5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Μεργκούνη Καλλιόπη
Θέση: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Π.Ι.
Δ/νση εργασίας: Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ: +302106003230
Fax: +302106003230 E-mail: popi-mergouni@hotmail.com

2) ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχιούχος Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, τμήμα Ιχθυοκομίας-αλιείας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Μεσολογγίου.
Πτυχιούχος Παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ

3) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 1997

5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α) Εργάστηκε για δύο χρόνια στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου συμμετείχε σε ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, που μεταξύ άλλων αφορούσαν: Έλεγχο ποιότητας τροφίμων, πειραματικές εκτροφές, προσδιορισμό φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού, προσδιορισμό αιματολογικών παραμέτρων (πρωτεΐνες, λίπη, χοληστερόλη κ.λ.π.) και σε πρόγραμμα με τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση υδροχαρών φυτών στα εγγειοβελτιωτικά έργα».

Β) Εργάστηκε:
(α) τέσσερα χρόνια στο ΤΕΙ Αθήνας, ως υπάλληλος Διοικητικού - Λογιστικού
(β) τέσσερα χρόνια στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Κατάρτισης, στα Τμήματα Σπουδαστικών Θεμάτων Δημοσίων ΙΕΚ και Εποπτείας Ιδιωτικών ΙΕΚ
Επίσης συμμετείχε σε επιτροπές για τον έλεγχο των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων και του εργαστηριακού εξοπλισμού των ιδιωτικών ΙΕΚ κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρώτων ειδικοτήτων σε αυτά καθώς και για την αναμόρφωση των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων των Τεχνικών Λυκείων του Γεωτεχνικού τομέα

Γ) Συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια όπως, στο σεμινάριο «Υδατοκαλλιεργειών ΙΙ» που οργανώθηκε από το ΕΛΚΕΠΑ, σε σεμινάριο πληροφορικής που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και στο διετούς διάρκειας σεμινάριο «Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ευρωπαϊκή Διάσταση», που οργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , στα πλαίσια του προγράμματος PETRA της Ε.Ε

Δ) Υπήρξε μέλος ερευνητικής ομάδας στα προγράμματα: «Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΚΕΠ» στο πλαίσιο του προγράμματος PETRA της Ε Ε και. «Ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών στην Αρχική Γεωργική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος LEONARDO DA VINCI.

Ε) Κατά τη διάρκεια της απόσπασής της στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετείχε στο Έργο Τ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην Επιτελική Συντονιστική Ομάδα του Έργου και στη Συντονιστική Ομάδα του τομέα
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Επίσης ασχολήθηκε με την επιμέλεια και την ηλεκτρονική επεξεργασία βιβλίων ΤΕΕ, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τέλος, συμμετείχε στην εκπόνηση και σύνταξη μελέτης με θέμα «Αρχική Επαγγελματική Γεωργική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α - ΔΗΜΗΤΡΑ αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr