ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (2o και 3ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και το Σχολικό Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Λαύριο,9 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου Αττικής

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Γιατί η Παιδεία στο Ολοήμερο Σχολείο είναι Καινοτομία

Αναστασία Παμουκτσόγλου,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Το Εύκρατο Κλίμα της Τάξης στο Ολοήμερο Σχολείο

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου,

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Αθλητικές δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο


Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

 

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Τα Εικαστικά στο Ολοήμερο Σχολείο

Σωτηρία Λαζάρου,
Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών

Η Μουσική - Μουσικοκινητική στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής