Νομοθεσία

Από τη συλλογή και την επεξεργασία της νομοθεσίας προέκυψαν συνολικά 128 νομοθετήματα (69 από αυτά προέκυψαν από νόμους, 28 από Υπουργικές αποφάσεις, 21 από Προεδρικά Διατάγματα, 5 από Κ.Υ.Α και 5 από εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας), τα οποία οργανώθηκαν και ταξινομήθηκαν σε θεματικές ενότητες για ευκολότερη πρόσβαση.

Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- ν. 2817/2000 άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 (ΦΕΚ 78/Α)

«Εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 7 περ. α) (ΦΕΚ 267/Α)

«Ρύθμιση Εκπ/κών Θεμάτων και άλλες διατάξεις».

Β ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 156/Α)

- ν. 2817/2000 άρθρο 1 παρ. 11, 12.

- Π.Δ.200/98 (ΦΕΚ 161/Α΄ )

«Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων»

-Π.Δ.201/98 ( ΦΕΚ 161 Α΄ )

« Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων»

Γ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.)

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Π.Δ. 603/1982 (ΦΕΚ 117/Α)

«Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Ειδικής Αγωγής»

- ν. 2817/2000 άρθρο 1 παρ. 13, 14, 16 και 20 (ΦΕΚ 78/Α)

- Π.Δ. 86/ (65 Α΄ )

« Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα γυμνασίων Ειδικής Αγωγής»

- απ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρ. Γ6/2751/01 (ΦΕΚ 2746/Β)

«Καθορισμός ωρολογίου προγράμματος Σ.Μ.Ε.Α. Π.Ε.».

- απ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρ. 80854/Γ6/1/8/02 (ΦΕΚ 1067/Β)

«Τροποποίηση αποφ. Γ6/2751/01 για το ωρολόγιο πρόγραμμα Σ.Μ.Ε.Α. Π.Ε.».

- απ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 108474/Γ6/16-10-2002 (ΦΕΚ 1356/Β)

«Καθορισμός τρόπου παροχής Εκπ/σης στο σπίτι».

- απ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρ. 71766/Γ6/10-7-2003

«Ορισμός Σ.Μ.Ε.Α. εφαρμογής προγράμματος ευέλικτης ζώνης».

2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Μ.Ε.Α.

- ν. 1566/1985 άρθρο 11 (ΦΕΚ 156/Α)

- ν.2817/2000 άρθρο 1 παρ. 19 (ΦΕΚ 78/Α)

- Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20/Α).

«Επαναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Π.Ε. και Δ.Ε.».

3. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- ν. 2817/2000 άρθρο 3 παρ. 1 (ΦΕΚ 78/Α)

- ν. 1304/1982 άρθρο 3 (ΦΕΚ 144/Α)

«Για την επιστημονική- παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκ/ση και άλλες διατάξεις»

- Π.Δ. 74/1989 (ΦΕΚ 341/7-2-89/Α)

- Π.Δ. 78/2003 (ΦΕΚ 78/Α) «Προσόντα Σχολικών Συμβούλων ειδικότητος κωφών, βαρηκόων και τυφλών»

- Απόφ. 2/756290022/28-12-2000 (ΦΕΚ 2 Β΄) «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης για τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑ»

4. ΙΔΡΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

- ν. 1566/1985 άρθρο 35 παρ. 1 (ΦΕΚ 156/Α)

- ν. 2817/2000 άρθρο 1 παρ. 18 και 20 (ΦΕΚ 78/Α)

- αποφ. Γ6/273/26-6-2000

«Μετατροπή των Ειδικών Τάξεων σε τμήματα ένταξης».

- απόφ. Γ6/590/26-9-2001 (ΦΕΚ 1250/Β)

«Διορθώσεις και προσθήκες στη Γ6/273/2000 απόφαση».

- Κ.Υ.Α. Γ6/710/9-11-2000 (ΦΕΚ

«Αύξηση - μείωση θέσεων Εκπ/κού Προσ/κού Σ.Μ.Ε.Α.».

- απόφ. Γ6/4625/9-11-2001 (ΦΕΚ 1640/Β)

«΄Ίδρυση και προαγωγή Σ.Μ.Ε.Α. στην Π.Ε. Αύξηση θέσεων Προσ/κού»

- απόφ. Γ6/4626/9-11-2001 (ΦΕΚ 1640/Β)

«Ίδρυση και προαγωγή Σ.Μ.Ε.Α. στην Δ.Ε. Αύξηση θέσεων Προσ/κού».

- απόφ. 22023/Γ6/3-3-2003

«Κατανομή 40 θέσεων Εκπ/κών Κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ σε Σ.Μ.Ε.Α.».

- Κ.Υ.Α. 107893/Γ6/3-10-2003 (ΦΕΚ 1494/Β΄ )

«Ιδρύσεις Σ.Μ.Ε.Α. στη Δ.Ε. Αύξηση θέσεων Προσωπικού».

5. ΕΝΤΑΞΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

- ν.2817/2000 άρθρο 1 παρ. 13, 15 και 20 περ. α)

- απόφ. 102357/Γ6/1-10-2002 (ΦΕΚ 1319/Β)

«Ένταξη - φοίτηση και αποφοίτηση ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα τμήματα ένταξης».

Δ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ν. 2817/2000 άρθρο 1 παρ. 14 και 15 περ. στ) (ΦΕΚ 78/Α)

- Π.Δ.603/82 ( ΦΕΚ 117 Α΄ )

« Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων Ειδικής Αγωγής»

- απόφ. Γ6/409/18-4-2001 (ΦΕΚ 527/Β)

«Καθορισμός λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας».

- απόφ. Γ6/408/18-4-2001 (ΦΕΚ 527/Β)

«Καθορισμός ωρολογίου προγράμματος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας».

- απόφ. 11008/ΣΤ5/18-10-2002 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

«Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ειδικών Γυμνασίων».

- απ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 132949/Γ6/27-11-2003

«Ορισμός έναρξης και λήψης σχολ. και διδ. έτους των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.».

2. ΕΝΤΑΞΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

- ν.2817/2000 άρθρο 1 παρ. 15 περ. α) και 62.)

- απόφ. 102357/Γ6/1-10-2002 (ΦΕΚ 1319/Β)

«Ένταξη - φοίτηση και αποφοίτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες …..».

- αποφ. 80967/Γ6/1-8-2002 (ΦΕΚ 1103/Β)

«Καθορισμός τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτώντων από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 20 και 23 του ν.2817/2000».

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

- ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 35 (ΦΕΚ 141/Α) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 267/Α)

«Ρύθμιση Εκπ/κών Θεμάτων και άλλες διατάξεις»

4. ΙΔΡΥΣΕΙΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

- Π.Δ. 137/1983 (ΦΕΚ 60/Α)

«Ίδρυση Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης».

- Π.Δ. 293/1988 (ΦΕΚ 136/Α)

«Μετατροπή των κατώτερων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.) σε Τ.Ε.Σ. Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».

- Π.Δ. 239/1991 (ΦΕΚ 91/Α)

«Ίδρυση Τ.Ε.Σ. Ειδικής Αγωγής Κωφών- Βαρηκόων Θεσσαλονίκης».

- ν. 2817/2000 άρθρο 5 (ΦΕΚ 78/Α).

- Κ.Υ.Α. Γ6/4626/29-11-2001 (ΦΕΚ 1640/Β)

«Ίδρυση και προαγωγή Σ.Μ.Ε.Α. στη Δ.Ε. ……...».

- Κ.Υ.Α. 94072/Γ6/13-9-2002 (ΦΕΚ 1248/2002)

«Ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α. στην Δ.Ε………..».

- Κ.Υ.Α. 107893/Γ6/3-10-2003 (ΦΕΚ

«Ιδρύσεις Σ.Μ.Ε.Α. στη Δ/θμια Εκπ/ση - Αύξηση θέσεων».

-απόφ.61278/Γ6/13-6-2002 (ΦΕΚ 765/Β΄ )

« Μετατροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου σε ΕΕΕΕΚ»

-απόφ. 91076/Γ6/9-9-2002 (ΦΕΚ 1262/Β΄ )

«Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού , ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού για κάθε ΕΕΕΕΚ κατά κλάδους και ειδικότητες».

Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Μ.Ε.Α.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ

- ν. 1566/85 άρθρο 35 παρ. 1 και 2 και άρθρα 12 παρ. 4, 13 παρ. 4 και άρθρο 14 παρ. 4.

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 78/Α)

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

- ν. 2916/2001, άρθρο 9 παρ. Δ2 (ΦΕΚ 114/Α)

«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπ/σης και ρυθμίσεις θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής».

- Π.Δ. 339/2000 (ΦΕΚ 284/Α)

«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις Εκπ/κού Προσ/κού της Δ/θμιας Εκπ/σης».

2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 παρ. 4 (ΦΕΚ 78/Α)

- ν. 2916/2001 άρθρο 9 κεφ. Δ΄ παρ. 2 (ΦΕΚ 114/Α)

- ν. 2942/2001, άρθρο 1 παρ. 10 (ΦΕΚ 202/Α).

«Πρόσληψη αναπληρωτών εκπ/κών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπ/σης και τις ανάγκες των Σχολείων και άλλες διατάξεις».

- ν. 3027/2002, άρθρο 6 παρ. 18 (ΦΕΚ 152/Α)

«Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

- ν. 3149/2003, άρθρο 13 παρ. 13 και 21 (ΦΕΚ 141/Α)

«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

- αποφ. αρ. 42788/Γ6/2-5-2003 (ΦΕΚ 579/Β)

«Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων σε Σ.Μ.Ε.Α.».

- αποφ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 99241/Γ6/16-9-2003

«Καθορισμός ποσοστού πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών σε Σ.Μ.Ε.Α.».

3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Υ.

- ν. 1566/1989, άρθρο 16 κεφ. Β΄ (ΦΕΚ 167/Α)

«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

- ν. 1824/1988, άρθρο 5 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 296/Α)

«Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

- Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α).

«Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 7 περ. δ΄ και ε΄ (ΦΕΚ 267/Α)

«Ρύθμιση Εκπ/κών Θεμάτων και άλλες διατάξεις».

- εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. 119535/Δ2/29-10-2003

«Μεταθέσεις εκπ/κών Δ.Ε. 2003-2004».

- εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.36123/134/122974/Δ1/31-10-2003

«Μεταθέσεις εκπ/κών λειτουργών Π.Ε. 2003-2004».

4. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

- ν. 1566/1985 άρθρο 35 παρ. 14 (ΦΕΚ 176/Α)

- ν. 2327/1995 κεφ. Β΄ (ΦΕΚ 156/Α)

«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, Παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπ/κών και άλλες διατάξεις».

- αποφ. Γ3/29/23-1-85 (ΦΕΚ 43/Β)

«Περί δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής».

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 παρ. 3 (ΦΕΚ 78/Α)

- ν.2986/2000 άρθρο 8 παρ. 6 (ΦΕΚ 24/Α)

«Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Π.Ε. και Δ.Ε., αξιολόγηση του εκπ/κού έργου των Εκπ/κών».

5. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.

- ν.2817/2000 άρθρο 4 παρ. 4

ΣΤ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Μ.Ε.Α.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ

- ν. 1566/85, άρθρο 35 παρ. 1, 2, 3, 6, 7, 8 και 9

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 κεφ. Β΄ παρ. 1, 2 και 4

- ν. 2916/2001 άρθρο 9 παρ. Δ2 (ΦΕΚ 114/Α)

- ν. 3027/2002 άρθρο 6 παρ. 19 περ. δ)

«Ρύθμιση θεμάτων Ο.Σ.Κ., Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

- ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 4 (ΦΕΚ 141/Α)

- απόφαση με αριθμό Γ6/779/7-12-2000 (ΕΚ 1567/Β)

«Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης των θέσεων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των Κ.Δ.Α.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α., κριτήρια επιλογής και τοποθέτηση».

2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

- ν.2817/2000 άρθρο 4 παρ. 3

- ν. 3027/2002, άρθρο 6 παρ. 19 περ. β) και γ)

3. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 παραγρ. 4 περ. Δ΄

- Π.Δ. 56/19-3-2001 (ΦΕΚ 56/Α)

«Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α. και Κ.Δ.Α.Υ.».

- ν. 2683/1999 άρθρο 68 (ΦΕΚ 19/Α)

«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις».

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού (Ε.Ε.Π.)

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 περ. ε΄ παρ. 2

- ν. 1566/85 άρθρο 35 παρ. 14

- ν. 2683/99 άρθρο 58 (ΦΕΚ 19/Α)

«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις».

5. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

- ν. 1566/1985 άρθρο 35, άρθρα 2, 3, 6, 7, 8 (ΦΕΚ 156/Α)

- ν. 2817/2000 άρθρο 3 παρ. 4, 5, 6, 7, 10, 15

- ν. 2946/2001 άρθρο 21 (ΦΕΚ 224/Α)

«Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 6 (ΦΕΚ 267/Α)

- ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α)

«Διαμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».

- 2817/2000 άρθρο 4 κεφ. Στ΄ παρ. 4 (ΦΕΚ 78/Α).

Ζ Κ.Δ.Α.Υ.

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- ν. 2817/2000 άρθρο 2 και άρθρο 1 παρ. 20 περ. δ) (ΦΕΚ 78/Α)

- απόφ. Υπουργ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/4494/1-11-2001 (ΦΕΚ 1503/Α)

«Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. των Ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτών».

- έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρ. 18284/ΣΤ5/20-2-2002

«Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων Κ.Δ.Α.Υ.».

- αποφ. ΥΠΕΠΘ 142845/Γ6/16-12-2003 (ΦΕΚ 1891 Β΄ ) «Ορισμός έδρας και περιφέρειας Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)- Κατανομή Οργανικών Θέσεων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΚΔΑΥ»

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

α) Προϊστάμενοι Κ.Δ.Α.Υ.

- ν. 2817/2000 άρθρο 2 παρ. 8

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 7 περ. ζ)

β) Περιφερειακοί Δ/ντές Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης

- ν.2986/2002 άρθρο 2 παρ. 6 (ΦΕΚ 24/Α)

- απόφ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β)

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε. κλπ.».

- απόφ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 132947/Γ6/27-11-2003 (ΕΚ 1809/Β)

«Συμπλήρωση αποφ. Φ.353.31/324/105657/Δ1/8-10-2002».

γ) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

- ν. 2817/2000 άρθρο 14 παρ. 29γ) (ΦΕΚ 78/Α)

- Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α)

«Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την Πρωτ/θμια και Δευτ/θμια Εκπ/ση».

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 1 περ. ε) (ΦΕΚ 267/Α).

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 7 περιπτ. β), γ), δ), ε) και στ)

- ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 34 (ΦΕΚ 141/Α)

4. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

- ν. 2817/2000 άρθρο 2 παρ. 4

άρθρο 3 παρ. 4 περιπτ. α) και β), παραγρ. 5 περιπτ. α) και β), παρ. 7, παρ. 8,παρ. 10 και άρθρο 4 κεφ. Β΄

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 7 περιπτ. δ) και στ)

- αποφ. Γ6/779/7-12-2000 (ΦΕΚ 156/Β)

«Καθορισμός και διαδικασία προκήρυξης των θέσεων κ.λ.π.».

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- ν. 2817/2000 άρθρο 2 παρ. 4

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

- ν. 2817/2000 άρθρο 2 παρ. 13 (ΦΕΚ 78/Α)

- ν. 3027/2002 άρθρο παρ. 6 και 19 (ΦΕΚ 152/Α)

- Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/2003)

- ν. 3194/2003 άρθρο 2 παρ. 5 (ΦΕΚ 267/Α)

Θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Π.Δ. 86/2001 άρθρο 27 (ΦΕΚ 73/Α)

«Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου»

- Π.Δ. 26/2002 άρθρο 1 παρ. 19 (ΦΕΚ 21/Α)

«Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 ‘’αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου’’».

- Π.Δ. 80/2003 άρθρο 9 (ΦΕΚ 77/Α).

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 …».

- Π.Δ. 157/1986 (ΕΚ 60/Α)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δ.Ε.».

- εγκ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/141/14-5-92

« Αξιολόγηση μαθημάτων Μουσικής και ξένης γλώσσας».

- εγκ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 124224/Γ6/7-11-2003

«Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά δυσλεξίας».

Ι ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

- Π.Δ. 147/1976 άρθρα 14 και 21 (ΦΕΚ 56/Α)

- ν. 2817/2000 άρθρο 4 παρ. 5

 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

- ν. 2817/2000 άρθρο 14 παρ. 29.

 3. Διευθύνσεις και Γραφεία Π.Ε. και Δ.Ε.

- ν.1566/1985 άρθρο 56

- ν. 2043/1992 άρθρο 6 (ΦΕΚ 79/Α)

ΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Π.Δ. 86/2001 άρθρο 27 παρ. 1 εδαφ. β΄ (ΦΕΚ 73/Α)

«Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου».

- Π.Δ. 26/2002 άρθρο 1 παρ. 19 (ΦΕΚ 21/Α)

«Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001».

- Π.Δ. 80/2003 άρθρο 2 (ΦΕΚ 77/Α)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001».

2. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

- Π.Δ. 86/2001 άρθρο 36 παρ. 7

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

- ν. 2640/1998 άρθρο 12 (ΦΕΚ 206/Α)

«Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

- ν. 2909/2001 άρθρο 1 παρ. 2 (ΦΕΚ 90/Α)

«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

- ν. 3027/2002, άρθρο 6 παρ. 8 (ΦΕΚ 152/Α)

«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και άλλες διατάξεις».

- αποφ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.152/Β6/1504/23-5-2001 (ΦΕΚ 659/Β)

«Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Δ.Ε. που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδ. α της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2525/97 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2909/2001».

- έγγρ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.151/44573/Β6/26-4-2002

«Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση».

ΙΒ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

- ν. 2817/2000 άρθρο 3 παρ. 14 (ΦΕΚ 78/Α)

- ν.2190/1994 άρθρο 21 (ΦΕΚ 28 Α)

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

- ν. 2621/1998 άρθρο 2 παρ. 24 (ΦΕΚ 136/Α)

«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. κλπ.».

- Κ.Υ.Α. ΙΒ/6071/26-8-1998

«Μεταφορά μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε.».

ΙΓ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α)

«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενου υπαλλήλου εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις».

- Κ.Υ.Α. αρ. 2/70417/1022/30-8-1999 (ΦΕΚ 1967/Β)

«Καθορισμός ημερών εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

- ν. 2839/00 (ΦΕΚ 196/Α΄ ) « Ρυθμίσεις Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».

- απ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΔΙΠΠ/ΦΑΣ 2.1/ΟΙΚ.10344/ (ΦΕΚ 594/Β)

«Καθορισμός τρόπου εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων».

- ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220/ Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»

- ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α) «Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

-Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α )

« Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα»

Επιστροφή