Μέρος 6: Έρευνες πεδίου

 

 Περιεχόμενα

 

Εισαγωγή

1          Μεθοδολογία

1.1       Έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο

1.2       Έρευνα πεδίου με ημιδομημένη συνέντευξη

2          Δυσκολίες

3          Συνοδευτικά τόμου

Παραρτήματα

Παράρτημα 1. Ερωτηματολόγια που παραλήφθηκαν

Παράρτημα 2. Επικοινωνία με τα ΚΣΕ

 

 

Εισαγωγή

Βασική εργασία για την εφαρμογή της περιγραφείσας μεθοδολογίας είναι η διενέργεια ερευνών πεδίου. Οι προβλεπόμενες έρευνες πεδίου ήταν οι ακόλoυθες:

 1. Διακίνηση ερωτηματολογίου στους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς.

 2. Διακίνηση ερωτηματολογίου στα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).

 3. Διακίνηση ερωτηματολογίου στους επιμορφωτές.

 4. Διακίνηση ερωτηματολογίου στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ).

 5. Διακίνηση ερωτηματολογίου στα περιφερειακά στελέχη υλοποίησης (Επιτροπές Επιμόρφωσης).

 6. Διακίνηση ερωτηματολογίου στους διευθυντές σχολικών μονάδων.

 7. Συνεντεύξεις με κεντρικά στελέχη υλοποίησης (ΔΑ ΚτΠ, ΥΠΕΠΘ, Τεχνικοί Σύμβουλοι).

 8. Συνεντεύξεις με τα περιφερειακά στελέχη υλοποίησης (Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης).

 

1          Μεθοδολογία

Στόχος της έρευνας πεδίου ήταν η συλλογή στοιχείων που θα μας επιτρέψουν να εξάγουμε συμπεράσματα για:

-          τον τρόπο υλοποίησης του έργου

-          τις επιπτώσεις του έργου της επιμόρφωσης στους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς

-          τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων

 

1.1       Έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο

Τα ερωτηματολόγια διακινήθηκαν με τους εξής τρόπους:

-          σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης και των διευθυντών σχολείων (όπως αναφερόταν τόσο στην αρχική πρόταση όσο και στην σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του ΥΠΕΠΘ και του ΕΚΠΑ) μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια για όλες τις ομάδες στόχους (επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, ΚΣΕ, ΚΕΠΙΣ, διευθυντές σχολικών μονάδων, Επιτροπές Επιμόρφωσης),

-          έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τους Συντονιστές όλων των Επιτροπών Επιμόρφωσης προκειμένου να οργανωθούν οι επιτόπιες επισκέψεις και να διενεργηθεί η συνέντευξη,

-          στα ΚΣΕ στάλθηκε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία,

-          στα ΚΕΠΙΣ στάλθηκε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία,

-          στάλθηκαν 1478 emails προς τους επιμορφωτές.

 

1.2       Έρευνα πεδίου με ημιδομημένη συνέντευξη

 

1.     Συνεντεύξεις από τα Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης

 

Μετά από επικοινωνία με την ΚΕΕΤΠΕ, ορίστηκαν οι υπεύθυνοι των εμπλεκομένων φορέων (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, ΚΕΕΤΠΕ, ΕΑ ΙΤΥ, ΠΙ) οι οποίοι θα έδιναν τις συνεντεύξεις και στη συνέχεια έγινε τηλεφωνική επικοινωνία για τη διενέργεια των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις από Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης και το Φορέα Συγχρηματοδότησης έγιναν με τα εξής άτομα:  

-          Κολυβά Βάσω (ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»)

-          Δρούγκας Αλέξανδρος (Γραμματέας ΚΕΕΤΠΕ)

-          Γεωργακοπούλου Βασιλική (Μέλος της Ομάδας Έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ))

-          Σκοινιώτης Παναγιώτης (Μέλος της Ομάδας Έργου του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ)).

 

2.     Συνεντεύξεις από τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης

Το διάστημα του Νοεμβρίου 2006 έγιναν οι επιτόπιες επισκέψεις με τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης, και συγκεκριμένα τους Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης. Μέλη της Ομάδας έργου του Αναδόχου μετέβησαν σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και μίλησαν αυτοπροσώπως με τους Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης βάση του σχεδίου συνέντευξης που ετοιμάστηκε για τις ανάγκες του έργου της αξιολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη, έγινε τηλεφωνική συνέντευξη, και σε κάποιες περιπτώσεις, οι ερωτώμενοι απάντησαν γραπτά στις ερωτήσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του είδους των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν:

Είδος συνέντευξης

Αριθμός

Προσωπική

37

Τηλεφωνική

14

Γραπτή

7

Σύνολο

58

 

2          Δυσκολίες

Κατά τη διάρκεια της διενέργειας της έρευνας πεδίου προέκυψαν οι εξής δυσκολίες:

-          Βασική δυσκολία προέκυψε από την απεργία των εκπαιδευτικών το καλοκαίρι – φθινόπωρο 2006. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η προσέγγιση των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων φορέων όπως τα ΚΣΕ που λειτουργούσαν σε σχολεία. Ούτως ή άλλως, η περίοδος του καλοκαιριού ήταν δύσκολη για τη συλλογή των ερωτηματολογίων λόγω των θερινών διακοπών.

-          Επίσης, το διάστημα του καλοκαιριού είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη περίοδος για την επικοινωνία με εκπαιδευτικούς.

-          Άλλη δυσκολία για το έργο της αξιολόγησης αποτέλεσε το γεγονός ότι οι Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης άλλαξαν το 2005, με αποτέλεσμα οι συντονιστές με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή πολλές φορές να μην γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του έργου τα τρία πρώτα της υλοποίησής του. Τα πρώτα χρόνια της υλοποίησης είναι σημαντικά γιατί τότε προκύπτουν τα περισσότερα και τα σημαντικότερα προβλήματα, ενώ στη συνέχεια η λειτουργία εξομαλύνεται με τις μετέπειτα αποφάσεις που παίρνονται.

-          Σε μερικές περιπτώσεις υπήρξε δυσκολία επικοινωνίας ανάμεσα στους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διακίνηση των ερωτηματολόγιων.

-          Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διακίνηση των ερωτηματολογίων μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ήταν ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την προσέγγιση των ομάδων-στόχων διότι, εξαιτίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούσαν να δοθούν προσωποποιημένα στοιχεία των επιμορφούμενων. Επίσης, ακόμη και αν είχαν δοθεί στοιχεία επικοινωνίας, λόγω των συχνών μεταθέσεων των εκπαιδευτικών, η τηλεφωνική και ταχυδρομική επικοινωνία θα ήταν και χρονοβόρα αλλά και με αμφίβολο αποτέλεσμα.

 

3          Συνοδευτικά τόμου

Η συγκεκριμένη ενότητα της Συνολικής Έκθεσης Αξιολόγησης συνοδεύεται από τα εξής τεύχη:

-          Μέρος 6.1: Ερωτηματολόγια και Σχέδια Συνεντεύξεων

Περιλαμβάνει τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τις έξι πρώτες έρευνες πεδίου, καθώς και τα σχέδια των ημιδομημένων συνεντεύξεων που χρησιμοποιήθηκαν για τις δύο τελευταίες έρευνες πεδίου.

 1. Ερωτηματολόγιο για επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς

 2. Ερωτηματολόγιο για τα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

 3. Ερωτηματολόγιο για τους επιμορφωτές

 4. Ερωτηματολόγιο για τα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ)

 5. Ερωτηματολόγιο για τα περιφερειακά στελέχη υλοποίησης (Επιτροπές Επιμόρφωσης)

 6. Ερωτηματολόγιο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων

 7. Σχέδιο συνέντευξης με τα Κεντρικά Στελέχη Υλοποίησης (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, ΥΠΕΠΘ, Τεχνικοί Σύμβουλοι)

 8. Σχέδιο συνέντευξης με τα Περιφερειακά Στελέχη Υλοποίησης (Συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης)

Τα ερωτηματολόγια συνυποβάλλονται με την παρούσα έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή HTML – XML αρχείων (περιέχονται στο επισυναπτόμενο cd-rom).

-          Μέρος 6.2: Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων για τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς

Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνεται η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων  Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Χωρίζεται σε μικρότερα τεύχη σύμφωνα με τις 13 Περιφέρειες. Σε κάθε Περιφέρεια περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

-          Μέρος 6.3: Επεξεργασία ερωτηματολογίων για τις υπόλοιπες ομάδες-στόχους

Σε αυτό το τεύχος 5 περιέχεται η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που αφορούν τις εξής ομάδες-στόχους της πανελλαδικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε για το σκοπό της αξιολόγησης του έργου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ:

-          Επιμορφωτές

-          Επιτροπές Επιμόρφωσης

-          Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης

-          Κέντρα Πιστοποίησης

-          Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 

 Παραρτήματα

 Παράρτημα 1. Ερωτηματολόγια που παραλήφθηκαν

 Στον παρακάτω πίνακα περιέχονται τα ερωτηματολόγια που παραλήφθηκαν ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά ομάδα-στόχο.

 


 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (13)

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (58)

Α' ΑΘΗΝΑΣ

Β' ΑΘΗΝΑΣ

Γ' ΑΘΗΝΑΣ

Δ' ΑΘΗΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΛ. ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑ

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

88

149

45

71

10

42

602

215

77

230

147

190

389

265

42

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

70

6

2

4

 

3

30

55

15

7

4

15

16

9

6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

34

3

1

5

 

5

85

22

 

28

20

20

46

42

7

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΕ)

4

 

 

3

 

1

1

9

 

1

1

2

1

2

 

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΚΣΕ)

37

2

6

4

1

 

22

36

7

7

4

6

13

6

5

ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠΙΣ)

2

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

235

160

54

87

11

51

743

339

99

273

176

233

465

325

61

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (13)

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (58)

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΡΑΜΑ

ΕΒΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΞΑΝΘΗ

ΡΟΔΟΠΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

111

72

134

101

81

60

410

109

104

198

260

337

378

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

5

1

10

14

16

5

10

7

5

17

18

15

10

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

4

14

16

15

11

8

51

16

19

29

27

57

15

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΕ)

3

1

 

2

6

2

1

1

1

1

1

1

1

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΚΣΕ)

3

1

13

5

9

5

9

6

7

15

21

14

9

ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠΙΣ)

 

1

 

 

 

 

1

2

 

1

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

126

90

173

137

123

80

482

141

136

261

327

424

413

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (13)

ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (58)

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΕΥΒΟΙΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΦΩΚΙΔΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΑΙ

ΑΧΑΪΑ

ΗΛΕΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΑΡΤΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

137

41

47

127

30

170

134

200

63

38

140

47

157

64

50

214

129

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

10

17

2

12

4

3

6

11

11

1

2

5

11

4

3

 

2

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

24

 

9

23

6

27

10

51

15

9

14

20

26

10

1

34

12

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΕ)

1

1

1

1

 

 

7

1

1

1

1

1

3

1

 

 

1

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΚΣΕ)

12

7

3

8

1

4

12

10

8

4

1

7

13

2

 

3

1

ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠΙΣ)

 

1

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

184

67

62

171

41

205

171

273

98

53

158

80

210

82

54

252

145

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (13)

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙ ΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (58)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΛΕ ΥΚΑΔΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΛΑ ΣΙ  ΘΙ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΧΑΝΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΣΑΜΟΣ

ΧΙΟΣ

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

30

75

53

117

41

34

0

75

76

161

253

45

243

7908

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

1

3

1

3

12

3

1

1

1

11

9

3

22

550

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

5

21

15

22

6

7

1

21

14

29

48

10

58

1148

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΕ)

2

 

1

1

1

1

1

2

1

1

1

6

1

86

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΚΣΕ)

1

7

5

1

6

2

2

2

4

8

15

9

14

445

ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠΙΣ)

1

 

1

 

1

1

1

1

 

 

1

 

1

28

ΣΥΝΟΛΟ

40

106

76

144

67

48

6

102

96

210

327

73

339

10165


Παράρτημα 2. Επικοινωνία με τα ΚΣΕ

 

 

Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης

Email

Τηλ.

Απαντήσεις

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

1

Α' ΑΘΗΝΑΣ

112

31

37

2

Β' ΑΘΗΝΑΣ

57

21

2

3

Γ' ΑΘΗΝΑΣ

56

9

6

4

Δ' ΑΘΗΝΑΣ

65

12

4

5

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

16

6

1

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

48

13

0

7

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

86

16

22

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

8

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

106

14

36

9

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

66

8

7

10

ΗΜΑΘΙΑ

17

 

7

11

ΚΙΛΚΙΣ

5

 

4

12

ΠΕΛΛΑ

23

2

6

13

ΠΙΕΡΙΑ

21

 

13

14

ΣΕΡΡΕΣ

35

5

6

15

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

14

 

5

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

16

ΓΡΕΒΕΝΑ

5

 

3

17

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

9

4

1

18

ΚΟΖΑΝΗ

30

3

13

19

ΦΛΩΡΙΝΑ

13

2

5

4

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.&ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

20

ΔΡΑΜΑ

9

 

9

21

ΕΒΡΟΣ

18

 

5

22

ΚΑΒΑΛΑ

20

 

9

23

ΞΑΝΘΗ

11

 

6

24

ΡΟΔΟΠΗ

5

4

7

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

25

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

19

 

15

26

ΛΑΡΙΣΑ

48

3

21

27

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

30

 

14

28

ΤΡΙΚΑΛΑ

22

 

9

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

29

ΒΟΙΩΤΙΑ

6

2

12

30

ΕΥΒΟΙΑ

38

6

7

31

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

5

 

3

32

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

30

3

8

33

ΦΩΚΙΔΑ

11

 

1

7

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

34

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

63

8

4

35

ΑΧΑΪΑ

61

8

12

36

ΗΛΕΙΑ

22

 

10

8

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

 

 

 

37

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

19

6

8

38

ΑΡΚΑΔΙΑ

25

2

4

39

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

22

 

1

40

ΛΑΚΩΝΙΑ

27

 

7

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

26

 

13

9

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

 

42

ΑΡΤΑ

7

3

2

43

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

11

2

 

44

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

37

4

3

45

ΠΡΕΒΕΖΑ

22

 

1

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

46

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

6

 

1

47

ΚΕΡΚΥΡΑ

26

3

7

48

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

6

 

5

49

ΛΕΥΚΑΔΑ

7

 

1

11

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

50

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

40

5

6

51

ΛΑΣΙΘΙ

17

 

2

52

ΡΕΘΥΜΝΟ

18

 

2

53

ΧΑΝΙΑ

15

3

2

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

54

ΔΩΚΕΚΑΝΝΗΣΑ

28

7

4

55

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

38

4

8

13

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

56

ΛΕΣΒΟΣ

19

 

15

57

ΣΑΜΟΣ

14

 

9

58

ΧΙΟΣ

12

2

14

 

Σύνολο προσπαθειών επικοινωνίας

1644

221

445