ΕΡΓΟ: «Δράσεις Υποστήριξης Μαθητών ΑΜΕΑ»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓΚΛΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Κατηγορία πράξεων: 1. «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό»
2. «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι η εισαγωγή και αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ειδικότερα η προμήθεια προσβάσιμων εκπαιδευτικών λογισμικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και η κατάλληλη κατάρτιση εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής για τη βέλτιστη αξιοποίηση των λογισμικών αυτών.
Βασικοί στόχοι του Έργου είναι:
(α) Η παροχή υψηλής ποιότητας σύγχρονου προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού, για την όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη των μαθητών ΑμεΑ, υιοθετώντας και προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογίες προσβασιμότητας.
(β) Η ολοκληρωμένη ένταξη, εφαρμογή και χρήση προσβάσιμων εκπαιδευτικών λογισμικών στην τάξη μέσα από κατάλληλες διαδικασίες, δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια, καθώς και με πιλοτική και παραγωγική λειτουργία.
(γ) Εμπεριστατωμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής στη βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση των προσβάσιμων εκπαιδευτικών λογισμικών στη σχολική τάξη και στην όλη διδακτική διαδικασία.
Αναλυτικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο Υποέργα με τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα:
Υποέργο 1. Προμήθεια Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ειδικής και Γενικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Υποέργο 2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την βέλτιστη αξιοποίηση των ειδικών και προσβάσιμων λογισμικών

 

 

Αρχική Σελίδα Έργων