ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Ζακύνθου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ιονίων Νήσων και το Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε. Ζακύνθου

 

Κάμπος Ζακύνθου, 17 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Ζακύνθου

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Ειδική Παιδαγωγική Εισήγηση

Γεώργιος Οικονόμου,

Πάρεδρος του Π. Ι.

Παιδαγωγική Εισήγηση

Νικόλαος Αρβανιτάκης,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Ο χορός στο Ολοήμερο Σχολείο

Νικόλαος Αρβανιτάκης,

Εκπαιδευτικός

Οι Αθλητικές δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Ηλίας Φλάμπουρας,

Εκπαιδευτικός

Η Μουσική - Μουσικοκινητική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αικατερίνη Αβούρη, Εκπαιδευτικός