Περιεχόμενα

• Άρθρο 1
Οργάνωση - Σκοπός

• Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

• Άρθρο 3
Τρόπος Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ.

• Άρθρο 4
Βασικοί άξονες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ.

• Άρθρο 5
Ανίχνευση - Παραπομπή

• Άρθρο 6
Διαδικασία Διάγνωσης - Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης

• Άρθρο 7
Βασικές Αξιολογικές εκθέσεις

• Άρθρο 8
Διαδικασία για την κατάρτιση εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητας Κ.Δ.Α.Υ.

• Άρθρο 9
Αρχείο ατομικών φακέλων

• Άρθρο 10
Υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους

• Άρθρο 11
Ευαισθητοποίση του κοινωνικού συνόλου για θέματα ειδικής αγωγής