Μέρος 6.1: Ερωτηματολόγια και Σχέδια Συνεντεύξεων 

 

1.           Ερωτηματολόγιο για επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς

2.           Ερωτηματολόγιο για τους επιμορφωτές

3.           Ερωτηματολόγιο για τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

4.           Ερωτηματολόγιο για τα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ)

5.           Ερωτηματολόγιο για τα περιφερειακά στελέχη υλοποίησης (Επιτροπές Επιμόρφωσης)

6.           Ερωτηματολόγιο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων

7.           Σχέδιο συνέντευξης με τα Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης

8.           Σχέδιο συνέντευξης με τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης