ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπ.Ε.Π.Θ. για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)., η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. / Υπ.Ε.Π.Θ. ,ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη:
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 (Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης), Ενέργεια 2.1.1(Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου υλοποιείται σε συνέργια με την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ., η οποία υλοποιήθηκε στο διάστημα 2001-2005 ως η πρώτη προσπάθεια επιμόρφωσης στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα και είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωση 83.315 εκπαιδευτικών.
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι διαδικασίες επιμόρφωσης 35.000 εκπαιδευτικών και να πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης σε περιοχές ευθύνης των Επιτροπών Επιμόρφωσης, που έχουν συσταθεί σε όλη τη χώρα με την με αριθμ. πρωτ. 1700/25.5.2005 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 753/6.6.2005), θα αξιοποιηθεί η υποδομή και οι μηχανισμοί επιμόρφωσης και πιστοποίησης εκπαιδευτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ.

Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισμικού παρουσίασης, καθώς και σύνδεσης και επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Επίσης, αφορά στην απόκτηση ορισμένων βασικών γνώσεων για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ επιπέδου εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ και θα συνεχίσει να ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων της Α/Θμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής, τα Διευθυντικά Στελέχη της Εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό που θα ορισθεί για την Πράξη με Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα Διευθυντικά Στελέχη Εκπ/σης δηλ: Σχολικοί Σύμβουλοι, Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υποδιευθυντές ( ορισμένοι από Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ), Διευθυντές και Τμηματάρχες Κ.Υ., οι οποίοι είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση αλλά κατά απόλυτη προτεραιότητα. Συνεπώς θα πρέπει να καταχωρούν ειδική ηλεκτρονική αίτηση που θα φέρει την ένδειξη "Στέλεχος Εκπαίδευσης". Οι Ε.Ε. έχουν την ευθύνη του ελέγχου όλων των αιτήσεων συμμετοχής.
Οι εκπαιδευτικοί που πιστοποιήθηκαν αλλά και όσοι επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης.
Στους εκπαιδευτικούς που έχουν ενεργή αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα πιστοποίησης δεν θα επιτραπεί να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση για επιμόρφωση.
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιμορφωθούν σε αυτό το έργο δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες πιστοποίησης άλλου έργου.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Οι οργανωτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δομές για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης, με δεδομένη την έκτασή της, περιλαμβάνουν:

1. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ., η οποία είναι ο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος της Πράξης.

2. Τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης, που είναι:
• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
• Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

3. Τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε.), οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές ευθύνης τους.

4. Τους συμμετέχοντες:
α)Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), στις εγκαταστάσεις των οποίων θα διεξαχθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης. [Μήτρώο Πιστοποιημένων Κ.Σ.Ε. (αρχείο pdf)] [Προσθήκη Νέων ΚΣΕ (αρχείο pdf)]
Το Μητρώο των Κ.Σ.Ε. δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ και θα συνεχίσει να ισχύει στην παρούσα Πράξη ως Μητρώο Κ.Σ.Ε. Α΄ επιπέδου με την προϋπόθεση της αναβάθμισης των προδιαγραφών σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1511/29-03-2006 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης, δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. πρωτ: 6482/26-10-2006 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορά την ανανέωση του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Α΄ επιπέδου, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί κατά τις επόμενες επιμορφωτικές περιόδους. Για να ενταχθεί ένας φορέας στο Μητρώο των Κ.Σ.Ε. Α΄ επιπέδου θα πρέπει να διαπιστωθεί η εκπλήρωση των προδιαγραφών που προβλέπει η σχετική πρόσκληση.
β) Τους επιμορφωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί, [Πλήρες αρχείο επιμορφωτών (Συμπιεσμένο αρχείο xls, 212 KB)] [Πλήρες αρχείο Βοηθών Επιμορφωτών (Αρχείο pdf 434 ΚΒ)]
γ) Τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμβάλλουν, ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους, στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, έγγραφα της τοπικής ΕΕ, κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους,
δ)Τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συνεργαστούν με τις ΕΕ, ώστε να διεκπεραιώνεται εγκαίρως τόσο η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα όσο και κάθε απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης.

5. Τις υποστηρικτικές δομές για την υλοποίηση της Πράξης, που εκτός των άλλων περιλαμβάνουν και το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου υποστηρίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιμόρφωσης και πιστοποίησης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (Επιτροπές Επιμόρφωσης, ΚΣΕ, Σχολικές Μονάδες, Επιμορφωτές, Κέντρα Πιστοποίησης κλπ) υποχρεούνται να κάνουν χρήση αυτού. Η πρόσβαση θα επιτυγχάνεται διαβαθμισμένα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
http://epimorfosi.cti.gr
Στην ηλεκτρονική σελίδα που θα εμφανίζεται, οι εμπλεκόμενοι πρέπει να επιλέγουν για την είσοδό τους στο σύστημα, την προσφερόμενη με την ένδειξη «ΕΠΕΑΕΚ».

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Για την ομαλή και εύρυθμη υλοποίηση και λειτουργία της πράξης εκδίδεται Υπουργική Απόφαση με το Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της, με τους παρακάτω στόχους:
1. Την εναρμόνιση των προϋποθέσεων και διαδικασιών υλοποίησης και διαχείρισης της Πράξης με τους ισχύοντες Κανονισμούς της Ε.Ε., την εθνική νομοθεσία και τις Διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και των ΕΠ.
2. Την προσαρμογή της διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και των Υποέργων της, καθώς και των διαδικασιών υλοποίησής της, στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ –ΕΡΓΟΡΑΜΑ).
3. Την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των δράσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.
[Μπορείτε να το "κατεβάσετε" πιέζοντας εδώ (αρχείο zip 4MB)]

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης συγκροτήθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1700/25.5.2005 Υπουργική Απόφαση ( Φ.Ε.Κ. 753/6.6.2005 ). Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν την ευθύνη της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης τους.
Γενικά, οι Επιτροπές Επιμόρφωσης:
α) αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα,
β) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κ.Σ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους,
γ) παρακολουθούν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης,
δ) ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και τους Πιστοποιημένους Επιμορφωτές, τους οποίους τα ΚΣΕ θα έχουν επιλέξει από το Μητρώο Επιμορφωτών, σε θέματα που σχετίζονται με τη διδακτική χρήση του επιμορφωτικού υλικού και άλλα συναφή με την επιμόρφωση θέματα,
ε) παρέχουν στήριξη, υλικό και βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Ο αριθμός των μελών της Ε.Ε. εξαρτάται από το πλήθος των σχολείων της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αντιστοιχεί τουλάχιστον μια Επιτροπή Επιμόρφωσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα λειτουργήσουν και ως Κέντρα Πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Το επιμορφωτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα επιμόρφωσης, θα παραχωρηθεί στις Ε.Ε. και θα είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκριθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ.

[Στοιχεία Επικοινωνίας Επιτροπών Επιμόρφωσης]

ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
Για την υλοποίηση της Α΄ Επιμορφωτικής περιόδου χρησιμοποιήθηκε το Μητρώο των Κ.Σ.Ε. που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ. Τα Κ.Σ.Ε. πιστοποιήθηκαν εκ νέου από τις Ε.Ε., μετά από επιτόπιο έλεγχο καταλληλότητας, σύμφωνα με τις νέες τροποποιημένες προδιαγραφές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 1511/29-03-2006 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ.
Τα εγκεκριμένα Κ.Σ.Ε. επιλέγουν για τα προγράμματα Επιμορφωτές από το Μητρώο Επιμορφωτών, υποβάλλουν στις Ε.Ε. σχέδια προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιήσουν και παραλαμβάνουν από τις Ε.Ε. το επιμορφωτικό υλικό.
Τα τμήματα αποτελούνται από 10-15 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την πιστοποιημένη δυναμικότητα των Κ.Σ.Ε. Τμήματα αποτελούμενα από λιγότερους των 10 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων δεν θα λειτουργούν.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά από πρόσκληση, κάθε Κ.Σ.Ε. υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, με το ακριβές ωράριο των προτεινομένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα ονόματα των Επιμορφωτών που θα χρησιμοποιήσει για τα παραπάνω προγράμματα καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Εάν κάποιο Κ.Σ.Ε. υποβάλλει περισσότερα από ένα προγράμματα, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί σε όλα τα προγράμματα τον ίδιο επιμορφωτή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η επιμόρφωση θα διεξάγεται σε ώρες που οι εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν απασχόληση στο σχολείο τους έτσι, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις Ε.Ε. μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους για τα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης των Κ.Σ.Ε. και ακολούθως υποβάλλουν αιτήσεις προς τις Ε.Ε., και πάλι μέσω του Διευθυντή του σχολείου όπου υπηρετούν, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι υπηρετούντες στις διοικητικές υπηρεσίες εκπαιδευτικοί, υποβάλλουν αιτήσεις στην Ε.Ε. της Δ/νσης Εκπαίδευσης που τους εξυπηρετεί.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαθέσιμου πληροφοριακού συστήματος.
Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα θα ανακοινώνονται από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης κάθε Διεύθυνσης. Στις αιτήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τα προγράμματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, περιλαμβάνοντας στις αιτήσεις τους μέχρι έξι προτιμήσεις. Κάθε εκπαιδευτικός υποβάλλει μία μόνο αίτηση και δηλώνει τις προτιμήσεις του για μία και μόνο Επιτροπή Επιμόρφωσης της επιλογής του (π.χ. στην θέση απασχόλησης του, στον τόπο διαμονής, κλπ). Οι αιτήσεις ελέγχονται ηλεκτρονικά και όσοι υποβάλλουν πάνω από μια αίτηση αποκλείονται από τα προγράμματα επιμόρφωσης και υφίστανται και κυρώσεις.
Η κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν εκφράσει στις αιτήσεις τους, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της πρώτης προτίμησης του εκπαιδευτικού, αυτός τοποθετείται στη δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. προτίμησή του με τη διαδικασία της κλήρωσης.
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με ευθύνη τους για την κατανομή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης δια μέσου, είτε της σχολικής μονάδας που υπηρετούν με τη χρήση του πληροφορικού συστήματος είτε της οικείας Επιτροπής Επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση καμίας από τις προτιμήσεις τους κατ’ αρχήν θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες με το ίδιο σύστημα και, αν τελικά δεν επιλεγούν, θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για τις επόμενες περιόδους επιμόρφωσης. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν επιλεγεί για μία περίοδο επιμόρφωσης και στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος μετατεθούν σε άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια, δεν μεταφέρουν το δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα της νέας περιφέρειας, αλλά θα πρέπει (εφόσον το επιθυμούν) να ενταχθούν στη διαδικασία με νέα αίτηση.
Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διαρκεί 8 εβδομάδες. Η παρουσία των επιμορφούμενων διαπιστώνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης της Πράξης. Δίνεται στους επιμορφούμενους το δικαίωμα απουσιών έως το 10% των διδακτικών ωρών, δηλαδή το ανώτερο 5 απουσίες, οπότε κατ’ ελάχιστο πρέπει να παρακολουθήσουν 43 πλήρεις διδακτικές ώρες.
Ο εκπαιδευτικός που υπέβαλε αίτηση, κληρώθηκε και δεν ενεγράφη ή ενεγράφη και διέκοψε, χάνει το δικαίωμα να επιμορφωθεί στην τρέχουσα και σε κάθε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία εξετάζεται από την Ε.Ε. ως πρωτοβάθμιο όργανο και στη συνέχεια από την Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ./ Υπ.Ε.Π.Θ. (μετά από εισήγηση της Ε.Ε.) έχει δικαίωμα ο επιμορφούμενος να συμμετάσχει σε νέα κλήρωση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Για την ουσιαστική απόδοση των προγραμμάτων επιμόρφωσης θεωρείται σκόπιμη η κατοχή από τους επιμορφούμενους προσωπικού υπολογιστή, και για το σκοπό αυτό (αγορά ή αναβάθμιση Η/Υ), χορηγείται από την Πράξη σε κάθε επιμορφούμενο το ποσό των 587 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 293,5 ευρώ, η πρώτη με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και η δεύτερη με την πιστοποίησή του. Για την καταβολή του είναι απαραίτητο το σχετικό παραστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος εκδίδεται από το Κ.Σ.Ε. βεβαίωση παρακολούθησης, που επικυρώνεται από την Ε.Ε., η οποία όμως δεν συνιστά έγγραφο πιστοποίησης.
Το προαναφερθέν ποσό αποδίδεται αποκλειστικά ως σύνολο αλλά και ως επιμέρους ισόποσες δόσεις από ένα και μόνο έργο επιμόρφωσης και πιστοποίησης. Αυτός ο περιορισμός δεν επιτρέπει σε εκπαιδευτικό να διεκδικήσει τμηματικά τις δόσεις του ποσού αυτού από διαφορετικά έργα. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται σε αυτό το έργο δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες πιστοποίησης που πραγματοποιούνται με πόρους άλλου έργου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπάρχον σύστημα πιστοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση Α΄ επιπέδου της παρούσας Πράξης.
Το υφιστάμενο από την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης (ΚεΠις) συνεχίζει να ισχύει για την πιστοποίηση Α΄ επιπέδου της παρούσας Πράξης. Με την 4225/18-6-20007 Υπουργική Απόφαση ανανεώθηκε για τις ανάγκες της Παρούσας Πράξης. Ανοίξτε ατο παραπάνω αρχείο για να ενημερωθείτε τον ενημερωμένο κατάλογο διαθέσιμων ΚΕΠΙΣ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ξεκινάει η Δ' Περίοδος Πιστοποίησης εκπαιδευτικών. Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες

[Ε' Περίοδος Πιστοποίησης]

[Δ' Περίοδος Πιστοποίησης]

[Γ' Περίοδος Πιστοποίησης]

[Β' Περίοδος Πιστοποίησης]

[Παράρτημα Α' Οδηγός ενημέρωσης Εκπαιδευτικών]
[Παράρτημα Β' Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων]

[Ενημερωτικό σημείωμα προς τις Επιτροπές Επιμόρφωσης]
[Οδηγός χρήσης MIS για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης]

[Μητρώο ΚΕΠΙΣ 4225/18-6-20007 Υπουργική Απόφαση]

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
λειτουργίας των Επιτροπών Επιμόρφωσης και των ΚΣΕ

Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ:
• της ιδιότητας μέλους της Ε.Ε. και της ιδιότητας Επιμορφωτή ή Συντονιστή προγράμματος ή Καταχωριστή ή Επιμορφούμενου
• της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος και Καταχωριστή ή Επιμορφωτή στο ίδιο πρόγραμμα επιμόρφωσης
• της ιδιότητας Επιμορφωτή και Επιμορφούμενου. Επίσης, ο Συντονιστής προγράμματος και ο Καταχωριστής στοιχείων δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε.

Για τον Επιμορφωτή που αναλαμβάνει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετεί, εκτός αν τεκμηριώνεται συγκεκριμένο κώλυμα, τίθεται θέμα διαγραφής από το Μητρώο των Επιμορφωτών μετά από εισήγηση της Ε.Ε. προς την ΚΕΕΤΠΕ.

Αναπληρωτής Επιμορφωτής δεν μπορεί να είναι την ίδια μέρα και ώρα Τακτικός ή Αναπληρωτής σε άλλο πρόγραμμα. Προγράμματα στα οποία παρουσιάζονται τέτοιες αδυναμίες ακυρώνονται.

Βοηθός Επιμορφωτή ορίζεται ιδιώτης, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά Ε.Ε. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή Βοηθού Επιμορφωτή είναι: απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ε., Ε.Π.Λ. ή Ι.Ε.Κ. ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική. Ο Βοηθός Επιμορφωτή επιλέγεται με ευθύνη του Κ.Σ.Ε. για να υποστηρίζει τεχνικά την επιμόρφωση και να επιβλέπει τον εξοπλισμό. Κάθε Βοηθός Επιμορφωτής θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκειά τους έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου της επιμόρφωσης.

Όσον αφορά τα όρια αποδοχών Επιμορφωτών: Α) Για τους Επιμορφωτές που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2638/1999, σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων, δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Β) Για τις λοιπές κατηγορίες επιμορφωτών δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνονται από τον ίδιο Επιμορφωτή ώρες διδασκαλίας συνολικά περισσότερες, ανά κύκλο δίμηνης επιμόρφωσης, από αυτές που αντιστοιχούν σε τρία προγράμματα επιμόρφωσης, ήτοι 144 ώρες συνολικά.

Στα Κ.Σ.Ε. που είναι δημόσια σχολεία, Συντονιστής του προγράμματος μπορεί να είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο υποδιευθυντής ή σε περίπτωση κωλύματος ο συντονιστής ορίζεται, από το σύλλογο των εκπ/κών, ως ένα εκ των μελών του συλλόγου. Ο Συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι επιμορφούμενος σε ένα πρόγραμμα που δε συντονίζει και δε συμπίπτει με τις ώρες που απασχολείται ως συντονιστής.

Καθήκοντα Καταχωριστή στοιχείων στα δημόσια Κ.Σ.Ε. ασκεί κάποιος από τους μόνιμους εκπ/κούς και ορίζεται από το Συντονιστή του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση καταχωριστής δεν μπορεί να είναι κάποιος επιμορφούμενος στο ίδιο πρόγραμμα.

ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να "κατεβάσετε" αρχεία που αφορούν στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων.

ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΗΣ
Εγχειρίδιο MIS γαι τις Σχολικές Μονάδες Αρχείο pdf (2,6 Μb)
Εγχειρίδιο MIS γαι τα ΚΣΕ Αρχείο pdf (5 Μb)
Εγχειρίδιο MIS γαι τις ΕΕ Αρχείο pdf (2,6 Μb)
Έναρξη Α' Περιόδου Συμπιεσμένο αρχείο doc (25 Kb)
Ενημερωτικό ΕΕ Συμπιεσμένο αρχείο doc (1,1 Μb)
Εγχειρίδιο χρήσης Forum Συμπιεσμένο αρχείο doc (1,6 Μb)
Οδηγός Προτυποποίησης Συμπιεσμένο αρχείο doc (118 Κb)
Παρουσίαση του Έργου Συμπιεσμένο αρχείο ppt (950 Κb)
Έντυπα έργου Συμπιεσμένο αρχείο doc (195 Κb)
Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης Αρχείο pdf (1,1 Mb)
Οδηγός χρήσης MIS για την πιστοποίηση (αφορά τις Επιτροπές Επιμόρφωσης) Αρχείο pdf (590 Kb)

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
[Πλήρες αρχείο επιμορφωτών, όπως τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με την Υ.Α. 7248/16-5-2008]

 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΠΙΣ
[Μητρώο ΚΕΠΙΣ, όπως εγκρίθηκε με την Υ.Α. 4225/18-6-2007]

 

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
[Πλήρες αρχείο βοηθών επιμορφωτών, όπως εγκρίθηκε με την Υ.Α. 4220/18-6-200]

 

ΜΗΤΡΩΟ Κ.Σ.Ε
[Μητρώο πιστοποιημένων Κ.Σ.Ε., όπως εγκρίθηκε με την Υ.Α. 5978/10-10-2006]

[Προσθήκη νέων ΚΣΕ, όπως εγκρίθηκε με την Υ.Α. 4219/18-6-2007]

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΣΕ
[Κείμενο σύμβασης]

 

 

Γενικά Στοιχεία

Πρόγραμμα Σπουδών

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οργάνωση της πράξης

Σύστημα
Διαχείρισης


Επιτροπές
Επιμόρφωσης

Που θα υλοποιηθεί

Με ποια διαδικασία

Εκπαιδευτικοί-
Σχολικές Μονάδες


Χρηματοδότηση

Πιστοποίηση

Άλλες προϋποθέσεις

Υλικό Ενημέρωσης

Αρχείο Επιμορφωτών

Αρχείο Βοηθών
Επιμορφωτών


Μητρώο Κ.Σ.Ε.

Μητρώο
ΚΕΠΙΣ