ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πλαίσιο κειμένου: Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών   Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων  της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (1ο, 2ο 6ο και 7ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Αττικής

          και τη Σχολική Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2004

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: 76ο και 138ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Ειδική Παιδαγωγική Εισήγηση

Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση, Σύμβουλος του Π.Ι.

Βασικές Αρχές της Διδακτικής Πράξης

Θωμάς Μπάκας,
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

Η Παιδαγωγική Ατμόσφαιρα στο Ολοήμερο

Θεοδώρα Δρούλια,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Οι Αθλητικές Δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης, Σύμβουλος του Π.Ι.

Τα Εικαστικά στο Ολοήμερο Σχολείο

Γεώργιος Σιγάλας,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.
Χριστόφας Μαϊστρέλλης, Διευθυντής 138ου  Δ. Σ. Αθήνας

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.