Παραδείγματα Ερωτήσεων

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να εφαρμόσετε στη λέξη "προσωπικότητα" στην πρώτη γραμμή της 2ης παραγράφου το στυλ έντονα (bold)
Αρχείο Εργασίας:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


Αρχείο Απάντησης:  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να εισάγετε από τη συλλογή έτοιμων (clipart) μια εικόνα (π.χ. την 1η εικόνα (βιβλία) από την κατηγορία εκπαίδευση) στη 2η γραμμή του εγγράφου δηλαδή ανάμεσα στον τίτλο και στην 1η παράγραφο
Αρχείο Εργασίας:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


Αρχείο Απάντησης:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να υπογραμμίσετε όλες τις λέξεις που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση της 2ης παραγράφου χρησιμοποιώντας το στυλ υπογράμμισης Μόνο λέξεις (Words only)
Αρχείο Εργασίας:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.


Αρχείο Απάντησης:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στον το΅έα της εκπαίδευσης πρωταρχικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (μεταδοτικότητα, επικοινωνία, διαίσθηση, ρυθ΅ός, διδασκαλίας, ευαισθησία στα εξωτερικά ΅ηνύ΅ατα, γλώσσα σώ΅ατος, διάθεση κτλ.) και όχι ΅όνο οι γνώσεις του.

Ως βιω΅ατική διδασκαλία ορίζου΅ε την ενεργοποίηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅ελών της ο΅άδας, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο δυνα΅ικό και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση ικανοτήτων που θα χρησι΅οποιήσει ο εκπαιδευό΅ενος αρχικά στην προσωπική του ζωή και στη συνέχεια στην επαγγελ΅ατική του.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να αφαιρέσετε την αρίθμηση από τις αριθμημένες παραγράφους, ώστε οι παράγραφοι να μην έχουν ούτε αρίθμηση, ούτε κουκίδες
Αρχείο Εργασίας:

Είδη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ως προς τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να ταξινομηθεί σε:

1. Λογισμικό εκγύμνασης
2. Λογισμικό παρουσίασης
3. Λογισμικό προσομοίωσης
4. Λογισμικό επίλυσης προβλήματος
5. Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
6. Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Στη συνέχεια αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από κάθε κατηγορία.


Αρχείο Απάντησης:

Είδη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ως προς τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να ταξινομηθεί σε:

Λογισμικό εκγύμνασης
Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό προσομοίωσης
Λογισμικό επίλυσης προβλήματος
Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Στη συνέχεια αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από κάθε κατηγορία.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να συμπληρώσετε τη φράση «Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ:» πληκτρολογώντας στην αγγλική γλώσσα τον τύπο Η2Ο
Αρχείο Εργασίας:

Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Αρχείο Απάντησης:

Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ: Η2Ο

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Πολύ Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: α) να τοποθετήσετε το δένδρο μέσα στο κέντρο του κύκλου,
β) να ομαδοποιήσετε τα δύο αντικείμενα σε ένα και
γ) να γεμίσετε το ομαδοποιημένο αντικείμενο με χρώμα ανοικτό πράσινο.
Αρχείο Εργασίας:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ


Αρχείο Απάντησης:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: Στη δεύτερη γραμμή του αρχείου και πριν από τη λέξη: Επιμόρφωσης, να εισάγετε τη λέξη: Επιτροπή, έτσι ώστε συνολικά να εμφανίζεται: Επιτροπή Επιμόρφωσης και στη συνέχεια να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο και διόρθωση.
Αρχείο Εργασίας:

Κοινωνία της Πληροφορίας
Επιμόρφωσης

Έργο: Επιμόρφωση των εκπεδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρεί στην υλοποίηση του έργου: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 1.2 του ’ξονα "Παιδεία και Πολιτισμός" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.


Αρχείο Απάντησης:

Κοινωνία της Πληροφορίας
Επιτροπή Επιμόρφωσης

Έργο: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρεί στην υλοποίηση του έργου: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 1.2 του ’ξονα "Παιδεία και Πολιτισμός" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να επιλέξετε την 1η στήλη (Α/Α) του πίνακα και να στοιχίσετε το περιεχόμενο της στο κέντρο
Αρχείο Εργασίας:

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. www.in.gr 33.278.000 528
2. www.naftemporiki.gr 10.800.000 1.578
3. www.flash.gr 9.149.000 1.837
4. www.eone.gr 4.620.000 3.604
5. www.hol.gr 4.150.000 4.012
6. www.forthnet.gr 3.376.000 4.883
7. www.hellasyellow.gr 3.312.000 4.967
8. www.otenet.gr 3.240.000 5.057
9. www.pathfinder.gr 2.300.000 7.008
10. www.ypepth.gr 1.964.000 8.118

Αρχείο Απάντησης:

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. www.in.gr 33.278.000 528
2. www.naftemporiki.gr 10.800.000 1.578
3. www.flash.gr 9.149.000 1.837
4. www.eone.gr 4.620.000 3.604
5. www.hol.gr 4.150.000 4.012
6. www.forthnet.gr 3.376.000 4.883
7. www.hellasyellow.gr 3.312.000 4.967
8. www.otenet.gr 3.240.000 5.057
9. www.pathfinder.gr 2.300.000 7.008
10. www.ypepth.gr 1.964.000 8.118

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου
Εκφώνηση: να αποθηκεύσετε το ανοικτό έγγραφο στο φάκελο C:\ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ\ΕΝΤΥΠΑ με όνομα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αρχείο Εργασίας:

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι διεθνείς εξελίξεις στον οικονο΅ικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτισ΅ικό το΅έα, καθιστούν αναγκαία την απόκτηση, από ολοένα περισσότερους πολίτες, γνώσεων και ικανοτήτων που να είναι εύκολα ανανεώσι΅ες, προσαρ΅όσι΅ες και ΅εταφέρσι΅ες σε διάφορες θέσεις εργασίας. Η κυριότερη αιτία αυτού του φαινο΅ένου είναι οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στις ΅ορφές παραγωγής και εργασίας, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σή΅ερα, είναι ελάχιστοι οι εργαζό΅ενοι που απαιτείται να επιτελούν εξειδικευ΅ένα καθήκοντα ή να χειρίζονται επαναλα΅βανό΅ενες διαδικασίες.

Καθώς προχωρού΅ε στην εποχή της γνώσης, αλλάζουν οι απόψεις ΅ας σχετικά ΅ε το τι είναι εκπαίδευση, πού και πώς παρέχεται και ποιους στόχους επιδιώκει.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους)
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαθεματική
Εκφώνηση: Όταν αποθηκεύουμε πληροφορίες σε ένα αρχείο δίνουμε πάντα ένα νέο όνομα σε αυτό.
Επιλογή από: Σωστό ¨ Λάθος¨
Σωστή Απάντηση: Σωστό ¨ Λάθοςþ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Συμπλήρωσης κενού)
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαθεματική
Εκφώνηση: Τα ονόματα των αρχείων που αποθηκεύονται από τον επεξεργαστή κειμένου έχουν επέκταση ______.
Επιλογή από: Ποιο από τα παρακάτω συμπληρώνει σωστά το κενό:
α. exe
β. doc
γ. ppt
δ. jpg
Σωστή Απάντηση: Σωστό (β)

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Πολλαπλής Επιλογής)
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαθεματική
Εκφώνηση: Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε μία «Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής ’δειας.
Επιλογή από: ¨ α) Powerpoint
¨ β) Word
¨ γ) Excel
¨ δ) Internet Explorer
Σωστή Απάντηση: þ β) Word