ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Σερρών

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας,

         το Σχολικό Σύμβουλο της 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών, τη Δ/νση Π.Ε. και το 2ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Σερρών

 

Ροδολίβος, 24 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους Σερρών

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Παιδαγωγικό Πεδίο στο Ολοήμερο Σχολείο

Θεόδωρος Τελόπουλος,
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Αναγκαιότητα της μετεξέλιξης των Πειραματικών Ολοήμερων Σχολείων

Μόσχος Σαμολαδάς,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

"Δραστηριότητες για το μάθημα των Η/Υ"

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Μουσική Αγωγή και σχολική πράξη

Κων/νος Πατσατζόπουλος,
Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής

Θεατρική Αγωγή - Αισθητική Αγωγή

Σωτηρία Λαζάρου,

Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών

Τοπική Ιστορία

 

Ιωάννης Στρατής

Γεώργιος Καϊμακάμης,

Δάσκαλοι του Δημ. Σχολείου Ροδολίβους Σερρών