ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (3ο, 4ο και 5ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και τους Σχολικούς Συμβούλους της 8ης και της 9ης Περιφέρειας Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: 5ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

και 129ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Βασικές Αρχές της Διδακτικής Πράξης

Θωμάς Μπάκας ,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

Ειδική Παιδαγωγική Εισήγηση

Ανδρέας Μπαβέλης,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

Παιδαγωγική Εισήγηση

Γεώργιος Σαλαμούρας,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Οι Αθλητικές δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Τα Εικαστικά στο Ολοήμερο Σχολείο

Πολυξένη Αραπάκη,

Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Χριστίνα Αγιακλή,

Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής