Αρμοδιότητες

Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθρο 14)

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που είχε ιδρυθεί το 2000 βάσει του Ν. 2817/2000, επανιδρύεται ως Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει του νέου νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν. 3699/2008).

 

 Θέσεις (άρθρο 14)

Οι θέσεις του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι οι εξής:

α) δύο (2) θέσεις συμβούλων ΕΑΕ

β) δύο (2) θέσεις μόνιμων παρέδρων ειδικότητας ΕΑΕ και

γ) επτά (7) θέσεις παρέδρων με θητεία με διαφορετική ειδικότητα ανάλογα με την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Για το διορισμό στις θέσεις συμβούλων και μονίμων παρέδρων απαιτείται:

α) πτυχίο συναφούς με το αντικείμενο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,

β) διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο και

γ) οκταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στην ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ ή ΚΕΔΔΥ).

Για το διορισμό στις θέσεις παρέδρων με θητεία απαιτείται:

α) πτυχίο συναφούς με το αντικείμενο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,

β) μετεκπαίδευσης την ΕΑΕ, στα διδασκαλεία των Πανεπιστημίων ή σε αντίστοιχα της αλλοδαπής, ή μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία και

γ) οκταετής προϋπηρεσία στην ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ ή ΚΕΔΔΥ).

 

 Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις (άρθρο 14)

Στις συνεδριάσεις του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μετέχουν με δικαίωμα ψήφου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Τμήματος:

α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία,

δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία και

ε) ένας (1) εκπρόσωπος γονέων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 

Αρμοδιότητες (άρθρο 14)

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εντάσσονται τα εξής:

  • επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση θεμάτων της ΕΑΕ

  • υποβολή προτάσεων για σχεδιασμό και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΑΕ

  • σχεδιασμός και υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης της ΕΑΕ σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και τα Τμήματα ΕΑΕ των Πανεπιστημίων

  • σχεδιασμός και ανάπτυξη ωρολογίων προγραμμάτων

  • σχεδιασμός διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  • αξιολόγηση προγραμμάτων ΕΑΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  • προώθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην ΕΑΕ

  • επιστημονική υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ, των Συμβούλων ΕΕΠ και των προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης

  • συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΑΕ

  • αξιολόγηση του έργου των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.