Στρογγυλά με Αξία

Εισαγωγικά

Το εκπαιδευτικό λογισμικό του έχετε στα χέρια σας απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, παρέχοντας του την «πρώτη ύλη» και σχέδια μαθημάτων νια να οργανώσει τη διδασκαλία του σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών του. Αποτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα 23 ωρών νια τη διδασκαλία των κερμάτων του ευρώ σε παιδιά με σοβαρές δυσκολίες μάθησης και σε παιδιά που το μαθησιακό τους προφίλ βρίσκεται στο στάδιο:

• των προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων

• της προ-γραφικής ανάπτυξης

• των προ-μαθηματικών εννοιών

• της μειωμένης ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής

• του προφορικού λόγου επιπέδου 3 λέξεων

• της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας.

Ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης, οι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν ομαδικά ή εξατομικευμένα.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

• η ανάλυση των στόχων σε μικρά βήματα

• η μεταφορά από το πραγματικό στην εικόνα

• η εμπλοκή των γονέων και η επέκταση του προγράμματος στο σπίτι

• ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή μεταξύ λογισμικού και χρήστη.

 

Γενικός οδηγός χρήσης των σχεδίων των μαθημάτων

Ενότητα:

Τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε τρεις ενότητες με διαφορετική σκοπιμότητα η κάθε μία

Σχέδιο μαθήματος:

Αναφέρεται ο τίτλος

Περιληπτική παρουσίαση:

Αναφέρεται σε μια πρόταση η κυρίως δραστηριότητα του μαθήματος

Σκοπιμότητα:

Αναφέρεται ο απώτερος σκοπός των δραστηριοτήτων του μαθήματος ο οποίος αναλύεται στη συνέχεια σε στόχους.

Στόχοι:

Γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες

Διαθεματικότητα:

Αναφέρονται οι θεματικοί τομείς με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν οι δραστηριότητες του μαθήματος

Δεξιότητες:

Αναφέρονται οι δεξιότητες που εξασκούνται από τις δραστηριότητες του μαθήματος

Λεξιλόγιο:

Αναφέρονται οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται κατά τις δραστηριότητες και αποτελούν στόχο διδασκαλίας στο συγκεκριμένο μάθημα.

Διάρκεια:

Προτεινόμενος χρόνος μαθήματος.

Υλικό:

Αναφέρεται το υλικό που απαιτείται νια την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Υλικό που πρέπει να προμηθευτεί ο εκπαιδευτικός ή που βρίσκεται στο αρχείο του διδακτικού υλικού του CD.

Προετοιμασία:

Περιγράφεται η στοιχειώδης προεργασία που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός νια την οργάνωση του μαθήματος.

Δράσεις:

Περιγράφονται σε διαβαθμισμένα βήματα οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στην τάξη ή έξω από αυτή. Η διαβάθμιση είναι ενδεικτική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει σκόπιμο να αλλάξει τη σειρά των βημάτων ή να παραλείψει κάποιο, αν η κατανόηση επιτυγχάνεται με μεγαλύτερα βήματα. Σε 6 μαθήματα περιλαμβάνεται ως δράση ένα παιχνίδι από το αρχείο παιχνιδιών του CD.

 

Τα παιχνίδια αξιοποιούνται καλύτερα ως δραστηριότητες εμπέδωσης και δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να παίξει πολλές φορές, καθώς η σειρά παρουσίασης των ασκήσεων αλλάζει κάθε φορά. Είναι σχεδιασμένα σε απλό περιβάλλον ώστε να ευνοούν τη συγκέντρωση των μαθητών με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση. Δίνουν επιβράβευση όχι όμως ποινή.

Προσαρμογές:

Ενδεικτική αναφορά σε προσαρμογές των δράσεων που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός.

Εργασία στο σπίτι:

Αναφέρεται το υλικό που θα εκτυπωθεί από το αρχείο διδακτικού υλικού νια να σταλεί στους γονείς και ακολουθεί η σχετική συνοδευτική επιστολή που εξηγεί στους γονείς την εργασία που πρέπει να κάνουν τα παιδιά στο σπίτι. Οι επιστολές είναι αριθμημένες ώστε οι γονείς να παρακολουθούν τη σειρά των ασκήσεων και να είναι σε θέση να διαπιστώσουν πιθανή απώλεια υλικού.

 

Φύλλο αξιολόγησης

Στόχος

Δραστηριότητα ελέγχου

Επαναλαμβάνονται οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί.

Αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης του στόχου, δηλαδή με ποιο τρόπο ελέγχουμε την απόδοση των παιδιών ως προς το στόχο.

 

Διευκρινήσεις

Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει τους διδακτικούς στόχους που αφορούν στην αναγνώριση και χρήση των κερμάτων αποπαίδια με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Είναι αυτονόητο ότι μετά την ολοκλήρωση του, οι μαθητές που έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν μαθηματικές έννοιες θα πρέπει να εξασκηθούν σε μαθηματικές πράξεις ώστε να υπολογίζουν αθροίσματα ή τα ρέστα.

Στα παιχνίδια χρησιμοποιείται η κοινή όψη των κερμάτων. Είναι η όψη που επιδιώκουμε να αναγνωρίζουν καλύτερα οι μαθητές μας επειδή, καθώς περνά ο χρόνος χρήσης του ευρώ στην ευρωζώνη, θα συμβαίνει πολλές φορές να πάρουν στα χέρια τους κέρματα ευρώ άλλων χωρών.

Η επιλογή των προϊόντων είναι τυχαία ως προς τις παρασκευάστριες εταιρίες αλλά όχι τυχαία ως προς το είδος. Κριτήριο επιλογής αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος, δηλαδή:

• Να είναι συγκεκριμένα προϊόντα

• Να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από τους μαθητές μας

• Να διατίθενται στους χώρους όπου αναπτύσσουν κοινωνικές δραστηριότητες

• Να αντιστοιχίζονται στην αξία ενός εκάστου κέρματος.

 

Οι τιμές που αποδίδονται στα προϊόντα είναι αυτές που προσεγγίζουν την αξία ενός κάθε φορά κέρματος και δεν αποδίδουν με ακρίβεια την τιμή των προϊόντων νια τους εξής λόγους:

Α) Διότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που βρίσκονται στο προ-μαθηματικό στάδιο μάθησης και άρα οι δεκαδικές υποδιαιρέσεις και η πράξη της πρόσθεσης δεν είναι ακόμη κατανοητές.

Β) Διότι σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στα παιδιά μια κατά προσέγγιση εκτίμηση της αγοραστικής δύναμης του κάθε κέρματος.

Η συνοπτική αξιολόγηση τυπώνεται νια κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η αρχική αξιολόγηση είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πραγματοποίηση του αντίστοιχου μαθήματος. Η τελική αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε στο τέλος της ενότητας, ως επανάληψη, είτε στο τέλος όλου του προγράμματος ώστε να ελεγχθεί η εμπέδωση.