Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

O Νόμος 2817/2000 για την ειδική αγωγή εισάγει και το νέο θεσμό των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΥ). Με το άρθρο 2 ανακοινώνεται η ίδρυση ΚΔΑΥ στις έδρες νομών και νομαρχιών, καθορίζεται ο σκοπός της λειτουργίας τους, οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες τους και οι ειδικότητες που θα υπηρετήσουν σε αυτά, πιο συγκεκριμένα το άρθρο 2 αναφέρει:

«Άρθρο 2

Οργάνωση

1. Στις έδρες των νομών και νομαρχιών ιδρύονται και λειτουργούν Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

3. Τα Κ.Δ.Α.Υ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή, όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση-σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σπίτι.

δ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

ε) Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης.

στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ζ) Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2»

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο σε όλα τα Κ.Δ.Α.Υ. τοποθετούνται και υπηρετούν:

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και σε αρκετά από αυτά (κυρίως τα κεντρικά) λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, ειδικοί στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και ειδικοί στη νοηματική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ

 • Προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης

 • Προσφορά υπηρεσιών αξιολόγησης

 • Προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και κοινωνίας

 • Προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης γονέων

ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ. ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Οι πράξεις των Κ.Δ.Α.Υ αποσκοπούν στην

 • ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με εεα

 • βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αμεεα

 • ένταξη και επανένταξη στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα των αμεεα

 • επαγγελματική κατάρτιση των αμεεα και συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία

 • αποδοχή των αμεεα από το κοινωνικό σύνολο και ισότιμη κοινωνική εξέλιξη τους

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ

 • ανίχνευση - διάγνωση - αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • υποστήριξη ατόμων με εεα και των οικογενειών τους και εκπαιδευτική παρέμβαση

 • ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα Ειδικής Αγωγής

Κ.Δ.Α.Υ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση-Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση

 • Συμβουλευτική στα άτομα με εεα και στις οικογένειές τους

 • Ατομικός φάκελος (προτυποποίηση)

 • Θεσμός περιπατητικού εκπαιδευτικού