Νέο πληροφοριακό υλικό, συνέχεια

Ευρωπαϊκές δράσεις στον  τομέα της
γλωσσομάθειαςLingua Community - Progress in
Lingua 2 Projects (2001-2002)

Λάβαμε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Lingua Community - Progress in Lingua 2 Projects (2001-2002)» Issue 8, June 2004, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα έργα και τα αποτελέσματα της δράσης Lingua 2.
Η δράση Lingua 2 έχει σκοπό την ανάπτυξη υλικού για την εκμάθηση των λιγότερο διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών. Στο δελτίο θα βρείτε διευθύνσεις των σχετικών διαδικτυακών τόπων, online πηγές για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργούν κ.ά. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Lingua 2 θα βρείτε στη διεύθυνση europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua
/lingua2_en.html#contact καθώς και τον κατάλογο με το υλικό του προγράμματος στη διεύθυνση
europa.eu.int/cgibin/dg22/action.cgi?
langue=en&fichier=select 


Polyxena - I am Learning Greek

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του CD-ROM "Polyxena-I am learning Greek, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ανθρώπους που ομιλούν Ολλανδικά, Γερμανικά ή και Αγγλικά. 
Περισσότερες πληροφορίες και δοκιμαστική εφαρμογή του προγράμματος θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα www. polyxena .org

Σχετικά με το θέμα  της γλωσσομάθειας, τυπώσαμε και το τελευταίο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου  του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Centre for Modern Languages)  του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για περισσότερες  πληροφορίες και υλικό, απευθυνθείτε στο  site τους:  www.ecml.at

 

COINE (Cultural Objects in    Networked Environments
  = Πολιτιστικά Αντικείμενα σε Δικτυωμένα Περιβάλλοντα


Πρόσκληση για Ελεύθερη Χρήση Δοκιμαστικού Συστήματος COINE*

     Η βασική ιδέα του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες. Με τη χρήση του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί ένα νέο επίπεδο διαδραστικότητας ανάμεσα στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τους διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και τους επισκέπτες αυτών των χώρων. Οι επισκέπτες των εν λόγω χώρων θα μπορούν να αναζητούν και να ανακαλύπτουν υλικό για τις έρευνές τους και ακόμη να δημιουργούν διηγήσεις που να αποτελούν πηγές για τις
έρευνες άλλων επισκεπτών.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο:      www.coine.org
    * To έργο COINE υπάγεται στον επιχειρησιακό άξονα
«Πολιτιστική Κληρονομιά για Όλους» (Heritage for All)
του προγράμματος «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας» της ΕΕ.

 

 

Αρχική Σελίδα