ΕΡΓΟ: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓΚΛΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Κατηγορία πράξεων: 1. «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό»
2. «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του Έργου είναι αφενός η ταχύρυθμη απόκτηση και ολοκληρωμένη αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία θα καλύπτουν οριζόντια μεγάλο αριθμό από διδακτικές θεματικές ενότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αφετέρου η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης παραγωγικής εφαρμογής και αξιοποίησης μέσα στην τάξη, τόσο των λογισμικών αυτών, όσο και των ΤΠΕ γενικότερα. Ως κριτήρια επιτυχίας του Έργου θεωρούνται, πέρα από τον αριθμό των λογισμικών που θα αποκτηθούν καθώς και το πλήθος των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα επιμορφωθούν σχετικά, η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των λογισμικών στην τάξη, δηλ. η παραγωγική αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς με τελικό ωφελούμενο τον μαθητή. Σε αυτό το πλαίσιο, θεμελιώδη στόχο και προϋπόθεση του συγκεκριμένου Έργου συνιστά η θεσμική ενσωμάτωση της παραγωγικής αξιοποίησης των εκπαιδευτικών λογισμικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην υφιστάμενη θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία.
Αναλυτικότερα, το Έργο αυτό θα περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα με τα εξής αναμενόμενα αποτελέσματα:
Υποέργο 1: Προμήθεια και εκπαιδευτική αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Υποέργο 2: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών.

 

ΝΕΑ


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Πράξη: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Υποέργο 2: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών

Στο πλαίσο του Έργου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.eetpe.gr που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, επιμορφωτικό υλικό κ.λπ.

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Πράξη: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Διακήρυξη:
Τεύχος Διακήρυξης για την «Προμήθεια και εκπαιδευτική αξιοποίηση
σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης από εδώ

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην διακήρυξη

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Πράξη: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Διακήρυξη:
Τεύχος Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο του Υποέργου 2:
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση
των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών».

Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης από εδώ

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην διακήρυξη

 

 

Αρχική Σελίδα Έργων