ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Νομού Αργολίδος

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και το Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αργολίδος

 

Άργος, 11 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Παιδαγωγική Εισήγηση

Γεώργιος Νάσαινας,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Πελοποννήσου .

Παιδαγωγική Εισήγηση

Αθανάσιος Νάσαινας,

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Μελέτη - Προετοιμασία

Χρίστος Παπαρίζος,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.