Μέρος 5: Αξιολόγηση των ειδικών και γενικών επιπτώσεων (ωφελειών)

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή. 3

1     Οφέλη για τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς 4

1.1       Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 4

1.2       Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 4

1.3       Εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. 4

1.4       Διαμόρφωση στάσεων εκ μέρους των επιμορφωθέντων. 5

2     Οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος επιμόρφωσης 7

2.1       Προετοιμασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 7

2.1.1    Επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί 7

2.1.2    Επιμορφωτές 7

2.1.3    Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. 8

2.1.4    Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) 8

2.1.5    Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) 9

2.2       Οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης 9

2.3       Παρεχόμενη εκπαίδευση. 10

3     Οργάνωση και λειτουργία συστήματος πιστοποίησης 11

 


Εισαγωγή

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι γενικές και ειδικές επιπτώσεις (ωφέλειες) του προγράμματος επιμόρφωσης. Εξετάζονται τα αποτελέσματα της υλοποίησης στους εμπλεκόμενους φορείς και στους επωφελούμενους. Εφαρμόζεται μία εκ των κάτω προσέγγιση (bottom up). Δηλαδή, για κάθε ολοκληρωμένη ενέργεια επιμόρφωσης γίνεται εκτίμηση των πραγματικών αποτελεσμάτων και στη συνέχεια εκτίμηση των επιπτώσεων.

Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν και απέστειλαν οι ομάδες-στόχοι (επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης) αναλύονται τα συμπεράσματα όσον αφορά τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς και την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διεργασία, αλλά και για την προσωπική τους ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις αυτές αποτυπώνονται μέσω των αντίστοιχων αξιολογητικών ερωτημάτων, οι απαντήσεις των οποίων είναι αντικείμενο των ερευνών πεδίου.

 

1          Οφέλη για τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς

1.1         Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Το 69,2% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής και τα βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε «υψηλό» ή «μάλλον υψηλό βαθμό».

Το αντίστοιχο ποσοστό για την επεξεργασία κειμένου είναι 74,6% ενώ για τα υπολογιστικά φύλλα 47,4%.

Το ποσοστό των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών που είναι σε θέση να αξιοποιήσει λογισμικό παρουσίασης για την παροχή διδακτικού έργου ανέρχεται σε 44,1%. Τα ποσοστά για τη χρήση του διαδικτύου και την αποστολή / λήψη e-mail είναι 66,0% και 55,8% αντίστοιχα.

Τέλος, το 44,9% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό λογισμικό για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε «υψηλό» ή «μάλλον υψηλό βαθμό».

 

1.2         Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Το 61,9% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών πέτυχε να πιστοποιήσει τα προσόντα που απέκτησε. Αρνητική ήταν η απάντηση για το 23,9%, ενώ 14,1% πρόκειται να συμμετάσχει άμεσα στη σχετική εξέταση.

 

1.3         Εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν

Το αντίστοιχο ποσοστό για την επεξεργασία κειμένου είναι 60,9% ενώ για τα υπολογιστικά φύλλα 28,2%.

Το ποσοστό των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών που χρησιμοποιεί λογισμικό παρουσίασης για την προετοιμασία του μαθήματος ανέρχεται σε 30,7%. Τα ποσοστά για τη χρήση του διαδικτύου και την αποστολή / λήψη e-mail είναι 53,4% και 32,8% αντίστοιχα.

Τέλος, το 34,1% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία του μαθήματος σε «υψηλό» ή «μάλλον υψηλό βαθμό».

 

Το αντίστοιχο ποσοστό για την επεξεργασία κειμένου είναι 38,5% ενώ για τα υπολογιστικά φύλλα 18,4%.

Το ποσοστό των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών που χρησιμοποιεί λογισμικό παρουσίασης κατά τη διδασκαλία του μαθήματος ανέρχεται σε 24,5%. Τα ποσοστά για τη χρήση του διαδικτύου και την αποστολή / λήψη e-mail είναι 35,1% και 21,9% αντίστοιχα.

Τέλος, το 26,5% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία του μαθήματος σε «υψηλό» ή «μάλλον υψηλό βαθμό».

 

1.4         Διαμόρφωση στάσεων εκ μέρους των επιμορφωθέντων

Η παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης συνέβαλε σε «υψηλό» ή «μάλλον υψηλό» βαθμό στην

 

Επίσης, το 30,9% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών δηλώνει: «Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης βλέπω πιο θετικά τους γύρω μου και θέλω να συμβάλω στην ανάπτυξη της κοινότητας που ζω».

Ποσοστό 37,4% δηλώνει: «Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης έβαλα κάποιους στόχους στη ζωή μου, τους οποίους προσπαθώ να επιτύχω».

Ποσοστό 57,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών «μετά την ολοκλήρωση του  προγράμματος επιμόρφωσης μπορεί ευκολότερα να γεννά καινούργιες ιδέες ενώ του αρέσει να πειραματίζεται».

Ποσοστό 68,8% των επιμορφωθέντων δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης μπορεί να δημιουργεί καινούργια πράγματα.

Τέλος, το 24,3% των ερωτηθέντων δηλώνει: «Η παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης ήταν η αφορμή να προχωρήσω και σε άλλες σπουδές ή να παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα κατάρτισης».

 

 

 

2          Οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος επιμόρφωσης

2.1         Προετοιμασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης

2.1.1          Επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί

Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες επιμόρφωσης θεωρείται εύκολη ή μάλλον εύκολη από το 93,7% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών.

Η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων εξυπηρετούσε «πάρα πολύ» ή «αρκετά» το 74% των εκπαιδευτικών.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η προετοιμασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης αξιολογείται θετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών.

 

2.1.2          Επιμορφωτές

Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωτών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών.

 

Οι διαδικασίες που αφορούν τη συνεργασία των επιμορφωτών με τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) θεωρούνται

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες επιμόρφωσης θεωρείται εύκολη ή μάλλον εύκολη από το 96% των επιμορφωτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις 2 επιμορφωτές απάντησαν ότι η πρόσβασή τους ήταν «δύσκολη».

Η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων εξυπηρετούσε «πάρα πολύ» ή «αρκετά» το 92% των επιμορφωτών.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η προετοιμασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης αξιολογείται θετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωτών.

 

2.1.3          Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Οι διαδικασίες ένταξης των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θεωρούνται

Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών έχει θετική γνώμη για τις διαδικασίες ένταξης των εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

 

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες επιμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως «εύκολη» ή «μάλλον εύκολη» από το 90% των διευθυντών.

Η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων εξυπηρετούσε «πάρα πολύ» ή «αρκετά» το 74% των εκπαιδευτικών.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η προετοιμασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης αξιολογείται θετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών σχολικών μονάδων.

 

2.1.4          Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

Τα κριτήρια ένταξης των ΚΣΕ στο Μητρώο αξιολογούνται ως λογικά από την πλειοψηφία (94%) των υπευθύνων των ΚΣΕ.

Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο θεωρούνται

 

2.1.5          Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ)

Οι διαδικασίες πιστοποίησης των Κέντρων Πιστοποίησης θεωρούνται

 

Επομένως, οι διαδικασίες πιστοποίησης των ΚΕΠΙΣ αξιολογούνται ως σύνθετες και αναγκαίες, και χρήζουν επανεξέτασης προκειμένου να απλοποιηθούν.

 

2.2         Οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης κρίνεται ανεπαρκής από το 54,4% των επιμορφωθέντων. Αντίστοιχα, το ποσοστό των επιμορφωτών που κρίνουν τη διάρκεια του προγράμματος ως ανεπαρκή είναι 74%.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται «εξυπηρετικό» ή «πολύ εξυπηρετικό» από το 56,1% των επιμορφωθέντων. Το αντίστοιχο ποσοστό των επιμορφωτών είναι 70%.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 77,7% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Το 74% των επιμορφωτών κρίνουν ότι η κατανομή είναι «η ενδεδειγμένη» ή η «μάλλον ενδεδειγμένη».

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Το αντίστοιχο ποσοστό των επιμορφωτών είναι 92%, ενώ των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης 99%.

Τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά σύμφωνα το 92,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και το 90% των επιμορφωτών.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος κρίνεται ως «πολύ καλή» ή «επαρκής» από το 97,3% των επιμορφωθέντων. Επίσης, αξιολογήθηκε ως «πολύ καλή» ή «επαρκής» από το 98% των επιμορφωτών και το 96% των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας ήταν «πολύ καλοί» ή «επαρκείς» για το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (ποσοστό 97,3%), καθώς και για το σύνολο των επιμορφωτών (98,1%).

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης αξιολογείται θετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών με εξαίρεση τη διάρκεια του προγράμματος που κρίνεται ανεπαρκής από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.

 

2.3         Παρεχόμενη εκπαίδευση

Το επίπεδο των διδασκόντων κρίνεται ως «πολύ υψηλό» ή «υψηλό» από το 94,4% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, και το 98% των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με το στόχο της επιμόρφωσης ήταν «πλήρες» ή «μάλλον πλήρες» για το:

 

Τα βοηθήματα που δόθηκαν ήταν «επαρκή» ή «ικανοποιητικά» για το 82,4% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, το 90% των επιμορφωτών και το 100% των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης. Η ποιότητά τους θεωρείται «υψηλή» ή «μάλλον υψηλή» από το 81,4% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το 88% των επιμορφωτών, και το 93% των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Η λειτουργικότητα του CD που διανεμήθηκε αξιολογείται ως «υψηλή» ή «μάλλον υψηλή» από το 81,4% των ερωτηθέντων.

Κατά την επιμόρφωση δεν εφαρμόστηκαν συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας σύμφωνα με το 60% περίπου των ερωτηθέντων. Σημαντικό είναι ότι το ποσοστό των απαντήσεων των επιμορφωτών στην ίδια ερώτηση είναι παρόμοιο (58%). Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι ότι οι επιμορφωτές αναφέρουν ότι χρησιμοποίησαν μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους, όπως τις ομάδες εργασίες (51%), την παρουσίαση εργασιών (42%), τη μελέτη περίπτωσης (35%).

Η παρεχόμενη επιμόρφωση ανταποκρίνεται «σε πολύ υψηλό» ή «ικανοποιητικό βαθμό» στις ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είχε το 73,1% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και το 92% των επιμορφωτών.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησε το 71,4% των ερωτηθέντων θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπηρεσίας τους σε «πολύ υψηλό» ή «ικανοποιητικό» βαθμό. Το ποσοστό των επιμορφωτών στην αντίστοιχη ερώτηση είναι 88,6%.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η παρεχόμενη επιμόρφωση και οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες αξιολογούνται θετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών, με εξαίρεση τη μη εφαρμογή συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.

 

3          Οργάνωση και λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης

Η επάρκεια του περιεχομένου της εξέτασης για την πιστοποίηση σε σχέση με την επιδιωκόμενη απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων θεωρείται «υψηλή» ή «μάλλον υψηλή» από το 81% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Η ποιότητα του περιεχομένου της εξέτασης για την πιστοποίηση θεωρείται «υψηλή» ή «μάλλον υψηλή» από το 84% των ερωτηθέντων.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η επάρκεια και η ποιότητα του περιεχομένου της εξέτασης αξιολογούνται θετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών.