Κεντρική Σελίδα > Προγράμματα > Ειδική Αγωγή > Νοηματική Γλώσσα

ΠΠΕ:28

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΠΕ: «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά Παιδιά» («ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Δρ. Βασίλης Κουρμπέτης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ :
Βασίλης Κουρμπέτης D.Ed.
Δρ. Γρηγόρης Σταϊνχάουερ Ph.D.
Εμμανουήλ Μαρκάκης M.S.

Αναγκαιότητα:

Η εκπαίδευση των Κωφών Παιδιών στην Ελλάδα είναι βασισμένη σε εμπειρικές εκπαιδευτικές πρακτικές χωρίς την αναγκαία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Κωφών Παιδιών, οργάνωση, εποπτεία και καθοδήγηση. Η Ε.Ν.Γ. δε διδάσκεται σαν γνωστικό αντικείμενο στο σχολικό πρόγραμμα.Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εκπαίδευση των Κω­φών μαθητών οργανωμένα, προγραμματισμένα και με μετρήσιμη αποτε­λεσμα­τικότητα. Η υλοποίηση και εφαρμογή του Προγράμματος ήταν αναγκαία γιατην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσής τους. Το αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος ήταν  η Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτης γλώσσας και το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαίδευσης των Κωφών παιδιών στην Ελλάδα

Στόχοι:

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:

 • Η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου το οποίο θα είναι βασισμένο σε αντικειμενικές και μετρήσιμες αξιολογήσεις ούτως ώστε με την χρήση του ΕΕΠ είναι δυνατή η αντικειμενική μέτρηση της προόδου των μαθητών πως και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στο γυμνάσιο.
 • Η δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης και παρακολούθησης της προόδου των  κωφών μαθητών σε όλη τους την ακαδημαϊκή καριέρα .
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Η ενθάρρυνση συμμετοχικής ευθύνης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των γονέων, αφού όλοι έχουν συνεχή και ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ).
 • Η δημιουργία υποδομής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη γενίκευση και εφαρμογή του ΕΕΠ  όχι μόνο στα σχολεία Κωφών αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία Ειδικής Αγωγής και η δημιουργία υποδομής διδασκαλίας της ΕΝΓ.

Εφαρμογή:

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δύο σχολεία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών  στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Συμμετείχαν 21 κωφοί μαθητές, επτά ακούοντες δάσκαλοι και

δύο Κωφοί δάσκαλοι Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.  Επίσης συμμετείχαν δέκα ειδικοί επιστήμονες

από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. 

Αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν το πρόγραμμα θετικά και εκτιμούν ότι: Επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος. Επιτεύχθηκαν μη αναμενόμενοι στόχοι.Το πρόγραμμα επηρέασε σημαντικά την παιδαγωγική τους πρακτική.

Οι μαθητές ανέπτυξαν θετική στάση

Οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν θετικές διαφορές στην επίδοση  όλων των μαθητών ·  Όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι: Το αντικείμενο της διδασκαλίας της Eλληνικής Nοηματικής Γλώσσας θα πρέπει να ενταχθεί σε μόνιμη βάση στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των κωφών μαθητών

Παραδοτέο υλικό

Τα παραδοτέα του προγράμματος ήταν τα εξής:

 • Γραμματοσειρά Χειρομορφών ΕΝΓ

 • Γραμματοσειρά Ελληνικού Δακτυλικού Αλφαβήτου

 • Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Μία βιντεοκασέτα)
 • Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (τρεις  βιντεοκασέτες)
 • Αφίσα και καρτέλες με το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο
 • Εκπαιδευτικό πακέτο για το πρόγραμμα
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ΕΝΓ

Εξοπλισμός Σχολείων:

 1. Τα σχολεία μέσω του προγράμματος απέκτησαν τον ακόλουθο εξοπλισμό:
 2. Πλήρες Σύστημα Multimedia,Εκτυπωτή + Scanner
 3. Video Montaz  6 κεφαλών
 4. Ψηφιακή Video Camera
 5. Προβολέα Computer (μόνο το ΕΙΚ Αθήνας)
 6. Σύστημα Βιβλιοδέτησης (Σπιράλ, Θερμοκ., Πλαστικ.)
 7. Κειμενοτηλέφωνο
 8. Σύστημα φωτεινών σημάτων & δονήσεων