ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (2ο, 6o και 7ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και τη Σχολική Σύμβουλο της 16ης Περιφέρειας Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

 

Αθήνα,Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 89ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Θεωρητικά και Πρακτικά Ζητήματα

του Ολοήμερου Σχολείου

Χρήστος Παπαρίζος,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Προβλήματα Συμπεριφοράς στη Σχολική Πράξη

Ελισάβετ Γεωργίου,

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Αθλητικές δραστηριότητες - Χορός στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Μουσική - Μουσικοκινητική στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Αικατερίνη Ζουγανέλη,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Βασιλική Σαμοθράκη,

Υπ/ντρια 89ου Δημ. Σχολείου