Διεξαγωγή Έρευνας - Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη ενότητα, δίνονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με τα ερωτηματολόγια, στη δεύτερη παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για του φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή εκτός του Υπουργείου Παιδείας και στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία.

Ανάλυση αποτελεσμάτων για τις δομές ειδικής αγωγής, τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή και τους μαθητές που εξυπηρετούνται.

Η συλλογή των δεδομένων με τα ερωτηματολόγια είχε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό επιστροφής (90%) και ο τελικός αριθμός ανήλθε σε απαντήσεις από 1192 σχολικές μονάδες. Η επεξεργασία των δεδομένων έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχεδόν για όλες τις μεταβλητές. Σημαντικά προβλήματα προέκυψαν μόνο στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που αφορούσαν στοιχεία διάγνωσης ή παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

 

Μαθητές ΣΜΕΑ ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

Μαθητές ΣΜΕΑ ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

Μαθητές ΣΜΕΑ ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και γεωγραφική περιφέρεια 

Μαθητές ΣΜΕΑ ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και φύλο 

Μαθητές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ανά ηλικία 

Οικότροφοι ΣΜΕΑ ανά φύλο

Μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική της ελληνικής ανά δυσκολία

Μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική της ελληνικής ανά νομό 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ανά περιφέρεια 

Στέγαση Ειδικών Σχολείων 

Συστέγαση Ειδικών Σχολείων με Σχολεία Γενικής Αγωγής 

Συστέγαση Ειδικών Σχολείων με Ιδρύματα

Συστέγαση Ειδικών Σχολείων με Νοσηλευτήρια 

Στέγαση τμημάτων ένταξης 

Διαθέσιμοι χώροι Ειδικών Σχολείων 

Διαθέσιμοι χώροι Τμημάτων Ένταξης

Διαθέσιμοι χώροι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες των ΣΜΕΑ σε όλη την Ελλάδα 

Υλοποίηση προγραμμάτων από τις ΣΜΕΑ

Υλοποίηση προγραμμάτων από τις ΣΜΕΑ ανά είδος 

Υλοποίηση προγραμμάτων από τις ΣΜΕΑ ανά είδος και περιφέρεια 

Θεματολογία προγραμμάτων

Εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΜΕΑ ανά φύλο και σχέση εργασίας 

Εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΜΕΑ ανά ειδικότητα

Πρόσθετες σπουδές εκπαιδευτικών ΣΜΕΑ
Σπουδές Άντρες Γυναίκες Σύνολο %
Γενική Αγωγή 384 404 788 40,7
Ειδική Αγωγή 512 634 1146 59,3
Σύνολο 896 1038 1934 100

Πρόσθετες σπουδές εκπαιδευτικών ΣΜΕΑ στην Ειδική Αγωγή
Σπουδές Άντρες

Γυναίκες

Σύνολο

%

Διδασκαλεiο

399

425

824

71,9

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε/Π.Ε.Κ./Π.Α.Τ.Ε.Σ

39

56

95

8,3

Μεταπτυχιακό

20

57

77

6,7

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.

25

 40

65

5,7

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

11

35

46

4,0

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.

9

13

22

1,9

Διδακτορικό

9

8

17

1,5

ΣΥΝΟΛΟ

512

634

1146

100

Πρόσθετες σπουδές εκπαιδευτικών ΣΜΕΑ στην Ειδική Αγωγή 

Σπουδές εκπαιδευτικών ΣΜΕΑ ανά περιφέρεια

Εκπαιδευτική εμπειρία στην Ειδική Αγωγή

Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΜΕΑ ανά φύλο

Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΜΕΑ ανά ειδικότητα

Εμπειρία ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση
Έτη Ν %
0-5 έτη 68 27,4
5-10 έτη 31 12,1
10-20 έτη 101 41,7
>20 έτη 50 18,8
ΣΥΝΟΛΟ 236 100,0

Εμπειρία ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση
 

Διοικητικό προσωπικό

Βοηθητικό προσωπικό

 Σύνολο

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη

0

0

2

17

19

Αττική

0

0

4

96

100

Βόρειο Αιγαίο

0

0

0

15

15

Δυτική Ελλάδα

0

0

0

14

14

Δυτική Μακεδονία

0

1

0

23

24

Ήπειρος

0

1

1

10

12

Θεσσαλία

0

0

0

21

21

Ιόνια Νησιά

0

1

1

17

19

Κεντρική Μακεδονία

0

2

7

62

71

Κρήτη

1

5

4

40

50

Νότιο Αιγαίο

0

1

2

16

19

Πελοπόννησος

0

1

0

20

21

Στερεά Ελλάδα

0

0

0

29

29

ΣΥΝΟΛΑ

1

12

21

380

414

Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή
Σύνολο 413
Φορείς-υπηρεσίες 225
Σύλλογοι-σωματεία 179
Σύλλογοι ειδικοτήτων 9
Καταχωρήθηκαν ανά γεωγραφική περιφέρεια και νομό.

 

 

Επιστροφή