5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΕΛΓΙΟ : 1. Charter Zuid - West - Vlaanderen "Automanagement"

Πρόσωπο Επικοινωνίας Segers Johan
Έναρξη Δικτύου Ομάδα "Automanagement" 1996/ Charter Zuid - West - Vlaanderen 1990
Μέλη 50 Τεχνικά και/ή Επαγγελματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
17 ομάδες από 300 συνολικά Δασκάλους
Οργάνωση
 • Το δίκτυο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου Οργανισμού, του «Charter Zuid - West-Vlaanderen», που έχει ιδρύσει 8 Συμβουλευτικές Ομάδες (1 Διευθυντής και 1 γραμματέας).
 • 2 Συντονιστές (μερικής απασχόλησης) υπό την επίβλεψη 1 Γενικού Συντονιστή.
Χρηματοδότηση
 • Εταιρείες, Τράπεζες και Τοπικές Οργανώσεις.
 • Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει 2 Δασκάλους μερικής απασχόλησης
Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου
 • Να δημιουργήσει αντικείμενα (items) που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Κάθε ομάδα ασχολείται με κάτι διαφορετικό: συγγραφή βιβλίων μαθητή / διαγράμματα αξιολόγησης(evaluation charts) / λίστες ελέγχου κ.τ.λ. Ως μοντέλο χρησιμοποιείται ο κύκλος του Deming1.
 • Να μπορούν οι μαθητές να ολοκληρώσουν έναν κύκλο σε κάθε εργασία, δηλαδή να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να ελέγχουν και να ενεργούν για κάθε συγκεκριμένη εργασία.
Δραστηριότητες
 • Αποστολή γραπτών αναφορών των συνεδριάσεων των ομάδων στα μέλη
 • Εφημερίδα (αποστέλλεται 2 φορές το χρόνο σε σχολεία και δασκάλους)
 • Ετήσια Συνάντηση όλων των μελών του Δικτύου (συμμετοχή εκπροσώπων Τύπου, Βιομηχανιών, άλλων ενδιαφερομένων)
 • Εκπόνηση Βιβλίου (σε εξέλιξη)

1.O Deming πρότεινε το 1950 ένα κυκλικό μοντέλο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αποτελείται από τέσσερα στάδια: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLAN) νέων ή βελτιωμένων στρατηγικών για τη διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας/εργασίας και κριτηρίων για την αξιολόγησή τους 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ (DO) των νέων στρατηγικών και πραγματοποίηση τηςδραστηριότητας 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (CHECK), που προέκυψαν, σε σχέση με τακριτήρια που έχουν τεθεί στο 1ο στάδιο 4. ΑΝΑΛΥΣΗ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ACT) ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για ενδεχόμενες αλλαγές που επιβάλλονται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των προβλημάτων των στρατηγικών που έχουν εφαρμοστεί.

ΒΕΛΓΙΟ : 2. MODILS (MODdular Systems and Innovative Learning Strategies in the initial vocational training)

Πρόσωπο Επικοινωνίας P/a Greet Demuynck
Έναρξη Δικτύου 1997 στα πλαίσια ενός πιλοτικού προγράμματος "MODILS" του "Leonardo da Vinci", με συνεργάτες στη Σουηδία, την Ολλανδία και την Ισπανία
Μέλη 5 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οργάνωση
 • Μια Διευθυντική ομάδα (1άτομο ανά σχολείο)
 • Ομάδες εργασίας (δασκάλων) πάνω σε 5 θέματα
Χρηματοδότηση

1997 - 2001: από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα "Leonardo da Vinci")

Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου

Παροχή πρωτοποριακών παραδειγμάτων οργανωτικού, μεθοδολογικού και διδακτικού σχεδιασμού πάνω στα εξής αντικείμενα:

 • περισσότερα κίνητρα για τους μαθητές και αύξηση των επιτυχημένων εμπειριών (μείωση ανειδίκευτων μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο)
 • εναρμόνιση μεταξύ του περιεχομένου των μαθημάτων του σχολείου και των απαιτούμενων προσόντων στην αγορά εργασίας
 • ενεργοποίηση δεξιοτήτων-κλειδιών
 • ενεργοποίηση διαδικασιών αλλαγής της οργάνωσης του σχολείου ως προς τη σχέση κάθε Εκπαιδευτικού με την ομάδα των Δασκάλων.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr