ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και το Σχολικό Σύμβουλο της 30ης Περιφέρειας Β΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

 

Μελίσσια, 19 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων Αττικής

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Διοίκηση και Ολοήμερο Σχολείο

Ιωάννης Γιαννάκος,

Διευθυντής Β΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

Ειδική Παιδαγωγική Εισήγηση

Χρίστος Παπαρίζος,

Σύμβουλος του Π. Ι.

 

Βασικές Αρχές της Διδακτικής Πράξης

Θωμάς Μπάκας ,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

 

Παιδαγωγική Εισήγηση

Αντώνης Παυλίδης,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Οι Αθλητικές δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Τα Εικαστικά στο Ολοήμερο Σχολείο

Γεώργιος Σιγάλας,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Αικατερίνη Ζουγανέλη,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Μουσική - Μουσικοκινητική στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής