ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (2003 - 2005)