Κεντρική Σελίδα > Περιγραφή

Tο έργο ΣΕΠΠΕ ('Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης') υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την περίοδο 1997-2000 στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.1α "Προγράμματα - Βιβλία" του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.
Αντικείμενο του έργου ΣΕΠΠΕ ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή, η αξιοποίηση και η αξιολόγηση καινοτομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), τα οποία θα υποστήριζαν και θα ενίσχυαν τις απαραίτητες αλλαγές για την ανανέωση της σχολικής γνώσης και την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, στα πλαίσια της υλοποίησης της εσωτερικής μεταρρύθμισης του ελληνικού σχολείου.
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΣΕΠΠΕ αποσκοπούσαν στην ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και των διδακτικών πρακτικών στα σχολεία, την αναβάθμιση του κύρους και την αναπροσαρμογή του ρόλου των εκπαιδευτικών στη σχολική διαδικασία, τη διεύρυνση του επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου και τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες απαιτήσεις της προετοιμασίας των μαθητών για την "κοινωνία της γνώσης" και της "δια βίου εκπαίδευσης".

Ειδικότερα, οι στόχοι αφορούσαν τον πειραματισμό:

  1. Στην εισαγωγή - ενσωμάτωση στο πρόγραμμα του σχολείου, νέων γνωστικών αντικειμένων με έμφαση στην τοπική και τη διεθνή διάσταση.
  2. Στη διεύρυνση του σχολικού προγράμματος προς την κατεύθυνση του ολοήμερου σχολείου.
  3. Στη μετατροπή των αιθουσών διδασκαλίας από "αίθουσες τμημάτων" σε "αίθουσες μαθημάτων" με αναδιάταξη του σχολικού χώρου με έμφαση στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών - εργαστηρίων.
  4. Στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πολλαπλών διδακτικών πηγών.
  5. Στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης και το άνοιγμα του σχολείου στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Ο συνολικός αριθμός των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) που υλοποιήθηκαν την περίοδο 1997-2000 ανήλθαν σε 81 και διεξήχθησαν σε 760 περίπου σχολικές μονάδες από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν 6.200 περίπου εκπαιδευτικοί και περισσότεροι από 75.000 μαθητές. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 6 δις δρχ. και χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ).

 

Αναλυτικά
 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο