Παραδείγματα Ερωτήσεων

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 - Συσκευές εισόδου

Είδος: Πολλαπλή επιλογή
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση: Ποιες από τις παρακάτω είναι συσκευές εισόδου:
Αρχείο Εργασίας: -

Α. τα ηχεία
Β. το πληκτρολόγιο
Γ. ο εκτυπωτής
Δ. ο σχεδιογράφος (plotter)
Ε. το ποντίκι

Επιλέξτε δύο από τις προτεινόμενες απαντήσεις.


Αρχείο Απάντησης: -


Β. το πληκτρολόγιο
Ε. το ποντίκι

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 - Λειτουργίες αρχείων

Είδος: Πολλαπλή επιλογή
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση: Τι από τα παρακάτω μπορούμε να κάνουμε σ’ ένα αρχείο κειμένου;
Αρχείο Εργασίας: -

Α. Μετονομασία
Β. Αντιγραφή
Γ. Διαμόρφωση (Φορμάρισμα)
Δ. Άνοιγμα
Ε. Μετατροπή σε φάκελο

Επιλέξτε τρεις από τις προτεινόμενες απαντήσεις.


Αρχείο Απάντησης: -

Α. Μετονομασία
Β. Αντιγραφή
Δ. Άνοιγμα

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 - Δημιουργία φακέλου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Ανοίξτε το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows. Κάτω από το C: (σκληρό δίσκο) δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα Εργασίες καθώς και ένα δεύτερο με το όνομα Φωτογραφίες.

Αρχείο Εργασίας: -


Αρχείο Απάντησης: -

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 - Δημιουργία αρχείου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Ανοίξτε το πρόγραμμα του Σημειωματάριου (Notepad). Πληκτρολογήστε το κείμενο: Κοινωνία της Πληροφορίας και αποθηκεύστε το στο φάκελο Ασκήσεις με το όνομα κοινωνία.txt.

Αρχείο Εργασίας: -


Αρχείο Απάντησης: -

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 - Μετακίνηση αρχείου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows μεταφέρετε το αρχείο ktp.txt από το φάκελο Επιμόρφωση στο φάκελο Σεμινάριο.

Αρχείο Εργασίας: -


Αρχείο Απάντησης: -

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 - Διαγραφή αρχείου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows διαγράψτε, από το φάκελο Παιγνίδια, το αρχείο basket.exe.

Αρχείο Εργασίας: -


Αρχείο Απάντησης: -

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 - Μετονομασία φακέλου

Είδος: Δραστηριότητα
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Εξερεύνησης των Windows μετονομάστε το φάκελο Ιστορία, σε Βυζάντιο.

Αρχείο Εργασίας: -


Αρχείο Απάντησης: -


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 - Πνευματικά δικαιώματα

Είδος: Συμπλήρωση κενού
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγικές Έννοιες
Εκφώνηση:

Προκειμένου να προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών ενός λογισμικού, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ________________.

Αρχείο Εργασίας: -

Α. πρόγραμμα απεγκατάστασης
Β. άδεια χρήσης
Γ. αντιβιοτικό πρόγραμμα
Δ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ποιο από τα παραπάνω συμπληρώνει σωστά το κενό;


Αρχείο Απάντησης: -

Β. άδεια χρήσης