ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310 995718

Fax  2310 995711

e-mail  latin@civil.auth.gr

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1  Ημερομηνία και τόπος γέννησης

24 Απριλίου 1950 – Θεσσαλονίκη

1.2  Οικογενειακή κατάσταση

Παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

2.1  Τίτλοι

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1973)

Διδάκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1980)

Υφηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1983)

2.2  Μετεκπαίδευση

Μεταπτυχιακός ερευνητής στο Kings College, University of London (1979)

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

- Βοηθός Έδρας Υδραυλικής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1976-1980)

- Επιμελητής Έδρας Υδραυλικής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1980-1982)

- Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1982-1983)

- Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1983-1985)

- Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1985-1989)

- Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1989-)

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από το 1976 μέχρι και σήμερα ασχολείται με τη διδασκαλία θεωρίας και φροντιστηριακών ασκήσεων, την παρακολούθηση φοιτητικών θεμάτων και την επίβλεψη διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως μέλος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Πιο αναλυτικά έχει διδάξει ή διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για διδακτορικό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α) Μηχανική Ρευστών

β) Αεροδυναμική

γ) Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

δ) Εγγειοβελτιωτικά Έργα

ε) Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών

στ) Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

ζ) Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία

Σε ό,τι αφορά την εξειδικευμένη ενασχόληση και εμπειρία του με τα εκπαιδευτικά ζητήματα αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

α)    Από το 1998 έως σήμερα είναι Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

β)    Από το 1998 έως και το 2009 συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών του Α.Π.Θ. και γενικότερα ως συντονιστής των ελληνικών Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών στο Θεματικό Δίκτυο του προγράμματος SOCRATESEUCEET” (European Civil Engineering Education and Training).

γ)    Από το 2003 έως και το 2008 ήταν ιδρυματικός υπεύθυνος για το Α.Π.Θ. του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) του Γ’ Κ.Π.Σ. με τίτλο “Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Α.Π.Θ.”.

δ)    Από το 2003 έως και το 2008 ήταν ιδρυματικός υπεύθυνος για το Α.Π.Θ. του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) του Γ’ Κ.Π.Σ. με τίτλο “Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας στο Α.Π.Θ.”.

ε)     Κατά τη διάρκεια του 2006 διετέλεσε επιστημονικώς υπεύθυνος για το Α.Π.Θ. του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση) του Γ’ Κ.Π.Σ. με τίτλο “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου / Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ.”.

στ)   Στο διάστημα 2004-2005 διετέλεσε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας “Lifelong Learning in Civil Engineering” του Θεματικού Δικτύου EUCEET.

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα ερευνητικά αντικείμενα με τα οποία έχει ασχοληθεί από το 1976 μέχρι και σήμερα είναι τα εξής:

α) Ροές σε αγωγούς μεταβλητής διατομής

β) Υδραυλικό πλήγμα

γ) Βιολογικές ροές

δ) Στοχαστική υδρολογία

ε) Υπόγειες ροές

στ) Διαχείριση υδατικών πόρων

ζ) Ρύπανση υπόγειων νερών

η) Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων

θ) Γεωθερμία

ι) Ανάλυση αποφάσεων

ια) Οικονομική αποτίμηση των υδατικών πόρων

ιβ) Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έχει λάβει μέρος σε 38 ερευνητικά προγράμματα, σε 20 από τα οποία ως επιστημονικώς υπεύθυνος. Τα αντικείμενα των ερευνητικών αυτών έργων εμπίπτουν κατά κανόνα στους παραπάνω ερευνητικούς άξονες (5α-5ιβ).

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει δύο διατριβές, τρία βιβλία, τρεις τόμους διδακτικών σημειώσεων, τρία εκτεταμένα κεφάλαια ειδικών βιβλίων και 141 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

8. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Είναι μέλος των παρακάτω επιστημονικών οργανισμών:

α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

β) Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (ΕΥΕ)

γ) Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF)

δ) EUCEET Association

Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής δραστηριότητας συμμετείχε και συμμετέχει σε επιτροπές, συμβούλια, οργανώσεις κτλ., όπως φαίνεται παρακάτω:

-    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Τομέα “Flows in Porous Media” του Διεθνούς Οργανισμού ΙΑΗR (International Association of Hydraulic Engineering and Research) (1982-1990)

-    Μέλος Δ.Σ. της ΕΥΕ (1984-1986)

-    Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. της ΕΥΕ (1986-1990)

-    Μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Υδρολογικού Προγράμματος (IHP) της UNESCO (1991-1993)

-    Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ (Γνωμοδοτικής για Εκπαιδευτική Πολιτική) (1994)

-    Μέλος Επιτροπής του ΥΜΑΘ για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (1994-1995)

-    Αντεπιστέλλον μέλος της Accademia Pontaniana της Νapoli (1995-2000)

-    Μέλος-εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. στην AECEF (Association of European Civil Engineering Faculties) (1995-2001)

-    Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής Παιδείας, Επιμόρφωσης και Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1996-2000)

-    Τακτικό μέλος της Accademia Pontaniana της Νapoli (2000-)

-    Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AECEF (2000-)

-    Μέλος της Management Committee του Θεματικού Δικτύου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SOCRATESEuropean Civil Engineering Education and Training (EUCEET) (2002-2009)

-    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤομέαEducation and Professional Developmentτου Διεθνούς Οργανισμού ΙΑΗR (International Association of Hydraulic Engineering and Research) (2002-2005)

-    Αντιπρόεδρος δικτύου εργαστηρίων υδρολογίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης υδατικών πόρων ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ (2004-2007) και Πρόεδρος (2008-)

-    Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού EUCEET Association (2009-)

-    Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010-)

Επίσης είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών και έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών πολλών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι εκδότης των τόμων πρακτικών 3 συνεδρίων:

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ

Η διοικητική του δραστηριότητα στον ακαδημαϊκό χώρο είναι η ακόλουθη:

-    Διευθυντής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (1985-1987)

-    Εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (1989-1991)

-    Αναπλ. Μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. (1992-1995) και τακτικό μέλος (1995-1998)

-    Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1993-1997)

-    Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (1993-1997)

-    Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1994-1997)

-    Μέλος Επιτροπής Εποπτείας Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Θ. (1995-2000)

-    Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (1997-1999)

-    Μέλος του Επταμελούς Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. (1998-2004)

-    Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” (1998-)

-    Μέλος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1999-2001)

-    Μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Α.Π.Θ. (2001-2003)

-    Μέλος της Επιτροπής ΕΠΕΑΕΚ του Α.Π.Θ. (2001-2008)

-    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. (2004-2007)

-    Διευθυντής Σπουδών Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Α.Π.Θ. (2005-2007)

-    Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (2006-2009)

-    Πρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2006-2010)