Έργο του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

Το έργο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) όπως περιγράφεται από το νόμο 3699/2008 (άρθρο 14, παρ.3) είναι:

«α) η επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΑΕ και η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΑΕ,

β) ο σχεδιασμός και η υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΑΕ σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ Ινστιτούτου, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και τα Τμήματα ΕΑΕ των Πανεπιστημίων,

γ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

δ) η αξιολόγηση των προγραμμάτων ΕΑΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ Ινστιτούτου,

ε) η προώθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην ΕΑΕ,

στ) η επιστημονική υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ, των Συμβούλων ΕΕΠ και των προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης,

ζ) η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργα­νώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΑΕ,

η) η αξιολόγηση του έργου των ΚΕΔΔΥ.»

 

Στο άρθρο 34, παρ. 6 του ίδιου νόμου, η περιγραφή του έργου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) συμπληρώνεται από τα εξής:

«Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος ΕΑΕ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους σχολείων ΕΑΕ, ΤΕ και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και παράλληλης στήριξης,

β) την προσωνυμία και τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευμένο τύπο των σχολείων ΕΑΕ και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που φοιτούν στις μονάδες αυτές και τις επί μέρους τάξεις,

γ) τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης στο σπίτι και των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης,

δ) τα ειδικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ,

ε) την εντόπιση, διάγνωση, εγγραφή, μετεγγραφή, αξιολόγηση και κατάταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ και στα ΤΕ,

στ) τα εβδομαδιαία ωράρια διδακτικής εργασίας ή άλλης απασχόλησης του προσωπικού ΕΑΕ,

ζ) την οργάνωση και λειτουργία των ΣΜΕΑΕ, τη διάρθρωση και τις βασικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος τους και το είδος και τη μορφή των υποστηρικτικών υπηρεσιών,

η) την κατανομή κατά κλάδους και ειδικότητες των ΕΠ, ΕΕΠ και ΕΒΠ σε κάθε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ,

θ) τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ι) την προσφορά συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

ια) τις εξετάσεις, αξιολογήσεις, βαθμολογίες και την προαγωγή των μαθητών των ΣΜΕΑΕ και των μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις,

ιβ) άλλα επιβοηθητικά μέσα που είναι προσιτά και επιστημονικώς αποδεκτά και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατ' εξαίρεση κατά τη διδασκαλία των μαθητών με σοβαρές διαταραχές ακοής ή/και με σοβαρές διαταραχές όρασης».

Επιπλέον βάσει του ν. 3699/2008 ορίζεται ότι στο έργο του Παιδαγωγικού εμπίπτουν:

  • Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης των ειδικών νηπιαγωγείων (άρθρο 8.2).

  • Η εισήγηση για την κατάρτιση προγραμμάτων για την επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (άρθρο 25.2).

  • Η εισήγηση, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. για τους μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα μετά από πρόσκληση που τους απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον (άρθρο 3.3).

  • Η συμμετοχή ενός εκπροσώπου, Συμβούλου ή Παρέδρου του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Επιτροπή «ΕΝΟΡΑΣΙΣ» η οποία είναι Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την επωνυμία Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής Braille (άρθρο 7.3).

  • Η εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με σκοπό τον καθορισμό των καθηκόντων και υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ), του ειδικού εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) των σχολείων ειδικής αγωγής και του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ (άρθρο 34.6).

  • Η εισήγηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο (α) τη σύσταση θέσεων  σχολικών συμβούλων ΕΑΕ προσχολικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και θέσεων συμβούλων ΕΕΠ όλων των κλάδων ΠΕ και τον καθορισμό των λεπτομερειών της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους, (β) τον καθορισμό ή τροποποίηση των κλάδων και των θέσεων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, των τυπικών προσόντων διορισμού, και κάθε άλλης λεπτομέρειας που αφορά το προσωπικό αυτό (άρθρο 34.1).

  • Τέλος για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος ΕΑΕ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ Ινστιτούτου (άρθρο 24.3)