευτικοί ήταν ότι τα τμήματα δεν είχαν δημιουργηθεί με βάση το επίπεδο των εκπαιδευομένων, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων που είχαν γνώσεις χρήσης υπολογιστών ή τελείως αρχάριοι να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο πρακτικής εξάσκησης.

-         Η ανάγκη του να υπάρχει από την αρχή το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή (Σκοινιώτης). Δεν βόλεψε τους εκπαιδευτικούς το να έχουν στην διάθεσή τους το cd, κάτι που έχει σχέση με τον τρόπο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που έχουν συνηθίσει.

Σε γενικές γραμμές, όλα τα προβλήματα που εμφανίζονταν αντιμετωπίζονταν άμεσα και δραστικά ώστε να μην συνιστούν στο τέλος κάτι άξιο λόγου.

 

Ανταπόκριση των περιεφερειακών στελεχών υλοποίησης (Επιτροπές Επιμόρφωσης) στις ανάγκες/απαιτήσεις του έργου

-         Και οι τρεις φορείς (ΚΕΕΤΠΕ, ΠΙ, ΙΤΥ) συμφωνούν ότι οι Επιτροπές Επιμόρφωσης ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου με τον καλύτερο τρόπο.

-        Σημαντικό κρίνεται ότι μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης τους είχε δοθεί δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου.

-        Είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στην επαρκή ενημέρωση των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τα καθήκοντά τους και γι αυτό γινόντουσαν ενημερωτικές ημερίδες είτε από την Κεντρική Υπηρεσία είτε από τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης. Επίσης, η υποστήριξη των επιτροπών είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επίλυση αποριών ήταν συνεχής και διαρκής.

-         Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης πρέπει να υποστηρίζονται πολύ, ειδικά στην αρχή.

 

Ανταπόκριση του έργου στις πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

-       Κρίνεται ότι το έργο κάλυψε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση του Η/Υ και ως τέτοιο ήταν αναγκαίο να υλοποιηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας της ελληνικής πραγματικότητας, ότι δηλαδή μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δεν έχει καθόλου επαφή με τη χρήση του Η/Υ γενικά. Στην ουσία ήταν μια εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες και ήταν αναγκαίο να υλοποιηθεί για μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών.

-         Αυτό το έργο αποτελούσε και αποτελεί έναν προπομπό μεγαλύτερων δράσεων και πιο ουσιαστικών.

-      Σε επόμενη φάση ακολουθούν και άλλα σχετικά έργα, που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από πολλούς εμπλεκομένους (μέλη ΕΕ, εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές) επισημαίνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης της επόμενης φάσης της επιμόρφωσης, που είναι η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού για τη χρήση στην εκπαιδευτική διεργασία.

-         Τα βασικά παράπονα που εξέφρασαν οι επιμορφωθέντες είναι τα εξής:

o        ότι τα τμήματα δεν ήταν ομοιογενή ως προς το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα σε ένα τμήμα να υπάρχουν τελείως αρχάριοι και πιο προχωρημένοι χρήστες,

o        ότι οι 48 ώρες είναι λίγες για την επιμόρφωση στη χρήση των ΤΠΕ, ειδικά των τελείως αρχαρίων,

o        ότι θα έπρεπε να προβλέπονται περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης για την καλύτερη εμπέδωση της διδακτικής ύλης.

-       Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης συνδέεται με την καταλληλότητα και επάρκεια των επιμορφωτών. Η καταλληλότητα και η επάρκεια των επιμορφωτών συνδέεται με τις γνώσεις τους στο ίδιο το αντικείμενο της επιμόρφωσης, αλλά και με την παιδαγωγική τους κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Έγινε προσπάθεια να καλυφθεί η ανάγκη της επιμόρφωσης των επιμορφωτών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων φτιάχνοντας έναν Οδηγό Επιμορφωτή.

 

Καινοτομία του έργου

-       Η καινοτομία του έργου θα μπορούσε να εντοπιστεί στην ίδια την ιδέα του έργου, δηλαδή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία για την αλλαγή της καθημερινής παιδαγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό και σε συνάφεια με άλλους τομείς: curricula, εξοπλισμό, τα οποία γίνονται μέσα από άλλες δράσεις του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά δεδομένα.

-       Στον διοικητικό τομέα η αποκέντρωσή του με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, και το γεγονός ότι ενώ στηρίχθηκε σε δομές του δημοσίου, ουσιαστικά δούλεψε με ρυθμούς και διαδικασίες ιδιωτικού τομέα.

-         Στον τεχνολογικό τομέα το MIS γιατί έδινε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των διαδικασιών (Δρούγκας, Γεωργακοπούλου).

-         Σε παράγωγα προϊόντα του έργο, όπως:

o        Το επιμορφωτικό υλικό,

o        Το υλικό πιστοποίησης

o        Το πληροφοριακό σύστημα.

 

 

6          Προτάσεις

Στη συνέχεια περιγράφονται οι προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού υλοποίησης παρόμοιων έργων προκειμένου να ληφθούν υπόψη μελλοντικά:

 

-      Το πλαίσιο επιλογής των υπολοίπων μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης προτείνεται να αναθεωρηθεί ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για τις συγκεκριμένες θέσεις. Για το λόγο, προτείνεται επίσης να προηγηθεί η περιγραφή θέσης (job description) ώστε η επιλογή των μελών να γίνεται βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων.

-         Η περιγραφή θέσης για τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης προτείνεται να προστεθεί στο Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης.

-       Προτείνεται να επαναπροσδιοριστεί το σύστημα επιλογής των εκπαιδευτικών διότι η διαδικασία της κλήρωσης δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές του θέματος (πχ άτομα τα οποία κατ’επανάληψη δεν κληρώνονται, άτομα τα οποία μπορεί να μην επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το τμήμα της αρεσκείας τους, άτομα με μεγαλύτερες ή διαφορετικές ανάγκες επιμόρφωσης, πχ διοικητικά στελέχη διεύθυνσης, κλπ).

-         Για την πληρότητα του MIS, θα ήταν σκόπιμο να περαστούν όλα τα στοιχεία της Α’ επιμορφωτικής περιόδου.

-         Θα πρέπει να βρεθεί διαδικασία για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παίρνουν μεταθέσεις (για την επίδοση ενταλμάτων πληρωμής, πιστοποιητικών, βιβλίων, κλπ).

-         Προτείνεται να καταγράφεται η πληροφορία για το φύλο των επιμορφωθέντων έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ανάλυση των στοιχείων και βάσει αυτού του άξονα.

-       Οι αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συντονίζονται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002)).

-        Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επιμορφωτές που συμμετέχουν στην επιμόρφωση να έχουν και τα ανάλογα προσόντα όσον αφορά την παιδαγωγική τους κατάρτιση. Κρίνεται ότι θα πρέπει να επιμορφώνονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

-         Προτείνεται για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, εκτός από τις ημερίδες ενημέρωσης, να γίνονται και άλλου τύπου επιμορφωτικά σεμινάρια, για όσους το επιθυμούν, με θέματα:

o        Σεμινάρια διοικητικής και νομικής φύσης.

o        Επιμόρφωση σε θέματα ΤΠΕ.

o        Επιμόρφωση σε θέματα οικονομικής-λογιστικής διαχείρισης.

-         Τα ιδιωτικά ΚΣΕ/ΚΕΚ που η έδρα τους δεν είναι στον ίδιο Νομό να ελέγχονται και μια διαφορετική διαδικασία, πχ να ελέγχεται ο φυσικός τους διαχειριστής.

-         Να δημιουργηθούν περισσότερα ΚΕΠΙΣ ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές της Ελλάδας.

 

 

 

Παραρτήματα

Παράρτημα 1     Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης 

Οι Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης είναι οι εξής:

 

 

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΛΗ

ΌΝΟΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΊΔΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΌΝΟΜΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ*

1

Α ΑΘΗΝΑΣ

ΙΛΙΟΝ

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Γραπτή

 

2

Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΥΖΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

3

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Γραπτή

 

4

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Τηλεφωνική

 

5

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

6

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

7

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

ΠΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

8

ΑΧΑIΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9

Β ΑΘΗΝΑΣ

ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Τηλεφωνική

 

10

Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

12

Γ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Τηλεφωνική

 

13

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Τηλεφωνική

 

14

Δ ΑΘΗΝΑΣ

Ν ΣΜΥΡΝΗ

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΜΝΑ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαί δευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Γραπτή

 

15

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΚΥΡΤΣΗΣ ΑΣΤΥΑΝΑΚΤΑΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

ΜΠΕΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

16

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Τηλεφωνική

 

17

ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΖΕΡΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

 

 

18

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

ΔΕΛΗΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

19

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

20

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

21

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

22

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΝΤΟΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

23

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

24

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΤΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

25

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

26

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Τηλεφωνική

 

27

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

28

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

29

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

30

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

31

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

32

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΝΙΑΚΑ ΔΑΦΝΗ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Γραπτή

 

33

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

34

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΖΟΛΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

35

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΤΣΟΥΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

 

 

36

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

37

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

38

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

39

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

 

 

40

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

41

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

42

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

43

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Τηλεφωνική

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

44

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Γραπτή

 

45

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Τηλεφωνική

 

46

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

47

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΑΤΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

ΣΦΟΝΔΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

48

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΖΗΝΩΝ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

49

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

50

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

 

 

51

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

52

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Προσωπική

 

53

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

54

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΙΠΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Τηλεφωνική

 

55

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΑ ΙΤΥ

Προσωπική

 

56

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΠΕΡΣΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Γραπτή

 

57

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

Γραπτή

 

58

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙ

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 2     Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων

 

 1. Κολυβά Βασιλική (ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»)
 2. Δρούγκας Αλέξανδρος (Γραμματέας ΚΕΕΤΠΕ)
 3. Γεωργακοπούλου Βασιλική (Μέλος της Ομάδας Έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
 4. Σκοινιώτης Παναγιώτης (Μέλος της Ομάδας Έργου του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών)

 

 

 


* Όταν ο ερωτώμενος είναι διαφορετικός από τον Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης.