ΙΙ:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Π.Ι. ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Π.Ι. ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 
Η εικόνα που διαμορφώνεται για τον τρόπο αξιοποίησής των σχολικών βιβλιοθηκών από την εκπαιδευτική κοινότητα στην οποία απευθύνονται, εμφανίζει τους μαθητές να αξιοποιούν όλο και περισσότερο και όλο και πιο συστηματικά τις ευκαιρίες που τους παρέχουν οι σχολικές βιβλιοθήκες, ενώ οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται να χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για να εντάξουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η σχολική βιβλιοθήκη στη διδακτική πράξη (βλέπε μέρος V).  Με αυτό το δεδομένο και σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας,  υποβάλαμε στις 28/05/2002 τις προτάσεις της ομάδας στον Πρόεδρο του Π.Ι. (βλέπε Μέρος IΧ), με σκοπό ο  θεσμός των σχολικών βιβλιοθηκών, συνεπικουρούμενος και από το Π.Ι. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης από την εκπαιδευτική κοινότητα, οι οποίες και κοινοποιήθηκαν στη συνέχεια στα μέλη του Π.Ι.
Όπως όλοι γνωρίζουμε οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν μόνο σε 500 συνολικά σχολεία, υπάρχει όμως μία δυναμική στην ανάπτυξη του θεσμού (υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία 500 ακόμα βιβλιοθηκών), η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου διαθεματικού προγράμματος σπουδών. Σχετικά σας ενημερώνουμε ότι, μελετώντας το σχέδιο του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη, προτείναμε στην αρμόδια επιτροπή την προσθήκη παραγράφων που αφορούσαν στην αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών. Οι προτάσεις έγιναν δεκτές  και συμπεριελήφθησαν στο τελικό κείμενο.
Σε ό,τι αφορά περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσε να αναπτύξει το Π.Ι. για την υποστήριξη του θεσμού, συνδέοντάς την με την ανανέωση του προγράμματος σπουδών και με τη λειτουργία της ευέλικτης ζώνης, προτείνουμε να ληφθεί μέριμνα ώστε:
1.               Στα βιβλία, που διαμορφώνονται στο Π.Ι., να υπάρχουν στο κάθε κεφάλαιο σχετικές παραπομπές, ώστε να προτρέπονται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν τη βιβλιογραφία που υπάρχει στη συλλογή των σχολικών βιβλιοθηκών, η οποία σημειώνεται ότι υπερβαίνει τους 4.000 τόμους
2.               Τα διαφορετικά τμήματα του Π.Ι. να διαμορφώνουν προτάσεις για την επέκταση της συλλογής των σχολικών βιβλιοθηκών, προκειμένου αυτή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών σε υποστηρικτική βιβλιογραφία. Όπου είναι εφικτό, οι προτάσεις αυτές να περιλαμβάνονται στις παραπομπές και σε υποστηρικτική βιβλιογραφία που θα προτείνεται μέσα στα σχολικά βιβλία. Οι προτεινόμενες αυτές βιβλιογραφίες θα περιλαμβάνουν υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για την επέκταση των σχολικών βιβλιοθηκών.
3.               Στο διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό, που διαμορφώνεται για την ευέλικτη ζώνη, να προτείνονται τρόποι αξιοποίησης των σχολικών βιβλιοθηκών.
4.               Στο πλαίσιο του Π.Ι. να διαμορφωθεί οδηγός για την υποστήριξη της ανάπτυξης συνθετικών εργασιών. Ο οδηγός θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και η ιδέα είναι ότι θα περιέχει ενδεικτικά θέματα συνθετικών εργασιών, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ενδεικτική βιβλιογραφία, προκειμένου να υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης των σχολικών βιβλιοθηκών.  Επίσης θα μπορούσε το Π.Ι. να θεσμοθετήσει βραβεία για τις καλύτερες συνθετικές εργασίες.
5.               Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Ι. θα μπορούσαν να εκπονηθούν έρευνες που στηρίζουν το θεσμό των σχολικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, π.χ. η αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών,  η λειτουργία παρατηρητήριου αναγνωστικής συμπεριφοράς, η αντιστοιχία της συλλογής των σχολικών βιβλιοθηκών με τις βιβλιογραφικές προτάσεις των σχολικών εγχειριδίων, κ.ά.
6.               Όλο το υλικό που εκδίδει το Π.Ι. (CDRoms, ΔΕΑ, περιοδικά, Προγράμματα Σπουδών και άλλο υλικό για εκπαιδευτικούς) να αποστέλλεται για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών και αξιοποίησή του από την εκπαιδευτική κοινότητα.
7.               Στα σεμινάρια, που πραγματοποιούνται από το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι. σε σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, να περιλαμβάνεται σταθερά ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των σχολικών βιβλιοθηκών. Η ενημέρωση μπορεί να οργανώνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ.
8.               Στο πλαίσιο της εισαγωγικής ενημέρωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, να καταβάλλεται προσπάθεια ευαισθητοποίησής τους σχετικά με το θέμα της αξιοποίησης των σχολικών βιβλιοθηκών (Το υπεύθυνο γραφείο του ΥΠΕΠΘ έχει κάνει ήδη ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση)
 
Η βιβλιοθήκη του Π.Ι., σε συνέχεια της λειτουργίας της παραπάνω ομάδας, θα μπορούσε:
1.               Να λάβει ειδική μέριμνα για το θέμα των σχολικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης της συλλογής της, ώστε να συγκροτηθεί στο χώρο της ένα πλούσιο και μοναδικό υποστηρικτικό υλικό, σχετικά με την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση.
2.               Να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν εφικτό οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται ακόμα και από σχολεία της επαρχίας να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συλλογή της
3.               Να διαμορφώσει ηλεκτρονικό κόμβο ως βήμα για ενημέρωση και επικοινωνία με τις σχολικές βιβλιοθήκες
4.               Να αποστέλει μέσω ηλεκτρονικού δικτύου στις σχολικές βιβλιοθήκες στοιχεία αρθρογραφίας από τα ηλεκτρονικά περιοδικά, στα οποία η βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το πλήρες κείμενο των άρθρων θα μπορούσε επίσης να αποστέλεται στα σχολεία μέσω emails.
5.               να κοινοποιεί στις σχολικές βιβλιοθήκες την ενημέρωση που θα λαμβάνει από το ΕΚΕΒΙ –σε συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε με τη λειτουργία της ομάδας- σχετικά με δραστηριότητες και υλικό που θα μπορούσαν να αφορούν εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 
 

Επιστροφή στην αρχή του κειμένου