ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Δωδεκανήσου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και το Σχολικό Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου

 

Μάσαρη, 14 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Μασάρων Ρόδου

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

Α΄ Ενότητα

17:00 –18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Αξιολόγηση και Καινοτομία του Ολοήμερου Σχολείου: Το Παρόν και το Μέλλον

Αναστασία Παμουκτσόγλου,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Παράγοντες που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό έργο στο Ολοήμερο Σχολείο

Μαρία Τσαλικίδου,

Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Π. Ε. Νοτίου Αιγαίου

Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Σχολείο

Νίκος Σταυριανός,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα Α

Β΄και Γ΄ Ενότητες

18:30 –20:40

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Τμήμα 1 ο

Εκπαιδευτικοί Μουσικής και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Μουσική – Μουσικοκινητική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Νίκος Σταυριανός,

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Βασιλική Ανθοπούλου, Μουσικός

Τμήμα 2 ο

 

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Ανδρέας Τριανταφύλλου,

Εκπαιδευτικός

Τμήμα 3 ο

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Προετοιμασία μαθητών στο Ολοήμερο Σχολείο

Ευάγγελος Λέφας,

Δ/ντής Δ.Σ. Μασάρων Ρόδου.

Τμήμα 4 ο

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Παραμύθι – Λογοτεχνία στο Ολοήμερο Σχολείο

Λεωνίδας Νικόπουλος,

Υ π/ντής Δ.Σ. Μασάρων Ρόδου

Τμήμα 5 ο

Εκπαιδευτικοί Αγγλικής

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Iωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Τμήμα 6 ο

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής

Αθλητικές Δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Περικλής Λαζαρίδης,

Εκπ. Φυσικής Αγωγής

19:20 - 19:50 Διάλειμμα Β

Τμήμα 1 ο

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Λαϊκή Παράδοση στο Ολοήμερο Σχολείο

Λεωνίδας Νικολόπουλος,

Υ π/ντής Δ.Σ. Μασάρων Ρόδου

Τμήμα 2 ο

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Προετοιμασία μαθητών στο Ολοήμερο Σχολείο

Ευάγγελος Λέφας,

Δ/ντής Δ.Σ. Μασάρων Ρόδου.

Τμήμα 3 ο

Εκπαιδευτικοί Μουσικής και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Μουσική – Μουσικοκινητική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Νίκος Σταυριανός,

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Βασιλική Ανθοπούλου, Μουσικός

Τμήμα 4 ο

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Ανδρέας Τριανταφύλλου

Εκπαιδευτικός

Τμήμα 5 ο

Εκπαιδευτικοί Αγγλικής

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Τμήμα 6 ο

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής

Αθλητικές Δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Περικλής Λαζαρίδης,

Εκπ. Φυσικής Αγωγής