21/2/2024     rss
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ    
 

Προκειμένου να χορηγηθεί από το ΥΠΕΠΘ άδεια για διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία της Επικράτειας, απαιτείται η γνωμοδότηση του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας το Τμήμα Ερευνών, για να προωθήσει την εκπαιδευτική έρευνα στη χώρα μας, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ευρύτερη διάδοση της σχετικής πληροφόρησης και των πορισμάτων των εκπαιδευτικών ερευνών. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές καλούνται να καταθέτουν αντίτυπο της ολοκληρωμένης ή της δημοσιευμένης ερευνάς τους στο Τμήμα Ερευνών του Π.Ι. , για νακαταχωριστεί στον ειδικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Οι ολοκληρωμένες αυτές μελέτες θα ανακοινώνονται στο Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (Δ.Ε.Α.), που εκδίδεται από το Π.Ι. και το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας του Π.Ι. είναι προσβάσιμα το Δ.Ε.Α. και ο κατάλογος των βιβλίων της Βιβλιοθήκης, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για βιβλιογραφική έρευνα.

Καταγράφουμε παρακάτω τα παραστατικά που είναι απαραίτητα για τη γνωμοδότηση του Τμήματος Ερευνών σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών στα σχολεία:

 1. Αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα προς την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ (π.χ. Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης, Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, Δ/νση ΣΕΠΕΔ) με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (τηλέφωνο, διεύθυνση, ιδιότητα).
 2. Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, σε τρία (3) αντίτυπα, διατυπωμένο σε σαφή νεοελληνικό λόγο (χρήση δόκιμων όρων, σωστή σύνταξη και ορθογραφία), το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναλύονται στο σχετικό έντυπο των προδιαγραφών
 3. Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας και κατάσταση των σχολείων με τους κωδικούς τους σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή cd ) .

Τα παραπάνω παραστατικά κατατίθενται δακτυλογραφημένα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

(π.χ. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης, Β/θμιας Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής, Μειονοτικών και Ξένων Σχολείων, ΣΕΠΕΔ),

Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 15180,
Μαρούσι

Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας: Προδιαγραφές

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 1. Σαφής διατύπωση του θέματος που πρόκειται να ερευνηθεί - ο τίτλος να αντιστοιχεί στην ουσία, στο δείγμα και στη γεωγραφική εμβέλεια της έρευνας.
 2. Ανάπτυξη του σκοπού, των υποθέσεων εργασίας ή και προβληματισμών. Αναφορά σε συναφείς, με το υπό εξέταση αντικείμενο, έρευνες.
 3. Ανάλυση της σκοπιμότητας της έρευνας και της συμβολής της στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης γενικότερα.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Περιληπτική παρουσίαση της μεθόδου της έρευνας, που θα περιλαμβάνει (1) το σχέδιο της έρευνας, (2) τη διαδικασία της δειγματοληψίας, (3) τα εργαλεία της έρευνας, (4) την αναλυτική κατάσταση των σχολείων , (5) την εκτίμηση των ωρών απασχόλησης των μαθητών και (6) τους τρόπους διασφάλισης της ανωνυμίας και της προστασίας των υποκειμένων.

Αναλυτικότερα υποβάλλονται:

1) Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου σχεδίου/πλαισίου έρευνας (π.χ. επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα, πειραματική έρευνα με πειραματικές και συγκριτικές ομάδες, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, συμμετοχική παρατήρηση κ.τ.λ.).

2) Τα πλήρη στοιχεία του δείγματος της έρευνας: μονάδες δειγματοληψίας, μέγεθος, τρόπος και κριτήρια επιλογής του δείγματος.

3) Τα εργαλεία της έρευνας, π.χ. ερωτηματολόγια, δοκιμασίες, κλίμακες, άξονες συνεντεύξεων και τυχόν άλλα ερευνητικά εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και τα οποία πρέπει:

 • Να είναι ανώνυμα ώστε ναδιασφαλίζεται η προστασία των υποκειμένων στην έρευνα
 • Να είναι διατυπωμένα σε σωστό νεοελληνικό λόγο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ακριβής μετάφραση ενός ξενόγλωσσου όρου, αυτός θα πρέπει να μπαίνει σε παρένθεση.
 • Να είναι κατάλληλα για την ομάδα-στόχο τόσο από άποψη διατύπωσης όσο και από άποψη περιεχομένου και έκτασης.
 • Να είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης άμεσης ή έμμεσης.
 • Να μην περιέχουν τίποτε που κατ' οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προσβάλει μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλες κοινωνικές κατηγορίες.
 • Να μην παροτρύνουν/νομιμοποιούν - έστω και έμμεσα - την υιοθέτηση αντικοινωνικής ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
 • Να υποβάλλονται δακτυλογραφημένα, στην τελική μορφή τους. Στην περίπτωση μεταφρασμένων εργαλείων να κατατίθεται και το πρωτότυπο υλικό.

4) Αναλυτική κατάσταση των σχολείων στα οποία θα γίνει η έρευνα και των κωδικών τους . ( Τα σχολεία και οι κωδικοί τους, όπως και το Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Ι.: www.pi-schools.gr , Τμήμα Ερευνών).
Αιτήσεις για διεξαγωγή ερευνών που δε συνοδεύονται από την αναλυτική κατάσταση με τους κωδικούς των σχολείων δεν εξετάζονται. Διευκρινίζεται ότι η άδεια που χορηγεί το ΥΠΕΠΘ εκδίδεται για συγκεκριμένα σχολεία.
Οι τυχόν αλλαγές στο δείγμα των σχολείων κατά την πορεία της έρευνας πρέπει να γνωστοποιούνται στο Τμήμα για έγκριση. Επαναληπτικές έρευνες (έρευνες follow - up ) πρέπει να τύχουν της προ-έγκρισης εξαρχής. Διαφορετικά, θα πρέπει εκ νέου να υποβάλλονται για έγκριση στο Τμήμα.
Επίσης, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή τριών (3) ερευνών στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, ανά έτος ( βλ. ιστοσελίδα του Π.Ι. www . pi - schools . gr , Τμήμα Ερευνών). Σε περίπτωση που το παραπάνω όριο έχει ξεπεραστεί ο ερευνητής πρέπει να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο σχολείο.

5) Στοιχεία με την εκτίμηση των ωρών απασχόλησης των μαθητών ή/και των εκπαιδευτικών, εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος (Ω.Π.), κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και επιστημονική αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του τρόπου και του χρόνου απασχόλησης της ομάδας-στόχου. Δε θα εγκρίνονται έρευνες που θα διεξάγονται εντός του Ω.Π. και οι οποίες θα απασχολούν τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς για περισσότερες από δύο ώρες.

6)Περιγραφή των τρόπων διασφάλισης της ανωνυμίας και της προστασίας των υποκειμένων μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων. Στην περίπτωση επώνυμης χορήγησης των ερευνητικών εργαλείων, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, στην περίπτωση ιατρικών ερευνών ο ερευνητής πρέπει να εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων, όταν οι μαθητές είναι κάτω των 15 ετών, ή την ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων και των ίδιων των μαθητών, όταν οι μαθητές είναι 15 ετών και άνω.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

1) Αναφέρεται:

 • ο φορέας στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται η έρευνα.
 • ο φορέας χρηματοδότησης της έρευνας.
 • χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της έρευνας: έναρξη, στάδια και πιθανός χρόνος λήξης.

2) Για την έγκριση έρευνας στο πλαίσιο σπουδών για τη λήψη Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή Διδακτορικού διπλώματος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της επιβλέπουσας επιτροπής που να αναφέρει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου των παραστατικών της έρευνας και ότι συμφωνεί με τη διεξαγωγή της. Σε περίπτωση πτυχιακής εργασίας αρκεί η βεβαίωση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/καθηγήτριας.

3) Οι υπεύθυνοι ερευνών οι οποίες δεν είναι ενταγμένες σε πανεπιστημιακούς ή άλλους επιστημονικούς φορείς και για τις οποίες ο/οι ερευνητής/τές δε διαθέτει/τουν τη σχετική με το αντικείμενο επιστημονική κατάρτιση χρειάζεται να εξασφαλίσουν τη σχετική επιστημονική εποπτεία, προκειμένου οι έρευνές τους να εξεταστούν από το Τμήμα Ερευνών του Π.Ι.

 4) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (π.χ. σπουδές, επιστημονικό έργο κ.τ.λ.) υποβάλλεται από όλους τους ερευνητές ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.

Σχεδίαση και ανάπτυξη: Γραφείο Πληροφορικής Π.Ι.
©2004- 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Creative Commons Licence