Μέρος 6.3: Επεξεργασία ερωτηματολογίων

Επιμορφωτές

Επιτροπές Επιμόρφωσης

Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

Κέντρα Πιστοποίηση (ΚΕΠΙΣ)

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή. 4

1     Έρευνα πεδίου: Επιμορφωτές 5

1.1       Περιγραφή του δείγματος των Επιμορφωτών που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου    5

1.2       Οι απόψεις των Επιμορφωτών. 6

1.2.1    Οι απόψεις των Επιμορφωτών για το σύστημα παροχής επιμόρφωσης 6

1.2.2    Οι απόψεις των Επιμορφωτών για την οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης 6

1.2.3    Οι απόψεις των Επιμορφωτών για την παρεχόμενη εκπαίδευση. 7

1.2.4    Οι απόψεις των Επιμορφωτών για τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες 8

1.3       Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. 11

2     Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ) 32

2.1       Απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης 32

2.1.1    Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 32

2.1.2    Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για την οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης 32

2.1.3    Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για την παρεχόμενη εκπαίδευση. 33

2.1.4    Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για την πιστοποίηση. 34

2.1.5    Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τη συνεργασία της ΕΕ με τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. 34

2.1.6    Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τα προγράμματα επιμόρφωσης     35

2.2       Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. 36

3     Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) 51

3.1       Απόψεις των Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης 51

3.1.1    Απόψεις των ΚΣΕ για τη συνεργασία με τους φορείς του έργου. 51

3.1.2    Απόψεις των ΚΣΕ για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης 51

3.1.3    Απόψεις των ΚΣΕ για τα προγράμματα επιμόρφωσης 51

3.2       Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. 52

4     Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των Κέντρων Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) 60

4.1       Απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης 60

4.1.1    Απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης για τις διαδικασίες πιστοποίησης 60

4.1.2    Απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης για την οργάνωση των διαδικασιών πιστοποίησης των εκπαιδευτικών. 60

4.1.3    Απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης για τη συνεργασία της ΕΕ με τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. 60

4.1.4    Απόψεις των Κέντρων Πιστοποίησης για το σύστημα πιστοποίησης 61

4.2       Επεξεργασία ερωτηματολογίων. 62

5     Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 69

5.1       Απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 69

5.1.1    Απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για το σύστημα παροχής επιμόρφωσης 69

5.1.2    Απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για τη συνεργασία με τις επιτροπές επιμόρφωσης και τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς 69

5.1.3    Απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για το πρόγραμμα επιμόρφωσης 70

5.1.4    Προτάσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για τη βελτίωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 70

5.2       Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. 71

 


Εισαγωγή

Στο ανά χείρας τεύχος περιέχεται η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που αφορούν τις εξής ομάδες-στόχους της πανελλαδικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε για το σκοπό της αξιολόγησης του έργου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ:

-         Επιμορφωτές

-         Επιτροπές Επιμόρφωσης (ΕΕ)

-         Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

-         Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ)

-         Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 

Στην έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε οι προαναφερόμενες ομάδες-στόχοι ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υλοποίησης του έργου της επιμόρφωσης. Στο παρόν τεύχος περιέχονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεων, καθώς επίσης και η αναπαράσταση αυτών σε σχετικά γραφήματα.

Παρατήρηση: επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν στην περίπτωση των ΚΕΠΙΣ είναι μόλις 28, δηλαδή λιγότερα από 60, δεν έχει γίνει στατιστική επεξεργασία αφού ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι τόσο μικρός.

1          Έρευνα πεδίου: Επιμορφωτές

1.1         Περιγραφή του δείγματος των Επιμορφωτών που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου

Φύλο: Το 75% των επιμορφωτών που συμμετείχαν στην έρευνα απαντώντας το ερωτηματολόγιο είναι άνδρες.

Ηλικία: Το 57% είναι μεταξύ 30 και 40 χρονών, ενώ το 26% έχει ηλικία μεταξύ 40-50 χρονών. 8% έχει ηλικία μικρότερη από 30 χρονών, και το ίδιο ποσοστό μεγαλύτερη από 50.

Επαγγελματική απασχόληση: Οι επιμορφωτές ασκούν κυρίως δύο επαγγέλματα: είναι καθηγητές πληροφορικής (63%) και προγραμματιστές-αναλυτές (36%).

Κατηγορία επαγγέλματος: Η μεγάλη πλειοψηφία των επιμορφωτών είναι εκπαιδευτικοί (81%). Ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι (17%), και ελάχιστοι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (5 απαντήσεις) και ελεύθεροι επαγγελματίες (4 απαντήσεις).

Κατηγορία πτυχίου: Υπάρχει μεγάλη διασπορά. Το 36% των επιμορφωτών έχει πτυχίο θετικών επιστημών, το 30% είναι απόφοιτοι Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και το 20% απόφοιτοι ιδιωτικής σχολής. Ακολουθούν οι απόφοιτοι ηλεκτρολογίας πολυτεχνικής σχολής (6%) και ηλεκτρολογίας ΤΕΙ (3%). Ωστόσο υπάρχουν και απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών (7), θεωρητικών σπουδών (2), οικονομικών επιστημών (7), κοινωνικών επιστημών (1), ξένων γλωσσών (1), ΤΕΦΑΑ (1).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Το ένα τέταρτο των επιμορφωτών έχουν κάνει σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Σπουδές ή επιμορφώσεις σε ΤΠΕ: Το 41% των επιμορφωτών έχει κάνει σπουδές ή επιμορφώσεις σε ΤΠΕ.

Διαπιστωμένη εκπαιδευτική εμπειρία: Η πλειοψηφία των επιμορφωτών έχει διαπιστωμένη εκπαιδευτική εμπειρία (88%).

Διαπιστωμένη εμπειρία ως επιμορφωτής γενικά: Το 62% των επιμορφωτών έχει διαπιστωμένη εμπειρία ως επιμορφωτής γενικά.

Διαπιστωμένη ειδική εμπειρία ως επιμορφωτής στις ΤΠΕ: Οι μισοί περίπου επιμορφωτές (51%) έχουν διαπιστωμένη εμπειρία ως επιμορφωτές στις ΤΠΕ.

Μητρώο ΕΚΕΠΙΣ: Το 58% των επιμορφωτών είναι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ.

Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης: Το 50% των επιμορφωτών δίδαξαν σε 3-5 προγράμματα επιμόρφωσης. Το 36% σε 1-2, ενώ το 14% σε πάνω από 6 προγράμματα. Υπήρχαν και επιμορφωτές που δίδαξαν ακόμη και σε 10 προγράμματα.

1.2         Οι απόψεις των Επιμορφωτών

1.2.1          Οι απόψεις των Επιμορφωτών για το σύστημα παροχής επιμόρφωσης

Η πλειοψηφία των επιμορφωτών θεωρούν ότι οι διαδικασίες ένταξής του στο Μητρώο Επιμορφωτών (ερώτηση 16) ήταν «απλές και ευέλικτες» (73%). Το 18% τις βρήκαν «σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το 9% τις περιγράφουν ως «υπερβολικά γραφειοκρατικές».

Όσον αφορά τη συνεργασία των επιμορφωτών με τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), το 79% των επιμορφωτών θεωρούν ότι οι διαδικασίες που αφορούσαν τη συνεργασία τους με το ΚΣΕ (ερώτηση 17) ήταν «απλές και ευέλικτες», το 17% θεωρούν ότι ήταν «σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ μόλις το 4%, δηλαδή 16 άτομα τις χαρακτηρίζουν «υπερβολικά γραφειοκρατικές».

Επίσης, η πρόσβασή τους στο ΚΣΕ (ερώτηση 18) ήταν «εύκολη» (77%) και «μάλλον εύκολη» (19%). «Μάλλον δύσκολη» τη χαρακτήρισε το 4% των επιμορφωτών, ενώ μόλις 2 επιμορφωτές απάντησαν ότι η πρόσβασή τους ήταν «δύσκολη».

Η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων εξυπηρετούσε τους επιμορφωτές (ερώτηση 19) από «αρκετά» (65%) έως «πάρα πολύ» (26%). Μόνο το 7% θεώρησαν ότι τους εξυπηρετούσε «λίγο», ενώ μόλις 4 επιμορφωτές απάντησαν ότι δεν τους εξυπηρετούσε «καθόλου».

1.2.2          Οι απόψεις των Επιμορφωτών για την οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης

Όσον αφορά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης (ερώτηση 20), οι επιμορφωτές συμφωνούν με την άποψη που έχει εκφραστεί από πολλούς εμπλεκομένους στο έργο, ότι ήταν «ανεπαρκής» (74%). Το 25% των επιμορφωτών θεωρεί ότι ήταν «επαρκής», ενώ μόλις 3 από αυτούς την θεώρησαν «υπερβολικά μεγάλη».

Οι επιμορφωτές θεωρούν σε γενικές γραμμές ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν (ερώτηση 21) «εξυπηρετικό» (60%) και «πολύ εξυπηρετικό» (10%). Ωστόσο το ένα τέταρτο από αυτούς το βρήκαν απλώς «ανεκτό» (24%), ενώ το 6% θεωρούν ότι «δημιουργούσε προβλήματα».

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης σε θεωρία – άσκηση (ερώτηση 22) θεωρήθηκε ότι ήταν «μάλλον η ενδεδειγμένη» (54%). Μόνο το 20% θεωρούν ότι ήταν «η ενδεδειγμένη». Από την άλλη, το 23% των επιμορφωτών τη βρήκε «μάλλον ακατάλληλη». Θετικό είναι ότι μόλις 14 άτομα τη θεωρούν εντελώς «ακατάλληλη».

Η άποψη των επιμορφωτών για τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα (ερώτηση 23) είναι απόλυτα θετική αφού το 58% τα θεωρεί «πλήρη» και το 34% «ικανοποιητικά». Αρνητική άποψη έχει το 8% των ερωτηθέντων, οι οποίοι τα θεωρούν «ανεπαρκή». Όσον αφορά τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση (ερώτηση 24), δηλαδή τους υπολογιστές, η άποψη των επιμορφωτών είναι ότι είναι «πλήρη» (72%) και «ικανοποιητικά» (27%). Μόνο έξι ερωτηθέντες απάντησαν ότι είναι «ανεπαρκή». Σχεδόν απόλυτα θετική άποψη έχουν οι επιμορφωτές σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών για την πρακτική εξάσκηση (ερώτηση 25) αφού το 90% θεωρεί ότι λειτούργησαν «ικανοποιητικά». Μόνο το 10% απάντησε ότι δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Πολύ θετική επίσης είναι η άποψη των επιμορφωτών για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος (ερώτηση 26) αφού το 81% τη θεωρεί «πολύ καλή» και το 17% «επαρκή». Μόλις 9 ερωτηθέντες είχαν τη γνώμη ότι ήταν «ανεπαρκής». Συντριπτικό είναι το ποσοστό των επιμορφωτών που θεωρεί ότι οι διατιθέμενοι χώροι (ερώτηση 27) είναι «ικανοποιητικοί» (98%). Οκτώ άτομα τους θεωρούν μη ικανοποιητικούς.

1.2.3          Οι απόψεις των Επιμορφωτών για την παρεχόμενη εκπαίδευση

Το επίπεδο των επιμορφούμενων σε σχέση με το αντικείμενο της επιμόρφωσης (ερώτηση 28) θεωρείται από «χαμηλό» (9%) έως «μάλλον χαμηλό» (65%). Το ένα τέταρτο περίπου των επιμορφωτών θεωρεί ότι επίπεδο ήταν «υψηλό» (24%) ενώ μόλις 8 επιμορφωτές θεωρούν ότι το επίπεδο των επιμορφούμενων ήταν «πολύ υψηλό».

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) θεωρούν ότι το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με το στόχο της επιμόρφωσης (ερώτηση 29) ήταν «μάλλον πλήρες», ενώ το 21% από αυτούς το θεωρούν «πλήρες». Το ίδιο ποσοστό των επιμορφωτών (21%) το θεωρεί «μάλλον ανεπαρκές», ενώ «ανεπαρκές» μόλις το 4%.

Θετική είναι άποψη των επιμορφωτών για τα βοηθήματα που δόθηκαν (ερώτηση 30) αφού το 52% τα θεωρεί «επαρκή» και το 38% «ικανοποιητικά». Αρνητική άποψη είχε το 10% των επιμορφωτών που τα θεωρεί «ανεπαρκή». Όσον αφορά την ποιότητα των βοηθημάτων (ερώτηση 31), οι επιμορφωτές θεωρούν ότι ήταν από «μάλλον υψηλή» (55%) έως «υψηλή» (33%). Αρνητική άποψη είχε το 11% των επιμορφωτών που θεωρεί ότι η ποιότητά τους ήταν «μάλλον χαμηλή», ενώ μόλις 5 άτομα (1%) είχαν την άποψη ότι η ποιότητά τους ήταν «χαμηλή».

Είναι κοινός τόπος ότι τα βοηθήματα δόθηκαν (ερώτηση 32) με «καθυστέρηση» (61%), ενώ το 39% των επιμορφωτών απάντησε ότι δόθηκαν «εγκαίρως».

Όσον αφορά τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης (ερώτηση 33), οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι ενδιαφέρουσες. Όπως είναι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιμορφωτών χρησιμοποίησε τη διάλεξη (83%). Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο λόγω τόσο του ότι είναι πιο εύκολη να χρησιμοποιηθεί, όσο και λόγω της σύντομης χρονικής διάρκειας του προγράμματος επιμόρφωσης που επιβάλλει μία σφικτή διαχείριση του διατιθέμενου χρόνου. Ωστόσο, οι μισοί περίπου επιμορφωτές (51%) αναφέρουν ότι χρησιμοποίησαν τις ομάδες εργασίας, ενώ το 42% από αυτούς έκαναν παρουσίαση εργασιών. Η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε από το 35% των επιμορφωτών. Οι μέθοδοι αυτές ενδείκνυνται για τη διδασκαλία σε ενήλικες επιμορφούμενους, αλλά και για ένα αντικείμενο όπως η διδασκαλία χρήσης των ΤΠΕ που απαιτεί ο επιμορφούμενος να εμπλέκεται με τρόπο πιο ενεργητικό στη διεργασία της μάθησης προκειμένου να υπάρχει το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα.

Το ίδιο ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα της ερώτησης 34, για το αν εφαρμόστηκαν συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας κατά την επιμόρφωση. Όπως αναμενόταν, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιμορφωτών απάντησε ότι δεν χρησιμοποίησε τέτοιες μεθόδους (58%), ωστόσο το 42% από αυτούς απάντησαν ότι χρησιμοποίησαν. Αυτό είναι πολύ θετικό για την ποιοτική αποτίμηση της εκπαιδευτικής διεργασίας.

Αναμενόμενη είναι η απάντηση στην ερώτηση 35 όσον αφορά το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το 81% των επιμορφωτών θεωρεί ότι ήταν «μεγάλο» ενώ το 19% «μέτριο». Μόλις δύο επιμορφωτές ανάφεραν ότι το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων ήταν «μικρό». Η απάντηση αυτή συμφωνεί με τη διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων ότι το πρόγραμμα είχε μεγάλη ζήτηση, τόσο μεγάλη ώστε να συνεχίσει με τη χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ.

1.2.4          Οι απόψεις των Επιμορφωτών για τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες

Όσον αφορά τις αποκτηθείσες γνώσεις (ερώτηση 37), οι επιμορφωτές εκτιμούν τα εξής:

-         Οι επιμορφωθέντες έμαθαν σε υψηλότερο βαθμό την επεξεργασία κειμένου (28,5%), τη χρήση διαδικτύου (25,3%) και την επικοινωνία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (20,2%), ενώ τέταρτη έρχεται η βασική χρήση προσωπικού Η/Υ (14,7 %), μαζί σχεδόν με το λογισμικό παρουσιάσεων (14,1%). Έπονται τα λογιστικά φύλλα (8,9%), ενώ τελευταία είναι η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού (6,4%).

-         Στα παραπάνω ποσοστά, σε πρώτη ανάγνωση έκπληξη αποτελεί η χαμηλή θέση η εκμάθηση των εισαγωγικών εννοιών πληροφορικής και η βασική χρήση του υπολογιστή. Ωστόσο, μετά από δεύτερη σκέψη, αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο αφού οι επιμορφούμενοι εστιάζουν την προσοχή τους στα εργαλεία που τους είναι πιο χρήσιμα και ίσως πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική αλληλογραφία.

-         Η εφαρμογή παρουσιάσεων, τα λογιστικά φύλλα και το εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα συνολικά ποσοστά «χαμηλής» και «μάλλον χαμηλής» εκμάθησης (36,5%, 45,7% και 60,6% αντίστοιχα).

-         Η εκμάθηση του εκπαιδευτικού λογισμικού παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό χαμηλής εκμάθησης (19,6%) και είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αμέσως μικρότερο βαθμό χαμηλής εκμάθησης που είναι 7,7% για τα λογιστικά φύλλα και την εφαρμογή παρουσιάσεων.

-         Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι μόλις 2 εκπαιδευτικοί βαθμολογούν την εκμάθηση της επεξεργασίας κειμένου με χαμηλό βαθμό.

Οι επιμορφωτές εκφράζουν θετική άποψη σχετικά το βαθμό ανταπόκρισης του περιεχομένου της παρεχόμενης επιμόρφωσης στις ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είχαν οι επιμορφούμενοι (ερώτηση 39). Συγκεκριμένα, το 92% των επιμορφωτών θεωρούν ότι ανταποκρίθηκε «σε πολύ υψηλό» και «σε ικανοποιητικό βαθμό», ενώ μόλις το 8% θεωρεί ότι ανταποκρίθηκε «σε χαμηλό βαθμό». Κανένας επιμορφωτής δεν εξέφρασε τελείως αρνητική γνώμη. Ωστόσο, το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι ανταποκρίθηκε «σε πολύ υψηλό βαθμό» (22,6%) κρίνεται χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό που θεωρεί ότι ανταποκρίθηκε «σε ικανοποιητικό βαθμό» (69,7%). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις.

Ωστόσο, όσον αφορά την ερώτηση για το αν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι επιμορφούμενοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπηρεσίας τους (ερώτηση 40), οι απαντήσεις των ερωτηθέντων έχουν μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται «σε χαμηλό βαθμό» είναι λίγο μεγαλύτερο (11%), ενώ αντίστοιχα το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται «σε ικανοποιητικό βαθμό» είναι λίγο μικρότερο (67%), όπως και αυτών που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται «σε υψηλό βαθμό» (21%). Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι κανείς δεν αναφέρει ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις ανάγκες της υπηρεσίας τους, δηλαδή της εκπαίδευσης.

Η μικρή αυτή διαφοροποίηση πιστεύουμε ότι δείχνει την εκτίμηση των επιμορφωτών ότι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, ή ο βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διεργασία.

Αυτή η εκτίμηση συμφωνεί απόλυτα με την απάντηση στην ερώτηση 41 για την αναγκαιότητα να ακολουθήσει και άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με περισσότερη εξειδίκευση στο θέμα. Το 88% των επιμορφωτών το θεωρεί αναγκαίο.

Τέλος, η ερώτηση 42 αναφέρεται στο κατά πόσο τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήστη των ΤΠΕ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα. Οι επιμορφωτές απαντούν ότι σε γενικές γραμμές ανταποκρίνονται (85%). Το 29% των επιμορφωτών θεωρούν ότι ανταποκρίνονται «σε πολύ υψηλό βαθμό», το 56% θεωρεί ότι ανταποκρίνονται «σε ικανοποιητικό βαθμό», ενώ υπάρχει και ένα 15% που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται «σε χαμηλό βαθμό». Η απάντηση αυτή θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει την γενικότερη κατανόηση για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την απαίτηση που υπάρχει για την επιμόρφωση σε πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως την εκμάθηση συγκεκριμένων πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού για τη χρήση κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διεργασίας, καθώς και για τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στην εκπαιδευτική διεργασία.


1.3         Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων

1. Φύλο

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Άνδρες

309

75%

Γυναίκες

102

25%

Σύνολο

411

100%

2. Ηλικία

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

20 - 30 ετών

34

8%

30 - 40 ετών

234

57%

40 - 50 ετών

107

26%

50 - 60 ετών

31

8%

Άνω των 60

1

0%

Σύνολο

407

100%

 

4α. Τρέχουσα κύρια επαγγελματική απασχόληση

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Καθηγητής πληροφορικής

257

63%

Σχ. Σύμβουλος

2

0%

Προγραμματιστής-Αναλυτής

147

36%

Σύνολο

406

100%

4β. Κατηγορία επαγγέλματος

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Εκπαιδευτικός

320

81%

Δημόσιος υπάλληλος

66

17%

Ιδιωτικός υπάλληλος

5

1%

Ελεύθερος επαγγελματίας

4

1%

Σύνολο

395

100%

 

5α. Κατηγορία πτυχίου

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Παιδαγωγικές σπουδές

7

2%

Θετικές επιστήμες

141

36%

Θεωρητικές επιστήμες

2

1%

Οικονομικές επιστήμες

7

2%

Κοινωνικές επιστήμες

1

0%

Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ

119

30%

Ηλ/γίας ή Ηλ/κής ΤΕΙ

11

3%

Ηλ/γίας ή Ηλ/κής Πολυτεχνικής Σχ.

25

6%

Ξένων Γλωσσών

1

0%

ΤΕΦΑΑ

1

0%

Ιδ. Σχολής

77

20%

Άλλο

2

1%

Σύνολο

394

100%


 

5β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

116

26%

ΟΧΙ

325

74%

Σύνολο

441

100%

5γ. Σπουδές ή επιμορφώσεις στις ΤΠΕ

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

180

41%

ΟΧΙ

261

59%

Σύνολο

441

100%


 

6. Διαπιστωμένη Εκπαιδευτική Εμπειρία

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

389

88%

ΟΧΙ

52

12%

Σύνολο

441

100%

7. Διαπιστωμένη Εμπειρία ως Επιμορφωτής γενικά

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

274

62%

ΟΧΙ

167

38%

Σύνολο

441

100%

8. Διαπιστωμένη ειδική εμπειρία ως Επιμορφωτής στις ΤΠΕ

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

223

51%

ΟΧΙ

218

49%

Σύνολο

441

100%

9. Είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

257

58%

ΟΧΙ

184

42%

Σύνολο

441

100%

 

13. Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης στα οποία διδάξατε

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

1 πρόγραμμα

60

15%

2 προγράμματα

83

21%

3 προγράμματα

80

20%

4 προγράμματα

62

16%

5 προγράμματα

53

13%

6 προγράμματα

28

7%

7 προγράμματα

10

3%

8 προγράμματα

9

2%

9 προγράμματα

2

1%

10 προγράμματα

6

2%

Σύνολο

393

2%

 

 

13. Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης στα οποία διδάξατε

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

1 έως 2

143

36%

3 έως 5

195

50%

6 και πάνω

55

14%

Σύνολο

393

100%

 

 

 

16. Πώς αξιολογείτε τις διαδικασίες ένταξής σας στο Μητρώο Επιμορφωτών;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Απλές και ευέλικτες

305

73%

Σύνθετες αλλά αναγκαίες

77

18%

Υπερβολικά γραφειοκρατικές

36

9%

Σύνολο

418

100%

17. Πώς αξιολογείτε τις διαδικασίες που αφορούσαν τη συνεργασία σας με το Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Απλές και ευέλικτες

332

79%

Σύνθετες αλλά αναγκαίες

70

17%

Υπερβολικά γραφειοκρατικές

16

4%

Σύνολο

418

100%

 

18. Πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες επιμόρφωσης (αφορά την απόσταση του τόπου διαμονής από το Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης και την ευκολία μετακινήσεων);

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Εύκολη

320

77%

Μάλλον εύκολη

78

19%

Μάλλον δύσκολη

17

4%

Δύσκολη

2

0%

Σύνολο

417

100%


 

19. Σε ποιο βαθμό σας εξυπηρετούσε στην καθημερινή σας ζωή η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πάρα πολύ

111

26%

Αρκετά

274

65%

Λίγο

31

7%

Καθόλου

4

1%

Σύνολο

420

100%

 

20. Η διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης ήταν κατά τη γνώμη σας

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Υπερβολικά μεγάλη

3

1%

Επαρκής

106

25%

Ανεπαρκής

311

74%

Σύνολο

420

1

21. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ εξυπηρετικό

42

10%

Εξυπηρετικό

252

60%

Ανεκτό

100

24%

Δημιουργούσε δυσκολίες

27

6%

Σύνολο

421

100%

22. Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης σε θεωρία – άσκηση ήταν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Η ενδεδειγμένη

81

20%

Μάλλον η ενδεδειγμένη

225

54%

Μάλλον ακατάλληλη

94

23%

Ακατάλληλη

14

3%

Σύνολο

414

100%

23. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πλήρη

243

58%

Ικανοποιητικά

143

34%

Ανεπαρκή

35

8%

Σύνολο

421

100%

24. Τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση (υπολογιστές κλπ.) ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πλήρη

301

72%

Ικανοποιητικά

113

27%

Ανεπαρκή

6

1%

Σύνολο

420

100%


 

25. Τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

399

90%

ΟΧΙ

42

10%

Σύνολο

441

100%

26. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προγράμματος ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ καλή

337

81%

Επαρκής

70

17%

Ανεπαρκής

9

2%

Σύνολο

416

100%

 

27. Οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Ικανοποιητικοί

409

98%

Μη ικανοποιητικοί

8

2%

Σύνολο

417

100%

28. Πώς κρίνετε το επίπεδο των επιμορφουμένων σε σχέση με το αντικείμενο της επιμόρφωσης;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ υψηλό

8

2%

Υψηλό

99

24%

Μάλλον χαμηλό

274

65%

Χαμηλό

39

9%

Σύνολο

420

100%

29. Πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με το στόχο της επιμόρφωσης ήταν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πλήρες

87

21%

Μάλλον πλήρες

229

55%

Μάλλον ανεπαρκές

88

21%

Ανεπαρκές

16

4%

Σύνολο

420

100%

 

30. Τα βοηθήματα (βιβλία κλπ.) που δόθηκαν ήταν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Επαρκή

216

52%

Ικανοποιητικά

158

38%

Ανεπαρκή

41

10%

Σύνολο

415

100%

 

31. Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των βοηθημάτων

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Υψηλή

136

33%

Μάλλον υψηλή

228

55%

Μάλλον χαμηλή

45

11%

Χαμηλή

5

1%

Σύνολο

414

100%

32. Τα βοηθήματα δόθηκαν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Εγκαίρως

162

39%

Με καθυστέρηση

252

61%

Σύνολο

414

100%

 

33. Ποιες από τις παρακάτω μεθοδολογίες εκπαίδευσης χρησιμοποιήσατε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σύνολο

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σύνολο

Διάλεξη

364

77

441

83%

17%

100%

Ομάδες εργασίας

223

218

441

51%

49%

100%

Παρουσίαση εργασιών

184

257

441

42%

58%

100%

Μελέτες περιπτώσεων

156

285

441

35%

65%

100%

 

 

34. Εφαρμόστηκαν κατά την επιμόρφωση συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

186

42%

ΟΧΙ

255

58%

Σύνολο

441

100%

35. Το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών μπορεί να χαρακτηριστεί ως:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Μεγάλο

337

81%

Μέτριο

80

19%

Μικρό

2

0%

Σύνολο

419

100%

37. Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε σημειώστε με ένα Χ το βαθμό στον οποίο οι επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις παρακάτω γνώσεις / δεξιότητες κατά την παροχή εκπαιδευτικού έργου

 

Υψηλός βαθμός

Μάλλον υψηλός βαθμός

Μάλλον χαμηλός βαθμός

Χαμηλός βαθμός

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

60

216

116

15

Επεξεργασία κειμένου

120

253

38

2

Υπολογιστικά φύλλα

37

188

157

32

Λογισμικό παρουσίασης

57

199

116

31

Χρήση διαδικτύου

100

243

49

4

Επικοινωνία (αποστολή και λήψη e–mail)

81

233

80

7

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

25

130

161

77

 

Υψηλός βαθμός

Μάλλον υψηλός βαθμός

Μάλλον χαμηλός βαθμός

Χαμηλός βαθμός

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

14,7%

53,1%

28,5%

3,7%

Επεξεργασία κειμένου

29,1%

61,3%

9,2%

0,5%

Υπολογιστικά φύλλα

8,9%

45,4%

37,9%

7,7%

Λογισμικό παρουσίασης

14,1%

49,4%

28,8%

7,7%

Χρήση διαδικτύου

25,3%

61,4%

12,4%

1,0%

Επικοινωνία (αποστολή και λήψη e–mail)

20,2%

58,1%

20,0%

1,7%

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

6,4%

33,1%

41,0%

19,6%

 

 

39. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το περιεχόμενο της παρεχόμενης επιμόρφωσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είχαν οι επιμορφούμενοι;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Σε πολύ υψηλό βαθμό

93

22,6%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

287

69,7%

Σε χαμηλό βαθμό

32

7,8%

Καθόλου

0

0,0%

Σύνολο

412

100%


 

40. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απόκτησαν οι επιμορφούμενοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπηρεσίας τους;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Σε πολύ υψηλό βαθμό

87

21,2%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

277

67,4%

Σε χαμηλό βαθμό

47

11,4%

Καθόλου

0

0,0%

Σύνολο

411

100%

 

41. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να επακολουθήσει και άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με περισσότερη εξειδίκευση στο θέμα;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

390

88%

ΟΧΙ

51

12%

Σύνολο

441

100%

 

42. Από τη γενική και ειδικότερη εμπειρία και γνώση, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εκπαίδευσης σήμερα;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Σε πολύ υψηλό βαθμό

118

29%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

231

56%

Σε χαμηλό βαθμό

64

15%

Καθόλου

0

0%

Σύνολο

413

100%

 

2          Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ)

2.1         Απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης

2.1.1          Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Απλουστεύοντας τη διαδικασία επιλογής, μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, αφού γνωστοποιούσαν το ενδιαφέρον τους με την κατάλληλη αίτηση, μετά από κλήρωση. Τα μέλη των Επιτροπών τις διαδικασίες επιλογής τις χαρακτήρισαν (ερώτηση 2) «απλές και ευέλικτες» κατά 42%, ενώ το 52% τις θεωρεί «σύνθετες αλλά αναγκαίες». Πέντε ερωτηθέντες απάντησαν ότι τις θεωρούν «υπερβολικά γραφειοκρατικές».

2.1.2          Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για την οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι απόψεις των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος (ερώτηση 4) επιμόρφωσης είναι μοιρασμένες: οι μισοί θεωρούν ότι ήταν «επαρκής», ενώ οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι είναι «ανεπαρκής». Κανένας δεν τη χαρακτήρισε «υπερβολικά μεγάλη».

Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα (ερώτηση 5), το 80% των απαντήσεων θεωρούν ότι ήταν από «εξυπηρετικό» έως «πολύ εξυπηρετικό», ενώ το υπόλοιπο 20% θεωρεί ότι ήταν «ανεκτό». Σε καμία περίπτωση όμως δεν απάντησαν ότι «δημιουργούσε δυσκολίες».

Για την κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης σε θεωρία-άσκηση (ερώτηση 6) εκφράστηκε θετικά το 83%, θεωρώντας ότι ήταν «η ενδεδειγμένη» το 18%, και «μάλλον η ενδεδειγμένη» το 65%. Το 17% θεωρεί ότι ήταν «μάλλον ακατάλληλη».

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας αξιολογούνται (ερώτηση 7) θετικά, αφού το 34% τα θεωρεί «πλήρη» και το 65% «ικανοποιητικά». «Ανεπαρκή» χαρακτηρίστηκαν μόνο από έναν ερωτηθέντα. Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία (ερώτηση 8) σε καμία περίπτωση δεν παρουσίασαν τόσα πολλά προβλήματα ώστε να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Το 65% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δημιουργήθηκαν «ελάχιστα προβλήματα (σε ανεκτό επίπεδο), χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην εξέλιξη της διδασκαλία», ενώ το 35% ανέφερε ότι δεν δημιουργήθηκε «κανένα» απολύτως πρόβλημα.

Επίσης, τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική άσκηση, δηλαδή οι υπολογιστές του εργαστηρίου, αξιολογούνται (ερώτηση 9) ως «πλήρη» από το 36% των ερωτηθέντων και ως «ικανοποιητικά» από το 59%. «Ανεπαρκή» χαρακτηρίστηκαν από 4 ερωτηθέντες. Όσον αφορά τη χρήση τους (ερώτηση 10), το 33% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν δημιουργήθηκε «κανένα» πρόβλημα, ενώ το 65% ότι δημιουργήθηκαν «ελάχιστα προβλήματα, χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην εξέλιξη της διδασκαλίας». Μόνο σε μία περίπτωση αναφέρεται ότι δημιουργήθηκαν «πολλά» προβλήματα ώστε να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης αξιολογούν θετικά τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος (ερώτηση 11), αφού το 62% τη θεωρεί «πολύ καλή» και το 34% «επαρκής». 3 ερωτηθέντες διατυπώνουν αρνητική άποψη, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή». Επίσης, απόλυτα θετική είναι η αξιολόγηση για τους διατιθέμενους χώρους (ερώτηση 12), αφού όλοι εκφράζουν τη γνώμη ότι είναι «ικανοποιητικοί». 

2.1.3          Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για την παρεχόμενη εκπαίδευση

Όσον αφορά τη σχέση του προγράμματος σπουδών με το στόχο της επιμόρφωσης (ερώτηση 13), το 81% των ερωτηθέντων απαντά ότι το θεωρεί «πλήρες» (21%) ή «μάλλον πλήρες» (60%). Αρνητική αξιολόγηση εκφράζει το 13% των ερωτηθέντων που το χαρακτηρίζει «ανεπαρκές» ενώ το 6% το θεωρεί «ανεπαρκές».

Θετικά εκφράζονται οι ερωτηθέντες όσον αφορά το επίπεδο των διδασκόντων (ερώτηση 14) αφού το 80% το θεωρεί «υψηλό» και το 18% «πολύ υψηλό». «Μάλλον χαμηλό» το αξιολόγησαν μόνο δύο ερωτηθέντες, ενώ κανένας δεν το αξιολόγησε ως «χαμηλό».

Το επίπεδο των επιμορφούμενων σε σχέση με το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος επιμόρφωσης (ερώτηση 15) θεωρείται «υψηλό» από το 44%. Το 51% των ερωτηθέντων το θεωρεί «μάλλον χαμηλό» και «χαμηλό» το 4% (δηλαδή 3 άτομα).

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης αξιολογούνται ως «προσαρμοσμένες στους στόχους του προγράμματος επιμόρφωσης» από το 52% των ερωτηθέντων, ενώ θεωρούνται «προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τις ανάγκες των καταρτιζομένων» από το 43% των ερωτηθέντων. Αρνητικά αξιολογούνται από το 5%, δηλαδή από 4 άτομα.

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση αν υπήρχε βοηθός επιμορφωτή στην αίθουσα διδασκαλίας (ερώτηση 17). Τα καθήκοντά του (ερώτηση 18) ήταν κατά κύριο λόγο (78%) «η τεχνική υποστήριξη αλλά και η επίλυση προβλημάτων των επιμορφούμενων», ενώ το 18% απάντησε ότι τα καθήκοντά του ήταν «αποκλειστικά η τεχνική υποστήριξη».

Όσον αφορά τα βοηθήματα που δόθηκαν στους επιμορφούμενους (ερώτηση 19), το 73% αναφέρει ότι δόθηκαν βιβλία, το 61% ότι δόθηκαν φωτοτυπημένες σημειώσεις, και το 78% ότι δόθηκε cd με υλικό. Τα βοηθήματα που δόθηκαν αξιολογούνται (ερώτηση 20) ως «επαρκή» από το 66% και «ικανοποιητικά» από το 34% των ερωτηθέντων. Κανένας δεν αξιολόγησε αρνητικά τα βοηθήματα. Η ποιότητα των βοηθημάτων αξιολογήθηκε (ερώτηση 21) ως «υψηλή» από το 54% των ερωτηθέντων και «μάλλον υψηλή» από το 39%, φθάνοντας στο συνολικό ποσοστό 93%. Μόλις το 7% (6 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί την ποιότητά τους «μάλλον χαμηλή». Τα βοηθήματα δόθηκαν (ερώτηση 22) «κατά την έναρξη του προγράμματος» σύμφωνα με το 15% των ερωτηθέντων, «σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με την πορεία των μαθημάτων» κατά το 45% των απαντήσεων, «συνολικά, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος» σύμφωνα με το 10% των ερωτηθέντων, ενώ το 30% απάντησε ότι δόθηκαν «όλοι μαζί, στο τέλος του προγράμματος».

2.1.4          Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για την πιστοποίηση

Όσον αφορά το ποσοστό των επιμορφούμενων που προσέρχονται στην πιστοποίηση (ερώτηση 23), πολλές επιτροπές δεν απάντησαν (ποσοστό ~40%). Οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι το ποσοστό αυτό είναι «80-100%» (25 απαντήσεις), και οι άλλοι μισοί ότι το ποσοστό είναι κυρίως μεταξύ «50-80%» (18 απαντήσεις), αλλά και κάτω από το 50% (8 απαντήσεις). Οι απαντήσεις στην ερώτηση για το ποσοστό των επιμορφούμενων που προσέρχονται στις εξετάσεις της πιστοποίησης και επιτυγχάνουν (ερώτηση 24) είναι πιο θετικές. Συγκεκριμένα, οι 43 από τους 50 απάντησαν ότι το ποσοστό αυτών που προσέρχονται στην πιστοποίηση και επιτυγχάνουν είναι πάνω από 80%. Οι υπόλοιπες 7 απαντήσεις αναφέρουν ότι το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το 80%.

Η πλειοψηφία των απαντήσεων (34 από τις 53) όσον αφορά τους μήνες που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης μέχρι τις εξετάσεις πιστοποίησης (ερώτηση 25) αναφέρει ότι είναι «1-10», 13 αναφέρουν ότι είναι «10-20» μήνες, ενώ 6 αναφέρουν ότι είναι «πάνω από 20 μήνες».

2.1.5          Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τη συνεργασία της ΕΕ με τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου

Η συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης (ερώτηση 26) με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ αξιολογείται από το 49% των απαντήσεων ως «εύκολη και ευέλικτη», ως «απαιτητική όσο και αναγκαία» από το 37%, ενώ το υπόλοιπο 14% την αξιολογεί ως «δύσκολη και χρονοβόρα». Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά των απαντήσεων για τη συνεργασία των επιτροπών επιμόρφωσης με την ΚΕΕΤΠΕ (ερώτηση 27).

Ωστόσο, η συνεργασία με τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης αξιολογείται πιο θετικά (ερώτηση 28). Συγκεκριμένα, ποσοστό 67% τη θεωρεί «εύκολη και ευέλικτη», και 32% «απαιτητική όσο και αναγκαία». Μόνο 1 απάντηση τη θεωρεί «δύσκολη και απαιτητική».

Ακόμη πιο θετικά αξιολογείται η συνεργασία της ΕΕ με τα ΚΣΕ (ερώτηση 29), αφού 72% τη θεωρεί «εύκολη και ευέλικτη» και 23% τη θεωρεί «απαιτητική όσο και αναγκαία». 4 απαντήσεις αναφέρουν ότι είναι «δύσκολη και χρονοβόρα».

Η συνεργασία με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης (ερώτηση 30) έχει την πιο θετική αξιολόγηση αφού κανένας δεν τη θεωρεί «δύσκολη και χρονοβόρα», ενώ «εύκολη και ευέλικτη» θεωρείται από το 91% των ερωτηθέντων και «απαιτητική όσο και αναγκαία» από το 9%.

Η συνεργασία με τους διευθυντές σχολείων (ερώτηση 31) αξιολογείται θετικά από το 73% που τη θεωρεί «εύκολη και ευέλικτη», «απαιτητική όσο και αναγκαία» θεωρείται από το 18% των ερωτηθέντων, ενώ το 10% (δηλαδή 8 απαντήσεις) τη θεωρεί «δύσκολη και χρονοβόρα».

2.1.6          Οι απόψεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τα προγράμματα επιμόρφωσης

Η ερώτηση 32 αναφέρεται στο κατά πόσο τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήστη των ΤΠΕ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα. Οι επιτροπές επιμόρφωσης απαντούν ότι σε γενικές γραμμές ανταποκρίνονται (84%). Ωστόσο, μόνο το 19% των επιτροπών επιμόρφωσης θεωρούν ότι ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλό βαθμό. Το 65% θεωρεί ότι ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ υπάρχει και ένα 16% που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται σε χαμηλό βαθμό.

Οι απαντήσεις είναι λίγο πιο αρνητικές σε σχέση με αυτές των επιμορφωτών αφού το ποσοστό των επιμορφωτών που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται «σε πολύ υψηλό βαθμό» είναι 26%.

 


2.2         Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων

 

2. Πώς αξιολογείτε τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Υπερβολικά γραφειοκρατικές

5

6%

Σύνθετες αλλά αναγκαίες

42

52%

Απλές και ευέλικτες

34

42%

Σύνολο

81

100%

 

4. Η διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης ήταν κατά τη γνώμη σας

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Υπερβολικά μεγάλη

0

0%

Επαρκής

41

50%

Ανεπαρκής

41

50%

Σύνολο

82

100%

 

5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ εξυπηρετικό

10

12%

Εξυπηρετικό

56

68%

Ανεκτό

17

20%

Δημιουργούσε δυσκολίες

0

0%

Σύνολο

83

100%

 

6. Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης σε θεωρία – άσκηση ήταν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Η ενδεδειγμένη

15

18%

Μάλλον η ενδεδειγμένη

53

65%

Μάλλον ακατάλληλη

14

17%

Ακατάλληλη

0

0%

Σύνολο

82

100%

 

7. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πλήρη

28

34%

Ικανοποιητικά

54

65%

Ανεπαρκή

1

1%

Σύνολο

83

100%

 

8. Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία παρουσίασαν προβλήματα κατά τη χρήση τους;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Κανένα

29

35%

Ελάχιστα (σε ανεκτό επίπεδο) χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην εξέλιξη της διδασκαλίας

54

65%

Πολλά με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διδασκαλία

0

0%

Σύνολο

83

100%


 

9. Τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πλήρη

30

36%

Ικανοποιητικά

49

59%

Ανεπαρκή

4

5%

Σύνολο

83

100%

 

10. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρακτική εξάσκηση παρουσίασαν προβλήματα κατά τη χρήση τους;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Κανένα

27

33%

Ελάχιστα (σε ανεκτό επίπεδο) χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην εξέλιξη της διδασκαλίας

53

65%

Πολλά με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διδασκαλία

1

1%

Σύνολο

81

100%


 

11. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προγράμματος ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ καλή

52

62%

Επαρκής

28

34%

Ανεπαρκής

3

4%

Σύνολο

83

100%

 

12. Οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας ήταν

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Ικανοποιητικοί

82

100%

Μη ικανοποιητικοί

0

0%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 


 

13. Πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με το στόχο της επιμόρφωσης ήταν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πλήρες

17

21%

Μάλλον πλήρες

49

60%

Μάλλον ανεπαρκές

11

13%

Ανεπαρκές

5

6%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 

 

14. Πώς κρίνετε το επίπεδο των διδασκόντων

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ υψηλό

15

18%

Υψηλό

65

80%

Μάλλον χαμηλό

2

2%

Χαμηλό

0

0%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 

 

15. Πώς κρίνεται το επίπεδο των επιμορφούμενων σε σχέση με το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος επιμόρφωσης

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Πολύ υψηλό

1

1%

Υψηλό

36

44%

Μάλλον χαμηλό

42

51%

Χαμηλό

3

4%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 

 

16. Πώς κρίνετε τις χρησιμοποιηθείσες μεθόδους διδασκαλίας

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Προσαρμοσμένες στους στόχους του Προγράμματος Επιμόρφωσης

43

52%

Προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τις ανάγκες των καταρτιζομένων

35

43%

Μη προσαρμοσμένες στους στόχους του Προγράμματος Επιμόρφωσης

3

4%

Μη προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τις ανάγκες των καταρτιζομένων

1

1%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 

 

17. Υπήρχε βοηθός επιμορφωτή στην αίθουσα διδασκαλίας;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

ΝΑΙ

79

100%

ΌΧΙ

0

0%

Σύνολο

79

100%

Δεν απάντησαν

4

 

 

18. Αν ΝΑΙ, ποια ήταν τα καθήκοντά του;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Αποκλειστικά η τεχνική υποστήριξη

15

18%

Η τεχνική υποστήριξη αλλά και η επίλυση προβλημάτων των επιμορφούμενων

65

78%

Άλλο

3

4%

Σύνολο

83

100%


 

19. Τι είδους βοηθήματα (βιβλία κλπ.) που δόθηκαν στους επιμορφούμενους

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Βιβλία

61

73%

Σημειώσεις (φωτοτυπημένες)

51

61%

CD

65

78%

 

20. Τα βοηθήματα (βιβλία κλπ.) που δόθηκαν ήταν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Επαρκή

54

66%

Ικανοποιητικά

28

34%

Ανεπαρκή

0

0%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 


 

21. Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των βοηθημάτων

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Υψηλή

44

54%

Μάλλον υψηλή

32

39%

Μάλλον χαμηλή

6

7%

Χαμηλή

0

0%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 

 

22. Τα βοηθήματα δόθηκαν:

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Κατά την έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης

12

15%

Σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με την πορεία των μαθημάτων

37

45%

Συνολικά, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος

8

10%

Όλα μαζί, στο τέλος του προγράμματος

25

30%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησε

1

 

 

 

23. Ποιο είναι το ποσοστό των επιμορφούμενων, οι οποίοι προσέρχονται στις εξετάσεις για την πιστοποίηση;

 

24. Ποιο είναι το ποσοστό των επιμορφούμενων, οι οποίοι προσέρχονται στις εξετάσεις για την πιστοποίηση και επιτυγχάνουν;

 

Απαντήσεις για το ποσοστό των επιμορφούμενων που προσέρχονται στην πιστοποίηση

Ποσοστό των επιμορφούμενων, οι οποίοι προσέρχονται στην πιστοποίηση

 

Απαντήσεις για το ποσοστό των επιμορφούμενων που προσέρχονται στην πιστοποίηση και επιτυγχάνουν

Ποσοστό των επιμορφούμενων, οι οποίοι προσέρχονται στην πιστοποίηση και επιτυγχάνουν

90-100%

16

31%

90-100%

26

52%

80-90%

9

18%

80-90%

17

34%

50-80%

18

35%

50-80%

4

8%

<50%

8

16%

<50%

3

6%

Σύνολο

51

100%

Σύνολο

50

100%

Δεν απάντησαν

32

 

Δεν απάντησαν

33

 

 

 


 

25. Πόσος χρόνος μεσολαβεί από την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης μέχρι τις εξετάσεις πιστοποίησης (σε μήνες)

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

1-10 Μήνες

34

64%

10-20 Μήνες

13

25%

>20 Μήνες

6

11%

Σύνολο

53

100%

Δεν απάντησαν

30

 

 

26. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

11

14%

Απαιτητική όσο και αναγκαία

30

37%

Εύκολη και ευέλικτη

40

49%

Σύνολο

81

100%

Δεν απάντησαν

2

 

 

27. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με την Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ);

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

11

13%

Απαιτητική όσο και αναγκαία

30

37%

Εύκολη και ευέλικτη

41

50%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησαν

1

 

 

28. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών);

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

1

1%

Απαιτητική όσο και αναγκαία

26

32%

Εύκολη και ευέλικτη

55

67%

Σύνολο

82

100%

Δεν απάντησαν

1

 

 

29. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ);

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

4

5%

Απαιτητική όσο και αναγκαία

19

23%

Εύκολη και ευέλικτη

58

72%

Σύνολο

81

100%

Δεν απάντησαν

2

 

 

30. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

0

0%

Απαιτητική όσο και αναγκαία

7

9%

Εύκολη και ευέλικτη

74

91%

Σύνολο

81

100%

Δεν απάντησαν

2

 

 

31. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

8

10%

Απαιτητική όσο και αναγκαία

14

18%

Εύκολη και ευέλικτη

58

73%

Σύνολο

80

100%

Δεν απάντησαν

3

 

 

32. Από τη γενική και ειδικότερη εμπειρία και γνώση, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εκπαίδευσης σήμερα;

 

Απαντήσεις

Ποσοστά

Σε πολύ υψηλό βαθμό

15

19%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

53

65%

Σε χαμηλό βαθμό

13

16%

Καθόλου

0

0%

Σύνολο

81

100%

Δεν απάντησαν

2

 

 

3          Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

3.1         Απόψεις των Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης

3.1.1          Απόψεις των ΚΣΕ για τη συνεργασία με τους φορείς του έργου

Τα κριτήρια ένταξης των ΚΣΕ στο Μητρώο (ερώτηση 9) αξιολογούνται ως «λογικά» από την πλειοψηφία των ΚΣΕ (94%). Ένα μικρό ποσοστό (3%) τα θεωρεί «στοιχειώδη» ενώ είναι μόλις 9 απαντήσεις που τα θεωρούν «αυστηρά» (ερώτηση 10).

Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο των ΚΣΕ (ερώτηση 11) αξιολογούνται ως «απλές και ευέλικτες» από το 44% των ΚΣΕ, ενώ το 49% τις θεωρεί «σύνθετες αλλά αναγκαίες». Το 7% τις θεωρεί «υπερβολικά γραφειοκρατικές».

3.1.2          Απόψεις των ΚΣΕ για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης

Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, στο 92% των περιπτώσεων υπήρχε βοηθός επιμορφωτή στην αίθουσα διδασκαλίας (ερώτηση 12), με καθήκοντα (ερώτηση 13) «την τεχνική υποστήριξη αλλά και την επίλυση προβλημάτων των επιμορφούμενων» (88%).

Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία (ερώτηση 15) δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα σύμφωνα με το 78% των απαντήσεων, ενώ παρουσίασαν ελάχιστα προβλήματα σύμφωνα με το 22% των απαντήσεων. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρακτική εξάσκηση (ερώτηση 17) δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα στο 72% των περιπτώσεων, ενώ παρουσίασαν ελάχιστα προβλήματα στο 27% των περιπτώσεων. Υπάρχει μία αναφορά μόνο ότι παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα.

Η πλειοψηφία των ΚΣΕ (64%) αναφέρει ότι τα βοηθήματα δόθηκαν (ερώτηση 19) «σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με την πορεία των μαθημάτων», ενώ το 27% αναφέρει ότι δόθηκαν «κατά την έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης».

3.1.3          Απόψεις των ΚΣΕ για τα προγράμματα επιμόρφωσης

Όσον αφορά το κατά πόσο τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήστη των ΤΠΕ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα (ερώτηση 20), τα ΚΣΕ θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές ανταποκρίνονται (83%). Ωστόσο, μόνο το 1% των ΚΣΕ θεωρούν ότι ανταποκρίνονται «σε πολύ υψηλό βαθμό», ενώ σε «ικανοποιητικό βαθμό» το 65%. Το 17% θεωρεί ότι ανταποκρίνονται «σε χαμηλό βαθμό».


3.2         Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων

1. Είδος φορέα / ΚΣΕ

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Σχολείο

340

84,4%

ΑΕΙ

8

2,0%

ΤΕΙ

1

0,2%

ΙΕΚ

24

6,0%

ΚΕΚ

30

7,4%

Σύνολο

403

100%

 

5. Υπήρχε γραφείο για τους επιμορφωτές;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

ΝΑΙ

334

83%

ΟΧΙ

67

17%

Σύνολο

401

100%

 

8. Υπήρχε γραμματειακή υποστήριξη σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

ΝΑΙ

386

96%

ΟΧΙ

18

4%

Σύνολο

404

100%

 

9. Πώς αξιολογείτε τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο των ΚΣΕ

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Αυστηρά

9

2%

Λογικά

383

94%

Στοιχειώδη

14

3%

Σύνολο

406

100%

 

10. Πώς αξιολογείτε τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο των ΚΣΕ;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Υπερβολικά γραφειοκρατικές

28

7%

Σύνθετες αλλά αναγκαίες

197

49%

Απλές και ευέλικτες

178

44%

Σύνολο

403

100%

 

11. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τους φορείς του έργου;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Δύσκολη και χρονοβόρα

40

10%

Απαιτητική όσο ήταν αναγκαία

158

39%

Εύκολη και ευέλικτη

209

51%

Σύνολο

407

100%

 

12. Υπήρχε βοηθός επιμορφωτή στην αίθουσα διδασκαλίας;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

ΝΑΙ

372

91%

ΟΧΙ

35

9%

Σύνολο

407

100%

 

 

13. Αν ΝΑΙ, ποια ήταν τα καθήκοντά του;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Αποκλειστικά η τεχνική υποστήριξη

44

12%

Η τεχνική υποστήριξη αλλά και η επίλυση προβλημάτων των επιμορφούμενων

324

88%

Άλλο

1

0%

Σύνολο

369

100%

15. Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία παρουσίασαν προβλήματα κατά τη χρήση τους;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Κανένα

307

78%

Ελάχιστα (σε ανεκτό επίπεδο) χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην εξέλιξη της διδασκαλίας

87

22%

Πολλά με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διδασκαλία

1

0%

Σύνολο

395

100%

 

 

17. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν  για την πρακτική εξάσκηση παρουσίασαν προβλήματα κατά τη χρήση τους;

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Κανένα

266

72%

Ελάχιστα (σε ανεκτό επίπεδο) χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην εξέλιξη της διδασκαλίας

98

27%

Πολλά με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διδασκαλία

4

1%

Σύνολο

368

100%

 

 

19. Τα βοηθήματα δόθηκαν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Κατά την έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης

109

27%

Σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με την πορεία των μαθημάτων

254

64%

Συνολικά, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος

6

2%

Όλα μαζί, στο τέλος του προγράμματος

29

7%

Σύνολο

398

100%

 

</

20. Από τη γενική και ειδικότερη εμπειρία και γνώση, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εκπαίδευσης σήμερα;